Par mācību darba organizāciju (papildināts 08.05)

Macibu_process_prezentacija

Kā tiek plānots organizēt mājas darbu izpildi skolā (pagarinātā grupa v.tml.) ? Kā tiks risināta mutvārdu uzdevumu izpilde?

Darbs skolā tiks organizēts tā, lai pēc plkst. 17.00 mājās vairs nebūtu jāpilda apjomīgi mājas darbi to tradicionālajā izpratnē. Lielāks uzsvars tiks likts uz individuālo darbu kopā ar pedagogu pēc obligātā mācību satura apgūšanas, ja bērns kaut ko nav paguvis vai izpratis mācību nodarbību laikā. Beidzoties mācību nodarbībām, kvalificēta pedagoga uzraudzībā organizēsim individuālo mājas darbu, tai skaitā, mutvārdu uzdevumu izpildi, piedāvājot iespēju paralēli izmantot bibliotēku tiem skolēniem, kuriem šādu uzdevumu nebūs.

Tas gan nenozīmē, ka vecākiem nevajadzēs iesaistīties mācību procesā. Sekmīgām mācībām ļoti svarīga ir jaunā satura sasaiste ar jau zināmo, jauno prasmju izmantošana dzīvē, mācību panākumu svinēšana kopā ar sev nozīmīgiem cilvēkiem, tādēļ skolēni regulāri strādās pie uzdevumiem vai mācību projektiem, kur viņu uzdevums būs noskaidrot vecāku viedokli, atrast piemērus no dzīves, aicināsim vecākus piedalīties projektu prezentācijās, bērnu darbu izstādēs un tamlīdzīgi. Tāpat regulāri aicināsim vecākus uz individuālām sarunām ar skolotājiem par to, kā vecāki var atbalstīt savu bērnu mācības.

Vai skolā būs pieejams logopēds?

Jebkuras skolas uzdevums ir apmierināt katra bērna mācīšanās vajadzības. Tās, pirmkārt, redz profesionāļi, kas strādā skolā un kuriem ir lielāka izpratne, kāds īpašs atbalsts katram bērnam varētu būt vajadzīgs tieši mācību procesā.  Skola iespēju robežās darīs visu iespējamo, lai apmierinātu katra bērna mācīšanās vajadzības, kad nepieciešams, nodrošinot vai iesakot papildus profesionālu atbalstu, tai skaitā, logopēda, psihologa vai citus pakalpojumus. Tādēļ jau šobrīd apzinām katra nākamā skolēna vajadzības, vecākiem piesakot bērnus skolā, reaģēsim uz vajadzībām, kad tādas radīsies, meklēsim risinājumus sadarbībā ar vecākiem. Taču, tā kā Laurenču sākumskola būs maza skola ar nelielu bērnu skaitu, skolā neplānojam atsevišķas štata vienības atbalsta personālam/speciālistiem.

Kur notiks sporta nodarbības?

Sporta nodarbības tiks organizētas gan skolas sporta zālē, gan svaigā gaisā. Tas tiks noteikti darīts arī tad, ja nav stadiona – mācību programmas ietvaros tiks likts uzsvars uz fiziskām aktivitātēm, sportošanu, nevis sportu kā disciplīnu.

Pie skolas ir plānots izveidot arī zemo šķēršļu trasi fiziskām aktivitātēm, kā arī veicināt orientēšanās un distanču slēpošanas iekļaušanu mācību dienas aktivitātēs. Pārējais sporta piedāvājums būs zināms pēc detalizētām sarunām ar Siguldas Sporta skolu.

Kādi normatīvi tiks pildīti izglītības kontrolei, piemēram, lasīšana uz ātrumu? Vai skola vadīsies pēc līdzīgiem punktiem, lai izpildītu IZM prasības?

Ikviena pamatskola Latvijā ir atbildīga par to, lai katrs skolēns apgūtu valstī noteiktā pamatizglītības standarta saturu. Šajā dokumentā formulētas zināšanas, prasmes un attieksmes, kas jāapgūst beidzot pamatskolu. Mācību saturs, tai skaitā, mācību programmu izstrāde,  mācību līdzekļu un metožu izvēle ir katras skolas un skolotāju ziņā. Šobrīd Latvijā Valsts izglītības satura centrs administrē centralizētus valsts pārbaudījumus par latviešu valodas, matemātikas un dabaszinību satura apguvi 3. un 6.klases noslēgumā. Laurenču sākumskolā mācību darbu organizēsim tā, lai skolēni būtu gan sekmīgi apguvuši standarta prasības, gan būtu labi sagatavojušies valsts pārbaudes darbiem, taču mūsu galvenais mērķis būs skolēnu vispusīga attīstība un patiesa interese par mācībām mūža garumā.

Pedagogs izvēlēsies mācību metodes, kā mācīšanās procesu virzīt, un noteikti sagatavos bērnus valsts pārbaudījumiem. Taču lasīšana uz ātrumu nav valsts šā brīža standartā mērāms lielums, kā tas bijis iepriekš. Skolas darbs balstīsies nevis uz lasīšanas ātrumu, bet gan uz prasmi lasīt, izprast lasīto un atstāstīt to. Arī lasīšanas tempu var vērtēt citā veidā, nevis kā sacensību ar pulksteni rokās.

Kā notiks mācības, ja nenokomplektēsies pilna klase (īpaši 2.-5.klasei) vai ja klasē būs pieteikti tikai daži skolēni?

Pēc datiem uz 16.aprīli (mācībām pieteikti jau 64 skolēni, un vairāki vēl apsver šādu iespēju, turpinām pieņemt iesniegumus) skolā veiksmīgi darbosies visi klašu komplekti. Apvienotās klases noteikti netiks veidotas. Saņemot skolēna pieteikuma iesniegumu, pārrunājam, kāds ir vecāku skatījums par mācīšanos nepilnā klasē. Sekmīgākai vecāku un skolotāju sadarbībai un skolas darba uzsākšanai, aicinām pieņemt lēmumu un pieteikt bērnu skolā vēlākais līdz maija beigām/jūnija sākumam. Siguldas novada Izglītības pārvalde lūdz pirmklasnieku vecākus lēmumu par sev vēlamo izglītības iestādi pieņemt līdz 15.maijam, lai visās novada skolās noritētu veiksmīga pirmklasnieku sadale pa klasēm.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: