Laurenču sākumskolā aizvadīta “Meža diena”

21.aprīlī Laurenču sākumskolas 4.-6.klašu skolēni piedalījās Tehnoloģiju metodiskās komisijas rīkotajā tematiskajā pasākumā “Meža diena”. Pasākuma ietvaros skolēniem bija iespēja darboties sešās dažādās stacijās, kas bija izvietotas Laurenču sākumskolas teritorijā. Skolēni nostiprināja zināšanas koku un krūmu, kā arī putnu un dzīvnieku pēdu atpazīšanā, noteica koka vecumu, skaitot gadskārtas koka ripās, kā arī novēroja egļu astoņzobu mizgrauža atstātās pēdas kokos un uzzināja vairāk par šī kaitēkļa ietekmi Latvijas mežos. Dienas laikā skolēni piedalījās arī atraktīvās stafetēs un komandas saliedēšanas uzdevumos, bet ar jaunsargu palīdzību apguva iemaņas granātas mešanā tālumā. Radošo staciju ietvaros tika veidoti plakāti, bet mājturības un tehnoloģiju skolotājas vadībā skolēnu grupām bija iespēja izveidot būrīšus lielajai zīlītei, melnajam mušķērājam, dzilnītim un zilzīlītei.
Laurenču sākumskolas vārdā sakām lielu paldies visiem staciju vadītājiem: Ivo Alksnim un Paul Luis Popa, Solvitai Lapiņai, Sandrai Ozoliņai un Madarai Albertei-Habermanei, Dagnim Dubrovskim,  Andim Ansviesulim un jaunsargiem – Jurģim Kristianam Lubardam (Siguldas jaunsargu vienības komandieris) un Viktorijai Teterovskai (instruktora palīgs), dabas aizsardzības pārvaldes speciālistei Baibai Līviņai, kā arī Tehnoloģiju metodiskajai komisijai par ieguldīto darbu un iniciatīvu pasākuma rīkošanā!

Informāciju sagatavoja Vanesa Čeičiniece

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: