Interešu izglītība un pagarinātā dienas grupa

Interešu izglītību un pagarināto dienas grupu administrē Vanesa Čeičiniece.
Par visiem neskaidrajiem jautājumiem ar Vanesu iespējams sazināties e-klasē!

Pagarinātā dienas grupa

*Pagarinātās dienas grupas uzdevums ir nodrošināt optimālu izglītojamo dienas režīmu laika posmā no plkst.16:00 līdz plkst.19:00.
*Pagarinātās dienas grupas komplektē 1.-3.klasēs un 4.-6.klasēs.
*Pagarinātās dienas grupas darba mērķi un pamatvirzieni ir  atbalsts izglītības programmas prasību izpildē un saturīga brīvā ārpus stundu laika organizēšana ( galda spēļu spēlēšana, zinātnisko un attīstošo spēļu spēlēšana, izglītojošo un tematisko mācību filmu skatīšanās utml ).
*Pagarinātās dienas grupas galvenie uzdevumi:
1. radīt iespēju izglītojamajiem apgūt prasmes plānot un organizēt savu mācīšanos un atpūtu ārpus stundu laikā;
2. nodrošināt drošu vidi pedagogu uzraudzībā ārpus stundu laikā;
3. veicināt izglītojamo patstāvīgās mācīšanās iemaņas;
4. sniegt individuālo atbalstu izglītojamajiem, kuriem nepieciešama palīdzība mācībās;
5. mājas darbu veikšana un palīdzības sniegšana neskaidrajos mācību vielas jautājumos, ja tas nepieciešams;
6. pagarinātajā dienas grupā netiek nodrošināta visu mājas darbu izpilde, sakarā ar ierobežoto mācību laika apjomu, atpūtas nepieciešamību un interešu izglītības nodarbību apmeklēšanu.

Pulciņu saraksts

Klusuma nodarbības (1.-4.klase) – apzinātība bērniem. Skolēni apgūs apzinātības praksi kā instrumentu visai dzīvei, lai pilnveidotu spēju fokusēties, vadīt savu uzmanību, kā arī sajust un iepazīt sevi.

Jaunās tehnoloģijas (1.-6.klase) – jauno tehnoloģiju pulciņā padziļinātāk tiks apskatīts datorikas stundās apgūtais. Skolēni mācīsies pirmos soļus programmēšanā, iepazīsies ar 3D printera piedāvātajām iespējām un iedarbinās savus pirmos robotus.

Skautu un gaidu kustība (2.-4.klase) – Siguldas 83. skautu un gaidu vienība ir Latvijas skautu un gaidu centrālās organizācijas (LSGCO) struktūrvienība Siguldā. Skautisms un gaidisms ir izglītība dzīvei, kur tiek apgūtas dažādas dzīves prasmes paralēli skolai un ģimenei, kā arī mērķtiecīga izklaide, kas caur piedzīvojumiem attīsta bērnu un jauniešu vērtību sistēmu.

Debates (1.-3.klase) – skolēni rakstīs, izrunās, jautās, atbildēs! Mācīsies paust un aizstāvēt savu viedokli un ieklausīties ctu sacītajā.

Dabaszinību pulciņš (1.- 6.klase) – skolēni eksperimentēs, novēros, izzinās visdažādākos dabas objektus un procesus (bioloģiskos, ķīmiskos, fizikālos). Dosies pētnieciskās ekspedīcijās un ekskursijās. Uzņēmīgākie skolēni piedalīsies vides izglītības projektos un konkursos.

Vingrošana (1.- 6.klase) – vingrošana visaptverošā veidā atbalsta bērnu attīstību – stāju, fiziskās aktivitātes, koncentrēšanos, līdzsvaru, spēku, lokanību, adekvātu spēka un relaksācijas lietošanu, pareizu elpošanu un iemāca kontakta vingrinājumus, lai apgūtu pareizu veidu, kā lūgt un saņemt iekļaušanos klasē, uzmanību, pieskaršanos, draugu saikni, līdzjūtību nepiespiestā, jautrības un spēļu piepildītā atmosfērā.

Tautas dejas (1.-6.klase) – latviešu tautas dejas māca dejas pamatsoļus, kā arī darbu komandā un individuāli ar partneri, atpazīt un parādīt dažādas emocijas, tās kontrolēt, koriģē stāju, attīsta fizisko izturību, trenē koordināciju, skatuves kultūru un aktiermākslu, tā ir personības apzināšanās un dejas terapija, kas rada dzīvesprieku sev un citiem!

Teātris (1.-6.klase) – ar teātra sporta un improvizācijas tehniku palīdzību skolēni attīstīs radošo iztēli un pašizpausmi, kas veicinās viņu savstarpējo sadarbību.

Matemātikas pulciņš (1.-3.klase) – matemātikas pulciņš sniedz iespēju atraisīt skolēnā loģisko domāšanu ar dažādu rotaļu, atjautības spēļu, uzdevumu palīdzību, kas motivē bērnu izprast un ieraudzīt matemātikas pielietojumu dažādās dzīves situācijās. Nodarbībās tiks ievērota diferencēta pieeja un darbi tiks sagatavoti gan tiem, kas labprāt cīnās ar grūtākiem uzdevumiem, gan tiem skolēniem, kas apmeklē pulciņu cerībā sadraudzēties ar matemātiku nākotnē.

Ģitārspēle (2.-6.klase) –  nodarbībās skolēni apgūs vispārējos mūzikas pamatus, akcentu liekot uz mūsdienīgo mūziku, iekļaujot populāro mākslinieku skaņdarbus un hītus. Mērķis ir iemācīt bērniem spēlēt un dziedāt, radīt interesi par mūziku. Nodarbībās attīstīsim radošumu un spēju uzdrīkstēties.

Angļu valoda (1.-3.klase) – pirmais iespaids par cilvēku rodas vienam otru ieraugot, bet tikpat nozīmīga ir arī saruna. Lai saruna veidotos veiksmīgi, nepieciešamas 2 svarīgas prasmes: 1) prasme izteikties, lai citi saprastu, ko vēlies pateikt, 2) prasme uztvert. Nodarbību laikā skolēni apgūs un paplašinās vārdu krājumu angļu valodā. Atraisītā un nepiespiestā atmosfērā izspēlēs dažādas lomu spēles, savstarpēji sarunājoties vienam ar
otru dialogu formā.

Angļu valoda (4.-6.klase) – pulciņš piedāvā skolēniem piedalīties dažādās aktivitātēs, kuras palīdz iepazīt Lielbritānijas kultūru, papildināt angļu valodas zināšanas dažādos līmeņos, kā arī gūt prieku, veicot aizraujošus uzdevumus svešvalodā.

Sports (1.-6.klase) – skolēniem tiks piedāvātas vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, iekļaujot dažādas sporta spēles un spēļu elementus, kas ļauj bērnam vispusīgi attīstīties.

Vokālās nodarbības (1.-6.klase) – nodarbībās tiks apgūta pareiza vokālā dziedāšanas prasme un stāja, estētiskā un muzikālā gaume, ritmizēšana un kustību koordinācija, kā arī tiks pilnveidota, attīstīta un papildināta uzstāšanās pieredze.

Bērnu koris (2.-6.klase) – skolēni apgūs kora mākslu, dziedātprasmi, sadraudzību un būt drosmīgiem dziedātājiem, uzstājoties svētku koncertos. Dziedot korī, ir iespēja just vienotību un aizraut ne tikai sevi un blakus dziedošos, bet arī klausītājus. Koris ir kaut kas unikāls latviešiem – tas dod vienotību.

Finanšu pratība (1.-4. klase) – ar skolēniem kopīgi tiks noskaidrots, kas ir nauda, kā veidojas tās vērtība. Tiks runāts un domāts par to, ko pēta ekonomika, spriests par banku nozīmi Latvijā, pasaulē. Kopā tiks izspēlētas dažādas spēles, ar kuru palīdzību skolēni apgūs jēdzienus banka, budžets, cena, darba ražīgums utt.

Māksla (1.-6.klase) – pulciņā jaunie mākslinieki, jo galu galā katrs cilvēks sirdī tāds ir, varēs izpausties mākslā, pielietojot dažādus materiālus un tehnikas, tā izpaužot un izkopjot savu radošumu un oriģinalitāti, kas ir svarīga bērna pilnvērtīgai attīstībai, padarot pasauli krāsaināku!

Dambrete (1.-6.klase) – nodarbībās skolēni padziļināti apgūs dambretes spēli, sākot no visvienkāršākajām kombinācijām, beidzot ar visiem dambretistiem zināmiem variantiem, kā arī uzlabos savu loģisko domāšanu.

%d bloggers like this: