Laurenču sākumskola

Category: Uncategorized


Aicinām uz tikšanos!

10.aprīlī plkst 19:00 Mākslu skolā „Baltais flīģelis” : Aicinām uz tikšanos vecākus, kuriem ir interese iesaistīties skolas vecāku biedrības izveidē un aktīvi piedalīties gan skolas darba sagatavošanā, gan īstenošanā. Aicinām gan topošo audzēkņu vecākus, gan visus tos,  kas vēl šaubās…

Read More

Saimnieciski, administratīvie jautājumi (papildināts 16.04)

Kā plānots sakārtot ceļu, kas ved uz skolu un tās apkārtni? Siguldas novada dome jau ziņojusi, ka, līdzko atļaus laikapstākļi, Laurenčos sāksies  būvniecības darbi, lai turpinātu veloceliņa un izgaismotas gājēju ietves izbūvi no Kaķīškalna līdz Larenču sākumskolai. Plānots veikt arī…

Read More

Finanšu jautājumi

Vai skolai ir savs budžets? Skolai ir budžets gan skolas darba sagatavošanai, gan mācībām sākot ar 2013./2014. mācību gadu. Skolas dibinātājs tāpat kā citām novada skolām ir Siguldas novada pašvaldība. Budžets veidosies no četriem avotiem: a) pašvaldības finansējuma, kas ietver…

Read More

Par vecāku iesaistīšanos (papildināts 16.04)

Kā tieši vēl bez papildfinansējuma vecāki varēs iesaistīties skolas darbā? Vecāki noteikti aicināti aktīvi līdzdarboties, jo tāda ir sākotnējā skolas dibināšanas koncepcija. Uz šo brīdi ir izveidotas 5 darba grupas par skolas darba uzsākšanai ļoti nepieciešamiem tematiem – par vecāku…

Read More

Par skolas personālu (papildināts 16.04)

Kādi ir kritēriji skolotāju atlasei un kvalifikācijas kontrolei? Pievienoties skolas komandai aicināti iniciatīvas bagāti, aizrautīgi, atbildīgi, patstāvīgi, radoši un enerģiski cilvēki. Priekšroka tiks dota kandidātiem ar iepriekšēju pedagoģisko pieredzi, īpaši sākumskolas darbā, un interesi par inovācijām izglītībā un pieredzi inovāciju…

Read More

Par mācību darba organizāciju (papildināts 08.05)

Macibu_process_prezentacija Kā tiek plānots organizēt mājas darbu izpildi skolā (pagarinātā grupa v.tml.) ? Kā tiks risināta mutvārdu uzdevumu izpilde? Darbs skolā tiks organizēts tā, lai pēc plkst. 17.00 mājās vairs nebūtu jāpilda apjomīgi mājas darbi to tradicionālajā izpratnē. Lielāks uzsvars…

Read More

Par mācību saturu (turpinājums)

Vai nenotiks piesliešanās Valdorfa vai Montesori pieejām? Tā nebūs ne Valdorfa, ne Montesori skola. Pretējā gadījumā būtu jāpārņem gan mācību materiāli, gan filozofiskais skatījums, un skola jādēvē kādā no šiem nosaukumiem. Lai gan katrā virzienā ir pozitīvās nianses, ko var…

Read More

Par mācību saturu (papildināts 08.05)

Ar ko Laurenču sākumskolā mācību programma atšķirsies no citām sākumskolām novadā vai citur Latvijā? Laurenču sākumskolā piedāvāsim izglītības programmu ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju novirzienu, kas izpaudīsies vairākos veidos. Ar dabszinībām saistītas tēmas un dažādu tehnoloģisko rīku piedāvātās iespējas integrēsim…

Read More

Veicam anketēšanu skolas darba plānošanai

Aicinām ikvienu ģimeni līdz 22.martam aizpildīt aptaujas anketu, lai palīdzētu darba grupai veidot skolēnu un viņu ģimeņu vajadzībām atbilstošāko un pieņemamāko risinājumu jaunajā skolā. Gaidīsim vienu anketu no katras ģimenes. Mūs interesē Jūsu viedoklis arī tad, ja vēl neesat izlēmuši,…

Read More

Skolai pieteikti jau 40 audzēkņi, esam pieejami arī Twitter

No 1.marta sākusies dokumentu pieņemšana mācībām Laurenču sākumskolā 1.-5.klasei. Pirmo 10 dienu laikā (dati uz 10.03) reģistrēti jau 40 pieteikumi. Visvairāk – uz 1.klasi, taču ir pieteikti bērni mācībām arī 3., 4. un 5.klasē. Esam izveidojuši arī savu Twitter kontu,…

Read More