Sociālo zinību atklātā stunda 6.klasē

9.oktobrī 6.klases skolēni sociālo zinību stundā tēmas „Es un citi. Komunikācija un sadarbība. Cilvēka tiesības un pienākumi” noslēgumā prezentēja savu projektu „Neapdzīvotā sala”, uz kuru uzaicināja vecākus un skolas administrāciju.
Darbs  pie projekta ilga gandrīz mēnesi. Šajā laikā  līdzvērtīga uzmanība tika pievērsta gan mācāmās vielas apguvei, gan tādām pamatkompetencēm kā valodu – skolēni mācījās uzstāties, stāstīt par padarīto, gan sociālās un pilsoniskās kompetences – mācījās sadarboties, komunicēt, atbalstīt un palīdzēt viens otram, gan tādu  kompetenču attīstībai kā kritiskā domāšana un problēmu risināšana,  pašvadība un mācīšanās mācīties, sadarbība un līdzdalība, kā arī vērtībizglītība.
Ar simulācijas spēles palīdzību skolēni nokļuva neapdzīvotā salā un tad sākās „izdzīvošana”. Projekta sasniedzamais rezultāts: tika izveidoti četri salas maketi. Skolēni izstāstīja par savu salu, ekosistēmu un dzīvi tajā, izstrādāja salas  noteikumus un secināja, kādēļ šādi noteikumi ir nepieciešami un kādus ieguvumus tie rada. Tāpat skolēni izvērtēja savu un klasesbiedru darbu, kā arī saņēma prieku un gandarījumu par savu darbu. Darba izvērtējumā, sniedzot atgriezenisko saiti, aktīvi piedalījās arī skolēnu vecāki un skolas direktors Kristaps Zaļais.
Liels paldies skolas administrācijai, klases audzinātājai Agnesei Poļakovai, dabas zinību skolotājai Madarai  par atbalstu un sadarbību,  vecākiem pār līdzdalību. Bet jau nākamajā stundā ar skolēniem tiks apspriesta ideja par nākamo projektu: kopā ar Mazo Princi skolēni dosies atklāt jaunas planētas.

Informāciju sagatavoja skolotāja Valentīna Voiciša

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: