Interešu izglītība un pagarinātā dienas grupa

Interešu izglītību un pagarināto dienas grupu administrē Māra Medne.
Par visiem neskaidrajiem jautājumiem ar Māru iespējams sazināties e-klasē!

Aktuālais pulciņu grafiks (uz 19.02.2018.) pieejams šeit: Pulciņu grafiks

Pagarinātā dienas grupa

*Pagarinātās dienas grupas uzdevums ir nodrošināt optimālu izglītojamo dienas režīmu laika posmā no plkst.16:30 līdz plkst.19:00.
*Pagarinātās dienas grupas komplektē 1.-3.klasēs un 4.-6.klasēs.
*Pagarinātās dienas grupas darba mērķi un pamatvirzieni ir  atbalsts izglītības programmas prasību izpildē un saturīga brīvā ārpus stundu laika organizēšana ( galda spēļu spēlēšana, zinātnisko un attīstošo spēļu spēlēšana, izglītojošo un tematisko mācību filmu skatīšanās utml ).
*Pagarinātās dienas grupas galvenie uzdevumi:
1. radīt iespēju izglītojamajiem apgūt prasmes plānot un organizēt savu mācīšanos un atpūtu ārpus stundu laikā;
2. nodrošināt drošu vidi pedagogu uzraudzībā ārpus stundu laikā;
3. veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņas;
4. sniegt individuālo atbalstu izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācībās;
5. mājas darbu veikšana un palīdzības sniegšana neskaidrajos mācību vielas jautājumos, ja tas nepieciešams;
6. pagarinātajā dienas grupā netiek nodrošināta visu mājas darbu izpilde, sakarā ar ierobežoto mācību laika apjomu, atpūtas nepieciešamību un interešu izglītības nodarbību apmeklēšanu.

Pulciņu saraksts

Literārais pulciņš – paredzēts 3.-6. klašu skolēniem, kuriem patīk radoši izteikties gan stāstu, gan dzejas, gan lugas formā. Apgūti tiks mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, daiļdarba uzbūve, savu radošo darbu pilnveide, kā arī tikšanās ar radošām personībām.

Dabaszinību pulciņš 1.- 6.klasei – skolēni eksperimentēs, novēros, izzinās visdažādākos dabas objektus un procesus (bioloģiskos, ķīmiskos, fizikālos). Dosies pētnieciskās ekspedīcijās un ekskursijās. Uzņēmīgākie skolēni piedalīsies vides izglītības projektos un konkursos.

Vingrošana 1.- 6.klasei – vingrošana visaptverošā veidā atbalsta bērnu attīstību – stāju, fiziskās aktivitātes, koncentrēšanos, līdzsvaru, spēku, lokanību, adekvātu spēka un relaksācijas lietošanu, pareizu elpošanu un iemāca kontakta vingrinājumus, lai apgūtu pareizu veidu, kā lūgt un saņemt iekļaušanos klasē, uzmanību, pieskaršanos, draugu saikni, līdzjūtību nepiespiestā, jautrības un spēļu piepildītā atmosfērā.

Perkusijas 1.-6.klasei – perkusiju spēlē bērni apgūs sitaminstrumentu spēles pamatus un iepazīs ritma pasauli. Tā attīsta bērnos uzdrošināšanos, ieklausīšanās prasmi un spēju strādāt komandā.

Tautas dejas 1.-6.klasei – latviešu tautas dejas māca dejas pamatsoļus, kā arī darbu komandā un individuāli ar partneri, atpazīt un parādīt dažādas emocijas, tās kontrolēt, koriģē stāju, attīsta fizisko izturību, trenē koordināciju, skatuves kultūru un aktiermākslu, tā ir personības apzināšanās un dejas terapija, kas rada dzīvesprieku sev un citiem!

Teātris 1.-6.klasei – ar teātra sporta un improvizācijas tehniku palīdzību skolēni attīstīs radošo iztēli un pašizpausmi, kas veicinās viņu savstarpējo sadarbību.

Matemātikas pulciņš 4.-6.klasei – matemātikas pulciņš sniedz iespēju atraisīt skolēnā loģisko domāšanu ar dažādu rotaļu, atjautības spēļu, uzdevumu palīdzību, kas motivē bērnu izprast un ieraudzīt matemātikas pielietojumu dažādās dzīves situācijās. Nodarbībās tiks ievērota diferencēta pieeja un darbi tiks sagatavoti gan tiem, kas labprāt cīnās ar grūtākiem uzdevumiem, gan tiem skolēniem, kas apmeklē pulciņu cerībā sadraudzēties ar matemātiku nākotnē.

Ģitāras 1.-6.klasei –  nodarbībās skolēni apgūs vispārējos mūzikas pamatus, akcentu liekot uz mūsdienīgo mūziku, iekļaujot populāro mākslinieku skaņdarbus un hītus. Mērķis ir iemācīt bērniem spēlēt un dziedāt, radīt interesi par mūziku. Nodarbībās attīstīsim radošumu un spēju uzdrīkstēties.

Angļu valoda – pulciņš piedāvā 4. – 6. klašu skolēniem piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras palīdz iepazīt Lielbritānijas kultūru, papildināt angļu valodas zināšanas dažādos līmeņos, kā arī gūt prieku, veicot aizraujošus uzdevumus svešvalodā.

Multimediji 3.-6.klasei – nodarbībās skolēniem būs iespēja pilnveidot digitālās kompetences, strādājot ar  dažādām programmām, interneta tiešsaistes rīkiem un realizēt savas radošās idejas digitālā formātā. Rezultātā skolēni iegūs pamatzināšanas un prasmes, kas ļaus viņiem pašiem patstāvīgi radīt un īstenot multimēdiju (animācijas, foto, video utt.)  projektus un tos publicēt interneta blogā. Multimediju pulciņā paveikto varēs apskatīt interneta mājas lapā www.datorika.blogspot.com

Šahs 3.-6.klasei – galvenais uzdevums ir iepazīstināt skolēnus ar šaha spēles pamatprincipiem, izskaidrot spēles noteikumus un terminus. Sniegt iespēju praktizēties šahā un risināt prāta asināšanas  uzdevumus, kā arī sniegt iespēju sacensties starp vienaudžiem, iepazīstoties ar turnīra gaisotni, piedalīties novada rīkotajos šaha turnīros.

Sports 1.-6.klasei – skolēniem tiks piedāvātas vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, iekļaujot dažādas sporta spēles un spēļu elementus, kas ļauj bērnam vispusīgi attīstīties. Nodarbībās plānots integrēt angļu valodas apgūšanu, dodot iespēju komunicēt svešvalodā un papildināt savas zināšanas par sportu un veselīgu dzīvesveidu.

Dziedāšana – solo, dueti, ansamblis, koris 1.-6.klasei – dziedāšanas nodarbībās tiks apgūta pareiza vokālā dziedāšanas prasme un stāja, estētiskā un muzikālā gaume, ritmizēšana un kustību koordinācija, kā arī tiks pilnveidota, attīstīta un papildināta uzstāšanās pieredze.

Taustiņinstrumenti 1.-6.klasei – taustiņintrumentu apguvē bērns iemācīsies koncentrēties, apgūt klavierspēli, orientēties notīs, papildināt emociju gammu caur klavierspēli, attīstīt koordināciju.

%d bloggers like this: