Par mācību saturu (papildināts 08.05)

Ar ko Laurenču sākumskolā mācību programma atšķirsies no citām sākumskolām novadā vai citur Latvijā?

Laurenču sākumskolā piedāvāsim izglītības programmu ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju novirzienu, kas izpaudīsies vairākos veidos. Ar dabszinībām saistītas tēmas un dažādu tehnoloģisko rīku piedāvātās iespējas integrēsim citu mācību priekšmetu apguvē. Dabaszinībām un tehnoloģiju apguvei plānojam veltīt vairāk laika nekā Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā stundu paraugplānā – piedāvāsim 3 – 4 dabaszinību stundas nedēļā divu ieteikto stundu vietā, piedāvāsim informātiku no pirmās klases ar skolēnu vecumam atbilstošu saturu. Līdztekus mācību nodarbībām, viens no pēcpusdienas papildizglītības nodarbību virzieniem būs daba un tehnika.

Skolā no 1. klases plānojam piedāvāt angļu valodu kā pirmo svešvalodu, bet krievu valodu kā otro svešvalodu no 4. klases. Skolā būs vispusīgas papildizglītības iespējas un sadarbība ar profesionālās izglītības programmu piedāvātājiem.

Martā un aprīlī skolas vadība kopā ar mācību satura grupas vadītāju ir apmeklējusi vairākās izglītības iestādes Latvijā ( Jūrmalā, Valmierā, Rīgā), lai smeltos pieredzi, kā mācības notiek citviet. Aizgūtas daudzas interesantas, praksē jau pārbaudītas ļoti veiksmīgas idejas, kā organizēt mācību procesu un veidot bērniem draudzīgu skolu.

Kā notiks mācības? Kādas papildnodarbības ir ieplānotas? Vai būs iespēja turpināt iesāktos pulciņus?   

Laurenču sākumskolas mērķis ir sniegt vispusīgas izglītības iespējas visiem skolēniem. To mēs panāksim četros veidos:

a) īstenojot integrētu, uz bērnu tiešu pieredzi un aktīvu iesaisti balstītu pieeju mācīšanai stundu jeb mācību nodarbību laikā dienas pirmajā pusē;

b) piedāvājot papildizglītības nodarbības kā daļu no skolas mācību programmas visiem skolēniem pēcpusdienā – mākslas; daba un tehnika; sports, kas dos iespēju padziļināti iepazīt un attīstīt intereses katrā no jomām, nostiprināt mācību nodarbībās iegūtās prasmes un izpaust savas spējas dažādos veidos. Nodarbības būs organizētas tā, lai katrs bērns piedalītos visos trīs virzienos. Mūsu mērķis ir piedāvāt kvalitatīvu un vispusīgu papildizglītības programmu uz vietas skolā sadarbībībā ar labākajiem vietējiem mācībspēkiem un pieaicinot jaunus, lai skolēniem nebūtu nepieciešamība apmeklēt vēl papildus interešu izglītības pulciņus ārpus skolas.

c) sadarbībā ar jau esošo pakalpojumu sniedzējiem un meklējot jaunus, pēc iespējas organizēt skolas darbu tā, lai tiem skolēniem, kas to vēlas, būtu pieejamas profesionālās ievirzes nodarbības. Tās dod iespēju skolēniem intensīvi specializēties konkrētā jomā, mācību nobeigumā piedāvājot formālu apliecinājuma dokumentu par attiecīgās profesionālās ievirzes programmas apguvi. Tipiskākie piemēri šim blokam ir Mūzikas vai Mākslas profesionālās programmas, ko piedāvā „Baltais flīģelis“ vai Siguldas sporta skola noteiktos sporta veidos. Līdzdalība šādās programmās ir katra skolēna/vecāku brīva izvēle. Šīs nodarbības nodrošinās attiecīgais pakalpojuma sniedzējs par atsevišķu samaksu. Lai, saskaņā ar vecāku vēlmēm,  dotu iespēju skolēniem piedalīties pēc iespējas vairāk arī profesionālās ievirzes nodarbībās, Laurenču skolas komanda uzrunā sadarbības partnerus, lai šādas nodarbības varētu notikt uz vietas skolā vai sadarbībā ar vecākiem vai pašiem pakalpojumu sniedzējiem bērniem dienas laikā būtu iespēja nokļūt uz nodarbību vietu. Šādas sarunas jau notiek un notiks ar „Balto flīģeli“, Siguldas sporta skolu, deju kolektīvu „Vizbulīte“ un „Sidrabiņš“  vadītājiem, kalnu slēpošanas sporta klubu „Pantera“, džudo…

d) mērķtiecīgi saskaņojot mācību nodarbību, papildizglītības nodarbību un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumus, pēc iespējas piedāvājot vienotu izglītības pieredzi katram skolēnam. Tādā veidā skolēni būtu lielāki ieguvēji nekā piedaloties atsevišķās interešu izglītības nodarbībās, kas nav savstarpēji saistītas un kas ne vienmēr atbalsta skolas mācību programmas apguvi vai otrādi.

Veidojot papildizglītības piedāvājumu un uzrunājot sadarbības partnerus profesionālās ievirzes nodarbībām, pēc iespējas ņemsim vērā vecāku vēlmes. Tādēļ veicam vecāku anketēšanu. Pagaidu provizoriskie anketēšanas rezultāti atklāj, ka lielākā daļa vecāku vislabprātāk bērniem izvēlētos tādas papildus ārpusstundu aktivitātes, kas saistītas ar sportu, dejošanu (dažāda veida), tehniku (robotika, lidmodelisms), mūziku, dabu un valodu apguvi. Lielākā daļa vecāku atzinuši, ka aktivitātes izvēlas, lai dotu iespēju vispusīgi attīstīt bērna intereses, ko nepiedāvā skola.

Skola piedāvās papildizglītības nodarbības trīs virzienos – mākslas, daba un tehnika, sports. Mākslu virziena nodarbības integrēsim vizuālo mākslu, mūziku, dejas un teātra elementus. Dabas un tehnikas virziena nodarbībās skolēni veiks pētnieciskus projektus dabā, dosies ekspedīcijās, izmantos tehnoloģijas datu ieguvei un apstrādei un prezentēšanai, veidos multimēdiju materiālus un iepazīsies ar programmēšanas pamatprincipiem. Sporta nodarbībās centīsimies izmantot Laurenču apkārtnes sniegtās iespējas un resursus, piedāvājot vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, ietverot arī orientēšanos un slēpošanu.

Papildizglītības nodarbības plānosim katru dienu 90 minūšu garumā laika posmā no 14.00 – 17.00, dažādām klašu grupām nodarbību laikus saskaņojot ar profesionālās ievirzes nodarbībām, skolotāju pieejamību un citiem faktoriem. Papildizglītības nodarbību saturiskais piedāvājums Laurenču skolā un sarunu rezultāti ar partneriem profesionālās ievirzes nodarbību piedāvājumam būs zināmi maija vidū līdz galīgā lēmuma par skolas izvēli pieņemšanai. Precīzs skolas nodarbību grafiks būs zināms augusta beigās pirms mācību gada sākuma, kad būs pilnībā nokomplektētas klases un skolotāji.

Macibu_process_prezentacija

Kas veidos mācību programmas?

Mācību programmas izstrādās īpaši šim nolūkam izveidotas un pieaicinātas ekspertu grupas dažādās jomās, piemēram, dabaszinībās, tehnoloģijās, mūzikā u.tml., darbā pēc iespējas ātrāk iesaistot skolas jaunos skolotājus. Mācību programmu izstrādes procesā pēc iespējas sadarbosimies ar dažādiem partneriem, lai pārņemtu labāko Latvijas pieredzi, piemēram, ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru un citiem. Mācību programmu vadlīnijas taps aprīlī un maijā. Programmu pilnveidošana un detalizēta izstrāde turpināsies vasarā, tiklīdz būs noslēdzies pedagogu vakanču konkurss un darbā varēs iesaistīties jaunie skolotāji.

Aprīlī Rīgā un Siguldā notika pirmās tikšanās ar Latvijā ievērojamiem profesionāļiem un praktiķiem par mūzikas izglītību, dabaszinībām un tehnoloģijām. Tika runāts par mērķiem, saturu un metodēm, kas iekļaujams mācību priekšmetu programmās. Darbs turpināsies uzrunājot konkrētus profesionāłus detalizētai mācību satura izstrādei kopā ar Laurenču sākumskolas skolotājiem.

Arī vecākiem ir iespēja piedalīties Mācību satura darba grupā, lūdzam iepriekš pieteikties uz e-pastu zane.olina@iespejamamisija.lv

Vai pēc mācību uzsākšanas ir plānota mācību procesa izvērtēšana, lai operatīvi identificētu pilnveidojamās jomas?

Ikvienas mācību programmas efektivitāti nosaka gan programmas plānojums, gan tas, cik prasmīgi tā tiek īstenota. Laurenču sākumskolā skolotāji sadarbosies ikdienā gan kopīgi plānojot mācību procesu, gan to regulāri izvērtējot – ņemot vērā skolēnu sasniegumus kopumā un katra bērna attīstības dinamiku, kā savstarpējos vērojumus stundās un ārpusstundu nodarbībās. Šāda regulāra darba izvērtēšana ļaus veikt uzlabojumus izstrādātajās programmās jau to īstenošanas gaitā. Apjomīgāka programmu izvērtēšana un pārstrāde notiks katra mācību gada beigās.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: