Finanšu jautājumi

Vai skolai ir savs budžets?

Skolai ir budžets gan skolas darba sagatavošanai, gan mācībām sākot ar 2013./2014. mācību gadu. Skolas dibinātājs tāpat kā citām novada skolām ir Siguldas novada pašvaldība. Budžets veidosies no četriem avotiem: a) pašvaldības finansējuma, kas ietver ēkas remontu un labiekārtošanu, saimniecisko un tehnisko izdevumu segšanu, personāla un vadības komandas darba apmaksu skolas darbības uzsākšanas periodā, saimnieciski tehniskā personāla darba apmaksu skolas tālākās darbības nodrošināšanai; b) valsts mērķdotācijas pedagogu algām mācību nodarbībā, izglītības standarta īstenošanai, tāpat kā citās Latvijas skolās; c) vecāku papildfinansējuma par papildus izglītības nodarbībām pēcpusdienā vai citiem papildus pakalpojumiem, kas būs pieejami skolā, un ko pārraudzīs vecāku biedrība; d) citiem avotiem, ko skolai izdosies katru gadu piesaistīt, tai skaitā, pieejamais valsts un pašvaldības finansējums interešu izglītībai, dažādu projektu konkursu finansējums, ziedojumi, u.tml.

Kādiem nolūkiem plānots tērēt vecāku papildmaksājumu?

Vecāku papildfinansējums tiks izmantots papildizglītības nodarbību izmaksu segšanai, ko skola piedāvās kā papildus izglītības iespēju ārpus valstī noteiktā izglītības standarta. To plānots piedāvāt kā vienotu veselumu atsevišķu interešu izglītības pulciņu vietā. Par šīs papildizglītības programmas finansiālo nodrošinājumu rūpēsies skolas vecāku biedrība.

Pašlaik plānojam, ka vecāku papildfinansējums par papildizglītības nodarbībām vienam skolēnam varētu sastādīt ne vairāk kā 50 LVL mēnesī. Katrs nākamais bērns no tās pašas ģimenes maksātu ievērojami mazāku summu. Gala lēmums par papildfinansējuma summu tiks pieņems laika periodā no maija vidus līdz jūnija vidum, kad plānojam izveidot vecāku biedrību, kas lems par šiem jautājumiem.

Vecāku aptaujas provizoriskie rezultāti jau šobrīd atklāj, ka lielākā daļa vecāku katra bērna ārpusstundu izglītībai un attīstībai tērē vidēji 20-30 LVL mēnesī un uzskata to par adekvātu ieguldījumu.

Ar kādām izmaksām papildus jārēķinās par profesionālās ievirzes nodarbībām?

To ietekmēs konkrēti jūsu izvēlētie nodarbību veidi un pieejamais valsts vai pašvaldības līdzfinansējums profesionālās ievirzes programmām, kā tas jau šobrīd organizēts Siguldas sporta skolā vai Mākslu skolā „Baltais flīģelis“.

Vai vecākiem būs jāmaksā papildmaksājums, ja  bērns neapmeklēs skolas piedāvātās  nodarbības pēcpusdienā?  Vai ir paredzētas arī kādas atlaides (piemēram, daudzbērnu ģimenēm)?

Skolas koncepcijas pamatā ir piedāvājums par pilnas dienas skolu, kas piedāvā vispusīgas attīstības iespējas visiem skolēniem. Tas nozīmē, ka pēcpusdienas papildizglītības nodarbības ir daļa no skolas izglītības piedāvājuma, un mēs aicinām visus skolēnus šīs iespējas izmantot. Taču, saprotot to, ka sevišķi skolas uzsākšanas periodā, Laurenču sākumskolā mācības uzsāks ne tikai pirmklasnieki, bet arī vecāki skolēni, kas jau iesākuši apmeklēt daudzveidīgas ārpusskolas nodarbības, mēs rēķināmies ar situāciju, ka visi skolēni neizmantos visu skolas piedāvājumu. Par šādiem individuāliem gadījumiem lems skolas vadība sadarbībā ar vecāku biedrību. Vecāko klašu skolēniem – no 3.-6.klasei, skolas darba uzsākšanas periodā veidosim elastīgāku piedāvājumu.

Atlaides ģimenēm ar vairākiem bērniem Laurenču sākumskolā visdrīzāk tiks plānotas. Meklēsim finansiāla atbalsta iespējas arī ģimenēm ar ierobežotiem finansu līdzekļiem. Par šiem jautājumiem lems skolas vecāku biedrība.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: