Interešu izglītība un pagarinātā dienas grupa

Interešu izglītību un pagarināto dienas grupu administrē lietvede Arnita Kirsanova.
Par visiem neskaidrajiem jautājumiem ar Arnitu iespējams sazināties e-klasē!
Aktuālais pulciņu grafiks (uz 08.02.2019.) pieejams šeit:
 Interešu _izglītības_ grafiks_2018_2019_februāris

Pagarinātā dienas grupa

*Pagarinātās dienas grupas uzdevums ir nodrošināt optimālu izglītojamo dienas režīmu laika posmā no plkst.16:00 līdz plkst.19:00.
*Pagarinātās dienas grupas komplektē 1.-3.klasēs un 4.-6.klasēs.
*Pagarinātās dienas grupas darba mērķi un pamatvirzieni ir  atbalsts izglītības programmas prasību izpildē un saturīga brīvā ārpus stundu laika organizēšana ( galda spēļu spēlēšana, zinātnisko un attīstošo spēļu spēlēšana, izglītojošo un tematisko mācību filmu skatīšanās utml ).
*Pagarinātās dienas grupas galvenie uzdevumi:
1. radīt iespēju izglītojamajiem apgūt prasmes plānot un organizēt savu mācīšanos un atpūtu ārpus stundu laikā;
2. nodrošināt drošu vidi pedagogu uzraudzībā ārpus stundu laikā;
3. veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņas;
4. sniegt individuālo atbalstu izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācībās;
5. mājas darbu veikšana un palīdzības sniegšana neskaidrajos mācību vielas jautājumos, ja tas nepieciešams;
6. pagarinātajā dienas grupā netiek nodrošināta visu mājas darbu izpilde, sakarā ar ierobežoto mācību laika apjomu, atpūtas nepieciešamību un interešu izglītības nodarbību apmeklēšanu.

Pulciņu saraksts

Lasītāju klubiņš (3.-6.klase) – paredzēts skolēniem, kuriem patīk radoši izteikties gan stāstu, gan dzejas, gan lugas formā. Apgūti tiks mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, daiļdarba uzbūve, savu radošo darbu pilnveide, kā arī tikšanās ar radošām personībām.

Dabaszinību pulciņš (1.- 6.klase) – skolēni eksperimentēs, novēros, izzinās visdažādākos dabas objektus un procesus (bioloģiskos, ķīmiskos, fizikālos). Dosies pētnieciskās ekspedīcijās un ekskursijās. Uzņēmīgākie skolēni piedalīsies vides izglītības projektos un konkursos.

Vingrošana (1.- 6.klase) – vingrošana visaptverošā veidā atbalsta bērnu attīstību – stāju, fiziskās aktivitātes, koncentrēšanos, līdzsvaru, spēku, lokanību, adekvātu spēka un relaksācijas lietošanu, pareizu elpošanu un iemāca kontakta vingrinājumus, lai apgūtu pareizu veidu, kā lūgt un saņemt iekļaušanos klasē, uzmanību, pieskaršanos, draugu saikni, līdzjūtību nepiespiestā, jautrības un spēļu piepildītā atmosfērā.

Rotaļu joga (1.-6.klase) – JoJo Rotaļu joga ir līdzsvarojoša nodarbība, kuras mērķis ir veselības uzlabošana, kas ietver sevī fiziskās, emocionālās un garīgās veselības stiprināšanu. Nodarbības mērķis ir attīstīt un pilnveidot bērna īpašības un prasmes ar jogas praktizēšanas elementiem harmoniskā un labsajūtu veicinošā vidē. Nodarbībās tiks izvingrināts fiziskais ķermenis, nomierināta nervu sistēma un prāts, trenēta uzmanība un līdzsvars, kā arī būs iespēja iemācīties relaksācijas tehnikas.

Perkusijas (1.-6.klase) – perkusiju spēlē bērni apgūs sitaminstrumentu spēles pamatus un iepazīs ritma pasauli. Tā attīsta bērnos uzdrošināšanos, ieklausīšanās prasmi un spēju strādāt komandā.

Tautas dejas (1.-6.klase) – latviešu tautas dejas māca dejas pamatsoļus, kā arī darbu komandā un individuāli ar partneri, atpazīt un parādīt dažādas emocijas, tās kontrolēt, koriģē stāju, attīsta fizisko izturību, trenē koordināciju, skatuves kultūru un aktiermākslu, tā ir personības apzināšanās un dejas terapija, kas rada dzīvesprieku sev un citiem!

Teātris (1.-6.klase) – ar teātra sporta un improvizācijas tehniku palīdzību skolēni attīstīs radošo iztēli un pašizpausmi, kas veicinās viņu savstarpējo sadarbību.

Matemātikas pulciņš (4.-6.klase) – matemātikas pulciņš sniedz iespēju atraisīt skolēnā loģisko domāšanu ar dažādu rotaļu, atjautības spēļu, uzdevumu palīdzību, kas motivē bērnu izprast un ieraudzīt matemātikas pielietojumu dažādās dzīves situācijās. Nodarbībās tiks ievērota diferencēta pieeja un darbi tiks sagatavoti gan tiem, kas labprāt cīnās ar grūtākiem uzdevumiem, gan tiem skolēniem, kas apmeklē pulciņu cerībā sadraudzēties ar matemātiku nākotnē.

Ģitārspēle (2.-6.klase) –  nodarbībās skolēni apgūs vispārējos mūzikas pamatus, akcentu liekot uz mūsdienīgo mūziku, iekļaujot populāro mākslinieku skaņdarbus un hītus. Mērķis ir iemācīt bērniem spēlēt un dziedāt, radīt interesi par mūziku. Nodarbībās attīstīsim radošumu un spēju uzdrīkstēties.

Angļu valoda (1.-3.klase) – pirmais iespaids par cilvēku rodas vienam otru ieraugot, bet tikpat nozīmīga ir arī saruna. Lai saruna veidotos veiksmīgi, nepieciešamas 2 svarīgas prasmes: 1) prasme izteikties, lai citi saprastu, ko vēlies pateikt, 2) prasme uztvert. Nodarbību laikā skolēni apgūs un paplašinās vārdu krājumu angļu valodā. Atraisītā un nepiespiestā atmosfērā izspēlēs dažādas lomu spēles, savstarpēji sarunājoties vienam ar
otru dialogu formā.

Angļu valoda (4.-6.klase) – pulciņš piedāvā skolēniem piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras palīdz iepazīt Lielbritānijas kultūru, papildināt angļu valodas zināšanas dažādos līmeņos, kā arī gūt prieku, veicot aizraujošus uzdevumus svešvalodā.

Šahs (3.-6.klase) – galvenais uzdevums ir iepazīstināt skolēnus ar šaha spēles pamatprincipiem, izskaidrot spēles noteikumus un terminus. Sniegt iespēju praktizēties šahā un risināt prāta asināšanas  uzdevumus, kā arī sniegt iespēju sacensties starp vienaudžiem, iepazīstoties ar turnīra gaisotni, piedalīties novada rīkotajos šaha turnīros.

Sports (1.-6.klase) – skolēniem tiks piedāvātas vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, iekļaujot dažādas sporta spēles un spēļu elementus, kas ļauj bērnam vispusīgi attīstīties. Nodarbībās plānots integrēt angļu valodas apgūšanu, dodot iespēju komunicēt svešvalodā un papildināt savas zināšanas par sportu un veselīgu dzīvesveidu.

Vokālās nodarbības (1.-6.klase) – nodarbībās tiks apgūta pareiza vokālā dziedāšanas prasme un stāja, estētiskā un muzikālā gaume, ritmizēšana un kustību koordinācija, kā arī tiks pilnveidota, attīstīta un papildināta uzstāšanās pieredze.

Taustiņinstrumenti (1.-6.klase) – taustiņintrumentu apguvē bērns iemācīsies koncentrēties, apgūt klavierspēli, orientēties notīs, papildināt emociju gammu caur klavierspēli, attīstīt koordināciju.

Kokapstrādes pulciņš (4.-6.klase) – nodarbībās būs iespēja apgūt prasmes un zināšanas kokapstrādē. Attīstīt interesi, spējas, modelēšanas dotības, apgūstot radošās darbības pieredzi. Skolēniem būs iespēja apgūt un pilnveidot prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem kokmateriāliem un darba rīkiem, pilnveidot izpratni par darba drošību un izkopt saskarsmes un sadarbības spējas.

Finanšu pratība (1.-3. klase) – ar skolēniem kopīgi tiks noskaidrots, kas ir nauda, kā veidojas tās vērtība. Tiks runāts un domāts par to, ko pēta ekonomika, spriests par banku nozīmi Latvijā, pasaulē. Kopā tiks izspēlētas dažādas spēles, ar kuru palīdzību skolēni apgūs jēdzienus banka, budžets, cena, darba ražīgums utt.

Uzņēmējdarbības pulciņš (4.-6. klase) – ar skolēniem kopīgi tiks veidots un vadīts “Skolēnu mācību uzņēmums”, kurā mācību gada laikā skolēni izpratīs, kas ir biznesa plāns, reālā vidē tiks ražots produkts, kas pēc tam tiks arī  pārdots (Skolēnu mācību uzņēmuma veidošana, dalībnieku atbildības, biznesa plāns, finanšu plānošana). Kopīgi tiks attīstītas veiksmīga uzņēmēja prasmes.

Velo pulciņš (4.klase – oktobris, 3.klase – februāris) – pulciņa ietvaros skolēni mācīsies par velosipēda uzbūvi, velobraucēja ekipējumu, tiks runāts par pasažieru un kravas pārvadāšanas noteikumiem. Mācību laikā rūpīgāk tiks iepazītas arī ceļa zīmes un izprasts, kā tiek regulēta ceļu satiksme. Skolēni analizēs dažādas situācijas krustojumu šķērsošanā. Gala rezultātā ikvienam pulciņa dalībniekam būs iespēja kārtot eksāmenu, lai iegūtu velosipēda vadītāja apliecību un kļūtu par pilntiesīgu ceļu satiksmes dalībnieku.

Mākslas pulciņš (1.-6.klase) – pulciņā jaunie mākslinieki, jo galu galā katrs cilvēks sirdī tāds ir, varēs izpausties mākslā, pielietojot dažādus materiālus un tehnikas, tā izpaužot un izkopjot savu radošumu un oriģinalitāti, kas ir svarīga bērna pilnvērtīgai attīstībai, padarot pasauli krāsaināku!

Multimediji (3.-6.klase) – pulciņā skolēni mācīsies sapņot, formulēt mērķus un optimizēt to sasniegšanas veidus, iegūstot teorētiskās zināšanas, mācoties domāt un praktiski darboties. Pulciņš sniegs iespēju pārvarēt sevi un iemācīties strādāt komandā, sajust tās spēku un iespējas īstenot cita līmeņa ieceres, iepazīstot video, audio, prezentācijas materiālu sagatavošanas programmas un attēlu apstrādes programmas.

Robotika (1.-6.klase) – darbojoties ar Lego robotiem, skolēniem būs iespēja apgūt programmēšanas iemaņas, kā arī attīstīt loģisko domāšanu.

%d bloggers like this: