Interešu izglītība un pagarinātā dienas grupa

Interešu izglītību administrē Vanesa Zaļā.
Pagarināto dienas grupu administrē Arnita Kirsanova.
Par visiem neskaidrajiem jautājumiem ar Vanesu un Arnitu iespējams sazināties e-klasē!

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS 2020./2021.m.g.: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GPiR5U6jM0sycGxZ4KIwUcJPFJqslITxo0Nw8F1bqIE/edit?usp=sharing

Pagarinātā dienas grupa

*Pagarinātās dienas grupas uzdevums ir nodrošināt optimālu izglītojamo dienas režīmu laika posmā no plkst.16:00 līdz plkst.19:00.
*Pagarinātās dienas grupas komplektē 1.-3.klasēs un 4.-6.klasēs.
*Pagarinātās dienas grupas darba mērķi un pamatvirzieni ir  atbalsts izglītības programmas prasību izpildē un saturīga brīvā ārpus stundu laika organizēšana ( galda spēļu spēlēšana, zinātnisko un attīstošo spēļu spēlēšana, izglītojošo un tematisko mācību filmu skatīšanās utml ).
*Pagarinātās dienas grupas galvenie uzdevumi:
1. radīt iespēju izglītojamajiem apgūt prasmes plānot un organizēt savu mācīšanos un atpūtu ārpus stundu laikā;
2. nodrošināt drošu vidi pedagogu uzraudzībā ārpus stundu laikā;
3. veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņas;
4. sniegt individuālo atbalstu izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācībās;
5. mājas darbu veikšana un palīdzības sniegšana neskaidrajos mācību vielas jautājumos, ja tas nepieciešams;
6. pagarinātajā dienas grupā netiek nodrošināta visu mājas darbu izpilde, sakarā ar ierobežoto mācību laika apjomu, atpūtas nepieciešamību un interešu izglītības nodarbību apmeklēšanu.

Pulciņu saraksts

Skautu un gaidu kustība (2.-6.klase) – Siguldas 83. skautu un gaidu vienība ir Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) struktūrvienība Siguldā. Skautisms un gaidisms ir izglītība dzīvei, kur tiek apgūtas dažādas dzīves prasmes paralēli skolai un ģimenei, kā arī mērķtiecīga izklaide, kas caur piedzīvojumiem attīsta bērnu un jauniešu vērtību sistēmu.

Dabaszinību pulciņš (1.- 6.klase) – skolēni eksperimentēs, novēros, izzinās visdažādākos dabas objektus un procesus (bioloģiskos, ķīmiskos, fizikālos). Dosies pētnieciskās ekspedīcijās un ekskursijās. Uzņēmīgākie skolēni piedalīsies vides izglītības projektos un konkursos.

Tautas dejas (1.-6.klase) – latviešu tautas dejas māca dejas pamatsoļus, kā arī darbu komandā un individuāli ar partneri, atpazīt un parādīt dažādas emocijas, tās kontrolēt, koriģē stāju, attīsta fizisko izturību, trenē koordināciju, skatuves kultūru un aktiermākslu, tā ir personības apzināšanās un dejas terapija, kas rada dzīvesprieku sev un citiem!

Teātris (1.-6.klase) – ar teātra sporta un improvizācijas tehniku palīdzību skolēni attīstīs radošo iztēli un pašizpausmi, kas veicinās viņu savstarpējo sadarbību.

Ģitārspēle (2.-6.klase) –  nodarbībās skolēni apgūs vispārējos mūzikas pamatus, akcentu liekot uz mūsdienīgo mūziku, iekļaujot populāro mākslinieku skaņdarbus un hītus. Mērķis ir iemācīt bērniem spēlēt un dziedāt, radīt interesi par mūziku. Nodarbībās attīstīsim radošumu un spēju uzdrīkstēties.

Angļu valoda (4.-6.klase) – pulciņš piedāvā skolēniem piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras palīdz iepazīt Lielbritānijas kultūru, papildināt angļu valodas zināšanas dažādos līmeņos, kā arī gūt prieku, veicot aizraujošus uzdevumus svešvalodā.

Ansamblis(1.-6.klase) – nodarbībās tiks apgūta pareiza vokālā dziedāšanas prasme un stāja, estētiskā un muzikālā gaume, ritmizēšana un kustību koordinācija, kā arī tiks pilnveidota, attīstīta un papildināta uzstāšanās pieredze.

Bērnu koris (2.-6.klase) – skolēni apgūs kora mākslu, dziedātprasmi, sadraudzību un būt drosmīgiem dziedātājiem, uzstājoties svētku koncertos. Dziedot korī, ir iespēja just vienotību un aizraut ne tikai sevi un blakus dziedošos, bet arī klausītājus. Koris ir kaut kas unikāls latviešiem – tas dod vienotību.

Finanšu pratība (1.-3. klase) – ar skolēniem kopīgi tiks noskaidrots, kas ir nauda, kā veidojas tās vērtība. Tiks runāts un domāts par to, ko pēta ekonomika, spriests par banku nozīmi Latvijā, pasaulē. Kopā tiks izspēlētas dažādas spēles, ar kuru palīdzību skolēni apgūs jēdzienus banka, budžets, cena, darba ražīgums utt.

Māksla (1.-6.klase) – pulciņā jaunie mākslinieki, jo galu galā katrs cilvēks sirdī tāds ir, varēs izpausties mākslā, pielietojot dažādus materiālus un tehnikas, tā izpaužot un izkopjot savu radošumu un oriģinalitāti, kas ir svarīga bērna pilnvērtīgai attīstībai, padarot pasauli krāsaināku!

Dizains un tehnoloģijas (1.-3.klase) – skolēni apgūs nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas jēgpilnam darbam ar tehnoloģijām. Apgūs un pilnveidos datorikas, datorgrafikas pamatus un pilnveidos prasmes strādāt ar dažādām programmām.

Loģika (1.-3.klase) – skolēni apgūs formālās loģikas pamatus, loģisku spriedumu saikni, loģikas pielietošanu ikdienas un nestandarta situācijās, mācīsies patstāvīgi veidot loģiskus apgalvojumus par situācijām, izpratīs biežāk sastopamās loģikas kļūdas, spēs tās identificēt un norādīt uz tām.

Šahs un dambrete (1.-6.klase) – skolēni apgūs šaha un dambretes noteikumus, padziļinātas šo spēļu taktikas, attīstīs loģisko domāšanu, problēmrisināšanas spēju un veidos izpratni par darbību un seku savstarpējo saikni.

Matemātika (4.-6.klase) – skolēni pilnveidos savas matemātiskās prasmes, trenēs un attīstīs loģisko domāšanu, kā arī pilnveidos iemaņas risināt praktiska satura uzdevumus, izmantojot mērīšanu un aritmētiskās metodes, kas saistītas ar sadzīves, dabaszinātņu, vides un veselības jautājumiem.

Debates un medijpratība (4.-6.klase) – nodarbību ietvaros tiks celta skolēnu spēja patstāvīgi meklēt informāciju, attīstīta spēja atšķirt uzticamus avotus no neuzticamiem, šo informāciju apstrādāt un pasniegt citiem saprotamā veidā vai izmantot paša vajadzībām. Tiks sekmēta skolēnu izaugsme, sadarbības spējas, spriestspēja un vispārējā izpratne par apkārt notiekošo.
%d bloggers like this: