Interešu izglītība un pagarinātā dienas grupa

Interešu izglītību administrē Ilga Sirmele.
Pagarināto dienas grupu administrē Arnita Kirsanova.
Par visiem neskaidrajiem jautājumiem ar Ilgu un Arnitu iespējams sazināties e-klasē!

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS 2020./2021.m.g.: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GPiR5U6jM0sycGxZ4KIwUcJPFJqslITxo0Nw8F1bqIE/edit?usp=sharing

Pagarinātā dienas grupa

*Pagarinātās dienas grupas uzdevums ir nodrošināt optimālu izglītojamo dienas režīmu laika posmā no plkst.16:00 līdz plkst.19:00.
*Pagarinātās dienas grupas komplektē 1.-3.klasēs un 4.-6.klasēs.
*Pagarinātās dienas grupas darba mērķi un pamatvirzieni ir  atbalsts izglītības programmas prasību izpildē un saturīga brīvā ārpus stundu laika organizēšana ( galda spēļu spēlēšana, zinātnisko un attīstošo spēļu spēlēšana, izglītojošo un tematisko mācību filmu skatīšanās utml ).
*Pagarinātās dienas grupas galvenie uzdevumi:
1. radīt iespēju izglītojamajiem apgūt prasmes plānot un organizēt savu mācīšanos un atpūtu ārpus stundu laikā;
2. nodrošināt drošu vidi pedagogu uzraudzībā ārpus stundu laikā;
3. veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņas;
4. sniegt individuālo atbalstu izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācībās;
5. mājas darbu veikšana un palīdzības sniegšana neskaidrajos mācību vielas jautājumos, ja tas nepieciešams;
6. pagarinātajā dienas grupā netiek nodrošināta visu mājas darbu izpilde, sakarā ar ierobežoto mācību laika apjomu, atpūtas nepieciešamību un interešu izglītības nodarbību apmeklēšanu.

Pulciņu saraksts

Skautu un gaidu kustība (2.-6.klase) – Siguldas 83. skautu un gaidu vienība ir Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) struktūrvienība Siguldā. Skautisms un gaidisms ir izglītība dzīvei, kur tiek apgūtas dažādas dzīves prasmes paralēli skolai un ģimenei, kā arī mērķtiecīga izklaide, kas caur piedzīvojumiem attīsta bērnu un jauniešu vērtību sistēmu.

Tautas dejas (1.-6.klase) – latviešu tautas dejas māca dejas pamatsoļus, kā arī darbu komandā un individuāli ar partneri, atpazīt un parādīt dažādas emocijas, tās kontrolēt, koriģē stāju, attīsta fizisko izturību, trenē koordināciju, skatuves kultūru un aktiermākslu, tā ir personības apzināšanās un dejas terapija, kas rada dzīvesprieku sev un citiem!

Teātris (1.-6.klase) – ar teātra sporta un improvizācijas tehniku palīdzību skolēni attīstīs radošo iztēli un pašizpausmi, kas veicinās viņu savstarpējo sadarbību.

Ģitārspēle (2.-6.klase) –  nodarbībās skolēni apgūs vispārējos mūzikas pamatus, akcentu liekot uz mūsdienīgo mūziku, iekļaujot populāro mākslinieku skaņdarbus un hītus. Mērķis ir iemācīt bērniem spēlēt un dziedāt, radīt interesi par mūziku. Nodarbībās attīstīsim radošumu un spēju uzdrīkstēties.

Dizains un tehnoloģijas (1.-3.klase) – skolēni apgūs nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas jēgpilnam darbam ar tehnoloģijām. Apgūs un pilnveidos datorikas, datorgrafikas pamatus un pilnveidos prasmes strādāt ar dažādām programmām.

Sporta nodarbības (1.-6.klase) – skolēni nodarbībās pilnveidos savu fizisko izturību, veiklību un atlētiskumu.

%d bloggers like this: