#EkoSkola: skolēni pēta savas mājsaimniecības elektrības patēriņu

Mācību gada noslēgumā novembrī un decembrī Laurenču sākumskolas 6. klašu skolēni dabaszinībās veica pētījumu par savas mājsaimniecības elektrības patēriņu. Projekta laikā skolēniem bija iespēja gūt priekšstatu par elektrības patēriņu savās mājās un eksperimenta veidā pārbaudīt, vai, izmantojot vienkāršus paņēmienus, var ietaupīt elektrību un naudu. Projekta izstrādes gaitā skolēni apguva projekta izstrādes soļus un mācījās patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu, regulāri veikt novērojumus. Skolēni iegūto informāciju apkopoja MS Excel tabulās un grafikos, izveidoja prezentāciju, pielietojot informātikā iegūtās prasmes. Šajā laikā skolēni meklēja jaunākos elektroenerģijas ietaupīšanas veidus, izpētīja savas mājsaimniecības elektroierīces, iesaistīja savas ģimenes elektroenerģijas taupīšanas procesos. Noslēgumā skolēni veidoja prezentāciju, kur apkopoja projekta gaitu, informāciju un savu izvērtējumu. Prezentāciju katrs prezentēja klasei dabaszinību stundu laikā, aizstāvot savu darbu un veicot savu klasesbiedru darbu izvērtējumu.

Izcilākos pētījuma darbus iesniedza Dārta Krastkalne Neringa, Marta Korņejeva un Henrijs Miks Gulāns. Paldies ģimenēm, kas iesaistījās un atbalstīja skolēnus pētījuma veikšanā!


#EkoSkola #elektrība
Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: