Par skolas personālu (papildināts 16.04)

Kādi ir kritēriji skolotāju atlasei un kvalifikācijas kontrolei?

Pievienoties skolas komandai aicināti iniciatīvas bagāti, aizrautīgi, atbildīgi, patstāvīgi, radoši un enerģiski cilvēki. Priekšroka tiks dota kandidātiem ar iepriekšēju pedagoģisko pieredzi, īpaši sākumskolas darbā, un interesi par inovācijām izglītībā un pieredzi inovāciju ieviešanā. Augstu tiks vērtēta spēja sadarboties, nepārtraukti profesionāli pilnveidoties un gatavība sevi analizēt, izvērtēt savu darbu, lai regulāri uzlabotu mācību programmu. Skolotājus izvēlēsim rūpīgas atlases procesā.

Aprīlī jau notikusi un vēl rit rūpīga kandidātu atlase. Viens no kritērijiem pārrunās bija skolotāja praktiskā darba izvērtējums – līdz ar interviju kandidātiem sagatavojoties pārrunām tika uzdots praktisks uzdevums. Atlasi veic vairāki personāla, izglītības speciālisti un pieaicināti vecāku pārstāvji no Satura darba grupas. Pēc tam tiks vērtētas kandidāta prasmes reālā darbībā (piemēram, apmeklējot viņa šā brīža darba vietu). Ja būs nepieciešams, lai izvēlētos pašus labākos pedagogus, rīkosim atkārtotu konkursu.

Labāko pasaules izglītības sistēmu un konkrētu skolu darba analīze rāda, ka skolotāju darba kvalitāti nosaka trīs faktori – sākotnējā skolotāju atlase, viņu sagatavošanas kvalitāte, un kvalitatīvas profesionālās attīstības un atbalsta iespējas jau strādājot skolā. Turklāt skolotāji strādā labāk tajās skolās, kur spēcīgi attīstīta sadarbība skolotāju darbā, gan kopīgi plānojot mācību darbu, gan regulāri pārrunājot katra skolēna sniegumu un nepieciešamos uzlabojumus darbā ar šiem skolēniem. Īpaši svarīga ir savstarpējā uzticēšanās skolotāju starpā, lai viņi uzdrošinātos dalīties gan ar labās prakses piemēriem ar kolēģiem, gan gūtu atbalstu profesionāliem izaicinājumiem. Laurenču sākumskolā pedagogu darbu organizēsim, ņemot vērā šīs atziņas. Tas nozīmē, ka daudz laika atvēlēsim kopīgai darba plānošanai, skolotāju mācībām u.tml.

Īpašu uzmanību un laiku veltim skolotāju iesaistei skolas vīzijas veidošanā un mērķu izvirzīšanā, kopīgā mācību satura un procesa plānošanā, piedāvājot skolotājiem profesionālās izaugsmes iespējas gan skolā, gan ārpus tās. Kopīgi veidosim skolotāju darba izvērtēšanas kritērijus, rosināsim skolotājus regulāri vērot vienam otra stundas, vāksim atsauksmes gan no skolēniem, gan skolēnu vecākiem. Skolas vadība organizēs ikgadējas darba izvērtēšanas un mērķu izvirzīšanas sarunas katram skolotājam.

Vēl līdz mācību programmas uzsākšanai rudenī, pedagogi strādās jau vasarā – lai sastrādātos savstarpēji, iepazītu viens otru un izstrādātu mācību priekšmetu sadarbību.  Paralēli izmantosim arī dažādu projektu piedāvātās iespējas (piemēram, Comenius, pieredzes apmaiņas braucieni), organizēsim sadarbību ar pedagogiem arī no citām novada skolām.

Skolas izveides moto ir kopienas veidošana. Tas nozīmē ne tikai sadarbību un saliedētību ar audzēkņiem, vecākiem, bet, protams, sākotnēji pašā skolas personālā. Kolektīva saliedēšanu veicinās gan regulāras, tā dēvētās, piecminūtes sapulces, lai veicinātu pedagogiem piederības un atbildības sajūtu, ka ikvienam no viņiem ir iespēja izteikt viedokli un piedalīties skolas administratīvajā dzīvē.  Kā ikvienā kolektīvā, noteikti veidosies savas tradīcijas arī neformālām aktivitātēm.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: