Par mācību saturu (turpinājums)

Vai nenotiks piesliešanās Valdorfa vai Montesori pieejām?

Tā nebūs ne Valdorfa, ne Montesori skola. Pretējā gadījumā būtu jāpārņem gan mācību materiāli, gan filozofiskais skatījums, un skola jādēvē kādā no šiem nosaukumiem. Lai gan katrā virzienā ir pozitīvās nianses, ko var aizgūt – piemēram, formas, kā veidot dienas ritmu un katram bērnam individuālu dienas plānu, kā veicināt radošumu, atbildību  un darbošanos praksē.

Vai vecāko klašu bērniem, kas izvēlēsies pāriet uz šo skolu, nemainīsies saturs? Vai sagatavotības līmenis būs pietiekams, lai pēc tam iekļautos citās skolās (īpaši 5.-6.klasēm), īpaši tajās, kurās pastāv standarta izglītības prakse?

Protams, skola savā darbā vadīsies pēc valsts noteiktā izglītības standarta pamatskolai, un gatavos skolēnus gan 3., un 6.klases pārbaudījumiem, gan katrā klasē un mācību posmā piedāvās to pašu pamatprogrammu, ko citās skolās. Atšķirīgas būs tikai formas un veidi, kā efektīvāk to apgūt. Tiks piedāvāts padziļinātāks saturs noteiktos virzienos.

Tā kā vecāku apkopotajās anketās atklājas rezultāti, ka pēc skolas beigšanas lielākā daļa vēlas turpināt mācības ģimnāzijā, skolas mērķis jau no paša sākuma būs panākt, lai ikviens bērns spētu sekmīgi turpināt mācības nākamajās izglītības pakāpēs un viņiem būtu pieejamas daudzveidīgas izvēles iespējas.

Šī brīža praksē vērojams, ka izveidojusies ļoti laba sadarbība pirmsskolas izglītības iestādēm ar 1.klašu iekļaušanu skolā, taču vēlākos posmos tā vairs nav tik efektīva. Laurenču sākumskolas mērķis ir jau savlaicīgi veicināt skolu savstarpējo sadarbību.

Tas nozīmē, ka pēc jaunās metodikas strādās ne tikai šīs skolas skolotāji, bet aicināsim sadarboties un kopīgi mācīties, strādāt grupās arī citu skolu pedagogus.

Ģimnāzija jau šobrīd virza savu darbību ne tik daudz uz  visas klases vidējiem rādītājiem, bet gan uz audzēkņu individuālajiem sasniegumiem. Ar laiku šī prakse kļūs arvien noturīgāka.

Visas skolas saskaras ar problēmu, kā noturēt bērnu motivāciju mācībām vecuma posmā no 5.-9.klasei. Tāpēc svarīgi, lai vienīgais motivētājs nav atzīmes vien. Skolas prioritāte būs attīstīt bērnu prasmes plānot savu darbu un laiku, mācību procesā lielu uzsvaru liksim uz skolēnu patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstību.

Vai skolā būs vieta bērniem ar mācīšanās grūtībām? Kādi būs atbalsta mehānismi?

Uz doto brīdi ir skaidrs, ka skola nepiedāvās atsevišķu programmu bērniem, kuriem pēc ārstu ieteikumiem nepieciešama specializētā izglītības programma. Protams, katrs gadījums skatāms individuāli un pārrunās ar vecākiem, lai vienotos par iespēju, ko skola var piedāvāt un vai tas ir pieņemams vecākiem. Lai varētu sniegt Jums konkrētāku atbildi, gaidīsim uz sarunu ar skolas direktori Sanitu Unguri, tālr. 27807774.

Ja vien nav jau skaidras ekspertu novērtētas diagnozes, to, vai bērnam būs mācīšanās grūtības, var saprast tikai sākot strādāt ar viņu. Bet skaidrs ir viens – mācību process būs organizēts tā, lai bērnu vajadzības, kas strādā dažādos tempos un veidos, būtu apmierinātas. Praksē tas varētu izskatīties tā – ja tiek apgūta konkrēta tēma, dažādi skolēni tai pašā laikā spēs izpildīt dažādu skaitu uzdevumu. Vērtējums tiks likts par prasmi, nevis izpildītā apjomu. Bērniem būs iespēja dažādos veidos vingrināties un demonstrēt apgūtās prasmes ne tikai rakstiski. Pedagogam būs jāzina katra bērna individuālā spēja un varēšana un jāpiedāvā bērnam viņam piemērota forma, kā viņam apgūt zināšanas šai pašā tematā.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: