Interešu izglītība un pagarinātā dienas grupa

Interešu izglītību administrē Santa Bērziņa.
Pagarināto dienas grupu administrē Dace Lāce.
Par visiem neskaidrajiem jautājumiem ar Santu un Daci iespējams sazināties e-klasē!

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS 2021./2022.m.g. ir pieejams šeit.

Pagarinātā dienas grupa

*Pagarinātās dienas grupas uzdevums ir nodrošināt optimālu izglītojamo dienas režīmu laika posmā no plkst.16:00 līdz plkst.19:00.
*Pagarinātās dienas grupa tiks nodrošināta 1.-3.kl. korpusā.
*Pagarinātās dienas grupas darba mērķi un pamatvirzieni ir  atbalsts izglītības programmas prasību izpildē un saturīga brīvā ārpus stundu laika organizēšana ( galda spēļu spēlēšana, zinātnisko un attīstošo spēļu spēlēšana, izglītojošo un tematisko mācību filmu skatīšanās utml ).
*Pagarinātās dienas grupas galvenie uzdevumi:
1. radīt iespēju izglītojamajiem apgūt prasmes plānot un organizēt savu mācīšanos un atpūtu ārpus stundu laikā;
2. nodrošināt drošu vidi pedagogu uzraudzībā ārpus stundu laikā;
3. veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņas;
4. sniegt individuālo atbalstu izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācībās;
5. mājas darbu veikšana un palīdzības sniegšana neskaidrajos mācību vielas jautājumos, ja tas nepieciešams;
6. pagarinātajā dienas grupā netiek nodrošināta visu mājas darbu izpilde, sakarā ar ierobežoto mācību laika apjomu, atpūtas nepieciešamību un interešu izglītības nodarbību apmeklēšanu.

Pulciņu saraksts

Skautu un gaidu kustība (2.-6.klase) – Siguldas 83. skautu un gaidu vienība ir Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) struktūrvienība Siguldā. Skautisms un gaidisms ir izglītība dzīvei, kur tiek apgūtas dažādas dzīves prasmes paralēli skolai un ģimenei, kā arī mērķtiecīga izklaide, kas caur piedzīvojumiem attīsta bērnu un jauniešu vērtību sistēmu.

Teātris (1.-6.klase) – ar teātra sporta un improvizācijas tehniku palīdzību skolēni attīstīs radošo iztēli un pašizpausmi, kas veicinās viņu savstarpējo sadarbību.

Ģitārspēle (2.-6.klase) –  nodarbībās skolēni apgūs vispārējos mūzikas pamatus, akcentu liekot uz mūsdienīgo mūziku, iekļaujot populāro mākslinieku skaņdarbus un hītus. Mērķis ir iemācīt bērniem spēlēt un dziedāt, radīt interesi par mūziku. Nodarbībās attīstīsim radošumu un spēju uzdrīkstēties.

Sporta nodarbības (1.-6.klase) – nodarbībās vispusīgi tiek fiziski nodarbināts bērna ķermenis ar mērķi palīdzēt tam attīstīties. Nodarbību laikā pilnveidojam pamatprasmes, izejam rotaļas un spēlējam spēles, kā arī, rīkojam mazas sacensības. Nodarbības notiek ārā, Laurenču sākumskolas teritorijā jebkuros laikapstākļos. Parasti nodarbība ilgst 40 min.  Uz nodarbībām gaidīti visi kustēties gribētāji, bet īpaši tie, kam vēl nav sava sporta veida vai, kuri ir tā meklējumos.

Dabaszinību pulciņš (1.- 6.klase) – skolēni eksperimentēs, novēros, izzinās visdažādākos dabas objektus un procesus (bioloģiskos, ķīmiskos, fizikālos). Dosies pētnieciskās ekspedīcijās un ekskursijās. Uzņēmīgākie skolēni piedalīsies vides izglītības projektos un konkursos.

Angļu valoda (4.-6.klase) – pulciņš piedāvā skolēniem piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras palīdz iepazīt Lielbritānijas kultūru, papildināt angļu valodas zināšanas dažādos līmeņos, kā arī gūt prieku, veicot aizraujošus uzdevumus svešvalodā.

Ansamblis(1.-6.klase) – nodarbībās tiks apgūta pareiza vokālā dziedāšanas prasme un stāja, estētiskā un muzikālā gaume, ritmizēšana un kustību koordinācija, kā arī tiks pilnveidota, attīstīta un papildināta uzstāšanās pieredze.

Bērnu koris (2.-6.klase) un 1.klašu koris – skolēni apgūs kora mākslu, dziedātprasmi, sadraudzību un būt drosmīgiem dziedātājiem, uzstājoties svētku koncertos. Dziedot korī, ir iespēja just vienotību un aizraut ne tikai sevi un blakus dziedošos, bet arī klausītājus. Koris ir kaut kas unikāls latviešiem – tas dod vienotību.

Šahs un dambrete (1.-6.klase) – skolēni apgūs šaha un dambretes noteikumus, padziļinātas šo spēļu taktikas, attīstīs loģisko domāšanu, problēmrisināšanas spēju un veidos izpratni par darbību un seku savstarpējo saikni.

Matemātika (4.-6.klase) – skolēni pilnveidos savas matemātiskās prasmes, trenēs un attīstīs loģisko domāšanu, kā arī pilnveidos iemaņas risināt praktiska satura uzdevumus, izmantojot mērīšanu un aritmētiskās metodes, kas saistītas ar sadzīves, dabaszinātņu, vides un veselības jautājumiem.

Keramika (1.-6.klase) – radoša, attīstoša, izzinoša, jautra un aizraujoša darbošanās ar mālu. Keramikas pulciņā bērniem un jauniešiem tiek piedāvāta iespēja izveidot skaistas un praktiskas lietas, “atdzīvināt mālu”, realizēt savas radošās idejas. Māls ir ļoti pateicīgs materiāls, lai ar to darbotos bērni. Tas ir plastisks, viegli veidojams un daudzveidīgs. Nodarbībās tiek attīstīta materiālu izjūta, darbojoties tiek trenēta mazo pirkstu motorika, kas attīsta smadzeņu darbību.

Angļu valoda (1.-3.klase) – Let’s speak English/Runāsim angliski! Brīvā un nepiespiestā gaisotnē, izspēlējot dažādas dzīves situācijas, skolēni apgūs angļu sarunvalodas pamatiemaņas, kopā ar pasniedzēju, kurai angļu valoda ir dzimtā valoda.
Franču valoda (3.-6.klase) – Vive la France/Lai dzīvo Francija! Iepazīstot Franciju un franču kultūru, tradīcijas, skolēni vienlaikus apgūs franču sarunvalodas pamatiemaņas kopā ar pasniedzēju, kura daudzus gadus ir dzīvojusi Francijā.
%d bloggers like this: