Vecākiem par bērnu izglītības iespējām jaunajā Laurenču sākumskolā

2013.gada 1.septembrī Siguldā, Laurenčos, durvis vērs jauna sākumskola,
kuras izveidē iesaistīti dažādu nozaru profesionāļi, lai izveidotu skolu,
kas veicinās bērnu izaugsmi un personības attīstību, atraisīs viņu spējas un vēlmi mācīties.

Laurenču sākumskolā Jūsu bērnam būs plašākas izglītības iespējas.

 • Bērni apgūs pamatizglītības programmu 1.–6. klasei ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju ievirzi, kā arī angļu valodu no 1. klases, bet otru svešvalodu – no 3. klases.
 • Vispusīga papildus  izglītības programma nodrošinās daudzveidīgu spēju attīstību mākslas, sporta, dabas un tehnikas jomās.
 • Sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu „Baltais flīģelis” un Sporta skolu varēs uzsākt vai turpināt profesionālās ievirzes izglītību pieprasītākajās programmās.
 • Bērni varēs uzturēties skolā, aktīvi nodarbojoties vai atpūšoties, līdz laikam, kamēr Jūs beigsiet darbu (līdz plkst. 19.00).

Laurenču  sākumskolā būs mūsdienīgs un aizraujošs mācību process, kas Jūsu bērniem nodrošinās paliekošu zināšanu un prasmju apgūšanu.

 • Bērni apgūs zināšanas pēc speciāli izstrādātām un pilnveidotām mācību priekšmetu programmām.
 • Bērni mācīsies aizrautīgu un radošu skolotāju vadībā, praktiski un aktīvi darbojoties – pētot, eksperimentējot, analizējot, radot pašiem, lai iegūtu vairāk prieka un motivācijas mācīties.
 • Mērķtiecīga un daudzveidīga tehnoloģiju izmantošana, kā arī dabas vides pieejamība pavērs daudz plašākas iespējas visu mācību priekšmetu apguvē.
 • Klasēs būs neliels skolēnu skaits (ne vairāk kā 22), kas dos iespēju nodrošināt individualizētu pieeju katram bērnam.

Laurenču sākumskolā Jūsu bērniem tiks radīta droša, draudzīga un mājīga vide.

 • Līdz mācību gada sākumam tiks nosiltināta skolas ēka, nomainīta apkures sistēma.
 • Pēc remonta bērni iegūs gaišas, mājīgas, mūsdienīgas telpas un to iekārtojumu, plašu bibliotēku – resursu centru, renovētu virtuvi un ēdnīcu.
 • Padziļinātai dabaszinību un tehnoloģiju apguvei tiks iekārtoti speciāli aprīkoti mācību kabineti. Ap skolu tiks izveidota labiekārtota teritorija ārpusklašu nodarbībām un brīvajam laikam.
 • Laurenču sporta un aktīvās atpūtas kompleksa tuvums pavērs unikālas iespējas sportam un aktīvajai atpūtai.
 • Lai bērni varētu droši nokļūt līdz skolai, tiks sakārtota infrastruktūra – Laurenču ielas remonts, gājēju un veloceliņa izbūve līdz skolai, skolēnu autobuss drošai nokļūšanai uz skolu un mājām.

Vecāki tiek aicināti līdzdarboties Laurenču sākumskolas darba plānošanā un darbībā.

 • Jūs varēsiet iesaistīties vecāku biedrības izveidošanā un darbībā.
 • Mēs aicināsim Jūs piedalīties mācību procesā – atsevišķu stundu un interešu izglītības nodarbību vadīšanā, ārpusklases pasākumu organizēšanā un norisē.
 • Mēs lūgsim Jūs ar līdzfinansējumu (aptuveni 50 Ls mēnesī) palīdzēt nodrošināt bērniem papildus izglītības iespējas.

Laurenču sākumskolas darbībai nepieciešamo finansiālo nodrošinājumu veidos:

 • valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām un interešu izglītībai;
 • vecāku līdzfinansējums papildus izglītības iespējām;
 • pašvaldības finansējums skolas ēkas uzturēšanai, mācību līdzekļiem, materiāli tehniskajām vajadzībām un daļai darbinieku;
 • finansējuma piesaiste no dažādiem projektiem izglītības inovāciju izstrādei.

Skolēnu uzņemšana 1.–5. klasē:

 • vecāku iesniegumus bērnu uzņemšanai 1.–5. klasē pieņems no 1. marta;
 • dokumentus pieņems Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3;
 • dokumentu pieņemšana turpināsies līdz 1. septembrim;
 • izvērtējot iesniegumu skaitu, līdz 15. maijam Izglītības pārvalde pieņems lēmumu par 1.–5. klašu atvēršanu Laurenču sākumskolā 2012./2013.mācību gadā.

Ceturtdien, 21.februārī plkst.19.00,

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”

aicinām uz sarunu par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: