Interešu izglītība un pagarinātā dienas grupa

Interešu izglītību administrē Ieva Gintere.
Pagarināto dienas grupu administrē Dace Lāce.
Par visiem neskaidrajiem jautājumiem ar Ieva un Daci iespējams sazināties e-klasē!

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS 2022./2023.m.g. ir pieejams šeit.

Pagarinātā dienas grupa

*Pagarinātās dienas grupas uzdevums ir nodrošināt optimālu izglītojamo dienas režīmu laika posmā no plkst.16:00 līdz plkst.19:00.
*Pagarinātās dienas grupa tiks nodrošināta 1.-3.kl. korpusā.
*Pagarinātās dienas grupas darba mērķi un pamatvirzieni ir  atbalsts izglītības programmas prasību izpildē un saturīga brīvā ārpus stundu laika organizēšana ( galda spēļu spēlēšana, zinātnisko un attīstošo spēļu spēlēšana, izglītojošo un tematisko mācību filmu skatīšanās utml ).
*Pagarinātās dienas grupas galvenie uzdevumi:
1. radīt iespēju izglītojamajiem apgūt prasmes plānot un organizēt savu mācīšanos un atpūtu ārpus stundu laikā;
2. nodrošināt drošu vidi pedagogu uzraudzībā ārpus stundu laikā;
3. veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņas;
4. sniegt individuālo atbalstu izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācībās;
5. mājas darbu veikšana un palīdzības sniegšana neskaidrajos mācību vielas jautājumos, ja tas nepieciešams;
6. pagarinātajā dienas grupā netiek nodrošināta visu mājas darbu izpilde, sakarā ar ierobežoto mācību laika apjomu, atpūtas nepieciešamību un interešu izglītības nodarbību apmeklēšanu.

Pulciņu saraksts

Skautu un gaidu kustība (2.-6. klase) – Siguldas 83. skautu un gaidu vienība ir Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) struktūrvienība Siguldā. Skautisms un gaidisms ir izglītība dzīvei, kur tiek apgūtas dažādas dzīves prasmes paralēli skolai un ģimenei, kā arī mērķtiecīga izklaide, kas caur piedzīvojumiem attīsta bērnu un jauniešu vērtību sistēmu.

Teātris (1.-6. klase) – ar teātra sporta un improvizācijas tehniku palīdzību skolēni attīstīs radošo iztēli un pašizpausmi, kas veicinās viņu savstarpējo sadarbību.

Ģitārspēle (2.-6. klase) –  nodarbībās skolēni apgūs vispārējos mūzikas pamatus, akcentu liekot uz mūsdienīgo mūziku, iekļaujot populāro mākslinieku skaņdarbus un hītus. Mērķis ir iemācīt bērniem spēlēt un dziedāt, radīt interesi par mūziku. Nodarbībās attīstīsim radošumu un spēju uzdrīkstēties.

Sporta nodarbības (1.-6. klase) – nodarbībās vispusīgi tiek fiziski nodarbināts bērna ķermenis ar mērķi palīdzēt tam attīstīties. Nodarbību laikā pilnveidojam pamatprasmes, izejam rotaļas un spēlējam spēles, kā arī, rīkojam mazas sacensības. Nodarbības notiek ārā, Laurenču sākumskolas teritorijā jebkuros laikapstākļos. Parasti nodarbība ilgst 40 min.  Uz nodarbībām gaidīti visi kustēties gribētāji, bet īpaši tie, kam vēl nav sava sporta veida vai, kuri ir tā meklējumos.

Dabaszinību pulciņš (2.- 6.klase) – skolēni eksperimentēs, novēros, izzinās visdažādākos dabas objektus un procesus (bioloģiskos, ķīmiskos, fizikālos). Dosies pētnieciskās ekspedīcijās un ekskursijās. Uzņēmīgākie skolēni piedalīsies vides izglītības projektos un konkursos.

Ansamblis (1.-6. klase) – nodarbībās tiks apgūta pareiza vokālā dziedāšanas prasme un stāja, estētiskā un muzikālā gaume, ritmizēšana un kustību koordinācija, kā arī tiks pilnveidota, attīstīta un papildināta uzstāšanās pieredze.

Matemātika (4.-6. klase) – skolēni pilnveidos savas matemātiskās prasmes, trenēs un attīstīs loģisko domāšanu, kā arī pilnveidos iemaņas risināt praktiska satura uzdevumus, izmantojot mērīšanu un aritmētiskās metodes, kas saistītas ar sadzīves, dabaszinātņu, vides un veselības jautājumiem.

Finanšu pratība (1.-3. klase) nodarbībās tiks veicināta interese un izpratne par naudu un finanšu jautājumiem, skolēni iepazīs bankas darbību, plānos savus izdevumus, gūs priekšstatu par naudas nozīmi dažādās nozarēs. 

Lego robotika (1.-3. klase) – sniedz iespēju skolēniem apgūt pamatzināšanas robota konstruēšanas un programmēšanas tehniskos paņēmienos. Apmeklējot  pulciņu “LEGO ROBOTIKA”, audzēkņiem pavērsies iespējas iegūt papildus zināšanas un prasmes tehnoloģiju jomā. Skolēni sapratīs robotu pamatuzbūvi un veidu, kā tie strādā.

Medijpratība (4.-6. klase) – veido skolēnu izpratni par mediju vidi, attīstīt prasmes, zināšanas un attieksmes mediju un citas informācijas lietošanā un publiskošanā. Skolēni meklēs un analizēs informāciju, kritiski izvērtēs mediju vēstījumu, piedalīsies mediju satura veidošanā.

Rokdarbi (4.-6. klase) – ļauj attīstīt iemaņas un prasmes praktiskā darbībā, izmantojot dažādus materiālus un priekšmetus, veidojot izstrādājumu un tā dizainu.

 

 

%d bloggers like this: