Kolektīvs

Direktors Kristaps Zaļais. 
Izglītība: Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas bakalaurs, Starptautiskās attiecības (ekonomikā) maģistrs, kā arī Iespējamās misijas programmas absolvents. Pieredze: Salaspils 1. vidusskolā matemātikas, ekonomikas skolotājs un arī klases audzinātājs, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas diplomātijas skolotājs, paralēli tam strādā RSU par bakalaura programmas vadītāju (Starta Uzņēmējdarbības vadība), kā arī vairāku kursu lektors, papildus ir vadījis vairākus kursus un konferences skolotājiem, kā arī vadījis Iespējamās misijas ekonomikas skolotāju metodisko komisiju. Intereses: patīk vēsture, tehnoloģijas, ar kurām pašmācības ceļā bieži vien brīvajā laikā nodarbojas un pedagoģija, jo īpaši par to lasīt dažāda veida pētījumus un atzinumus, kā arī ļoti tuvs ir futbols, ar ko nodarbojas kopš deviņu gadu vecuma un arī kopumā visa veida sports. Atziņa: “Es vienmēr esmu ticējis tam, ja tu smagi strādā, tad rezultāti noteikti būs.” /M.Jordan/

Direktora vietniece izglītības jomā Elīna Ozoliņa.
Izglītība: 2012.gadā iegūts profesionālā bakalaura grāds izglītībā, LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātē, kvalifikācija – angļu valodas skolotājs. Intereses: patīk pavadīt laiku kopā ar bērniem, lasīt grāmatas, kopā ar draugiem apceļot tuvākas un tālākas vietas, pastaigas, teātris un slēpņošana. Ļoti svarīgi ir ikdienas steigu apvienot ar mierīgām brīvdienām, kuros bez steigas izbaudīt ik mirkli un to aptvert. “Nevaru iedomāties savu dzīvi bez socializēšanās un jaunu garšu atklāšanas.”

Direktora vietnieces audzināšanas jomā p.i., latviešu valodas un literatūras skolotāja Santa Bērziņa.
Izglītība: LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē iegūts bakalaura grāds izglītībā un latviešu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija. Pieredze: Rīgas 9.vakara(maiņu) vidusskolā 11 gadus mācījusi latviešu valodu un literatūru, kā arī vadīja Skolēnu parlamentu un audzinātāju MK un organizēja dažādus skolas pasākumus. No 2014. – 2017.gadam Laurenču sākumskolā strādāja par pagarinātās dienas grupas skolotāju, bet viens mācību gads aizvadīts Siguldas Valsts ģimnāzijā, mācot latviešu valodu un literatūru 7.klašu skolēniem.  Intereses: ļoti patīk lasīt grāmatas, skatīties labu kino un aktīvi pavadīt brīvdienas. Interesē psiholoģija. Atziņa: Ja tu nevari šodien, varēsi rīt! Galvenais ir darīt! Un ticēt, ka izdosies!

Direktora vietniece saimnieciskajos jautājumos Dace Smildziņa.
Izglītība: Biznesa vadības koledžā iegūta 1.līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju “Biroja administrators”. Pieredze: 7 gadus strādājusi Allažu pamatskolā par lietvedi. Intereses: būt kopā ar ģimeni, izbaudīt katru mirkli šodienā. Atziņa: Kad šaubies, sper tikai vēl vienu soli.

Direktora vietniece metodiskajā darbā, sākumskolas skolotāja Santa Kadiķe.
Izglītība: 2017.gadā iegūts bakalaura grāds Latvijas Universitātē – latviešu valodas un literatūras skolotāja un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija. Pieredze: Rīgas 215.pirmsskolas izglītības iestādē skolotāja palīgs, Rīgas Hanzas vidusskolā latviešu valodas un literatūras skolotāja pamatskolā un vidusskolā, arī audzinātāja, Rīgas 71. vidusskolā (izglītības un rehabilitācijas centrs) latviešu valodas un literatūras skolotāja sākumskolā, skolotāja palīgs, SIA “Learn n’ Play” latviešu valodas skolotāja. Intereses: viss, kas saistīts ar dabu, došanos tajā, tās pētīšana. Dažādas sportiskās aktivitātes (volejbols, orientēšanās, skriešana). Literatūra, teātris, cilvēks visās tā izpausmēs. Atziņa: dienas skrējienā vismaz mirkli pabūt ar sevi klusumā un mierā.

Lietvede Dace Lāce.
Izglītība: Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds humanitārajās zinātnēs (angļu filoloģijā). 2020. gadā iegūta apliecība profesionālās pilnveides jomā projektu vadīšanā. Pēdējā gada lielākā aizraušanās bijusi – apgūt Coursera platformā dažādus kursus psiholoģijā angļu valodā. Pieredze: visnozīmīgākā pieredze  gūta 14 gadus strādājot banku sfērā administrācijas jomā, klientu apkalpošanā. Intereses: ekskursijas kopā ar ģimeni, orientēšanās, puķu audzēšana. Atziņa: “Padari savu dzīvi nozīmīgu. Esi derīgs. Un esi noderīgs tik daudziem cilvēkiem, cik vien iespējams. Tādā veidā katrs no mums no parastuma var pacelties neparastos augstumos. Un esi starp labākajiem.” (Robins Šarma)

Krievu valodas skolotāja Valentīna Voiciša.
Izglītība: Augstākā pedagoģiskā – Kokčetavas (Kazahstāna) pedagoģiskais institūts, filoloģijas fakultāte. Pieredze: Pedagoģiskā darba stāžs – 29 gadi. Darba vietas: Mārsnēnu pamatskola (6 gadi – krievu valodas un  literatūras skolotāja, Liepas pamatskolā – 22 gadi krievu valodas un  ģeogrāfijas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas jomā). No 2012.g. strādā Siguldas pilsētas vidusskolā, No 2003. gada aktīvi iesaistās dažādu ES un Latvijas Republikas fondu projektu īstenošanā, konferencēs, semināros un nometņu organizēšanā un vadīšanā. Valentīna ir Latvijas Humānās Pedagoģijas Asociācijas valdes locekle. No 2004.gada strādā pēc humānās pedagoģijas principiem, māca bērnus ar pozitīvu emociju starpniecību. Izglītības saturu pilnveidojusi, rūpējoties par bērna personības veidošanos, atzīstot katra cilvēka unikālo vērtību, viņa talantus, intereses un vajadzības. Cenšas palīdzēt bērniem apzināt labestīgu jūtu, vārdu, domu un darbu milzīgo spēku, veicināt tikumiski-ētiskas pārliecības veidošanos, mācīt iepazīt Mīlestības, Skaistuma Apziņas, Līdzcietības, Žēlsirdības, Drosmes un Godīguma nozīmi cilvēka dzīvē. No 2008.gadā piedalās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Krievijas skolu sadarbības tīkla pedagogu pieredzes apmaiņai izveidošanā. Intereses: teātris, tūrisms, ceļojumi, dārzkopība, kulinārija, veselīgs dzīves veids. Trīs bērnu laimīga mamma. „Prieks izstarot un izdalīt. Izdalīt to, kas mums pieder, vienalga, vai tā būtu maize vai māja, doma vai sapnis, un zināt, ka ir kāds, kas to saņem.” /Zenta Mauriņa/

Sākumskolas un latviešu valodas skolotāja Sigita Pole.
Izglītība: 1999.gadā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā iegūta sākumskolas skolotāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja un logopēda pirmsskolā un sākumskolā kvalifikācija, arī pedagoģijas bakalaura grāds; 2002.gadā Daugavpils Universitātē – izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Pieredze: pirmā darba vieta Pārgaujas novada Raiskuma pamatskola – strādājusi sākumskolā, pamatskolā kā latviešu valodas un literatūras skolotāja un audzinātāja, vienu mācību gadu bijusi audzināšanas darba vadītāja skolā. Vairākus gadus ir bijusi skolas bibliotekāre. Ir pieredze darbā apvienotajās klasēs un ar skolēniem ar īpašām vajadzībām, vadījusi logopēdijas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Par augstāko sasniegumu skolas darbā uzskata brīdi, kad skolēni izvirzīja Bērnu un ģimenes lietu ministrijas rīkotajam konkursam „Mūsu skolotājs”.„Uzskatu,ka uzvara šāda veida konkursos ir augstākā atzinība un novērtējums, kādu skolotājs var saņemt.” Intereses: ģimene, Jaunā Rīgas teātra izrādes, rozes, radošums visās tā izpausmēs, it īpaši domāšanā. „Mani iedvesmojis kāds patiess stāsts: kāds jauns cilvēks, kurš strādājis par kurjeru, reiz savam aģentam paziņojis: „Es aizeju. Būšu bundzinieks.” Vadītājs teicis: „Nezināju, ka tu spēlē bungas.” Jaunais cilvēks atbildējis: „Vēl ne. Bet spēlēšu.” Pēc dažiem gadiem šis cilvēks spēlējis kopā ar izciliem mūziķiem. Viņš kļuva par to, par ko vēlējās būt, pirms uzzināja, ka to spēj. Viņam bija mērķis.” „Lai Laurenču sākumskolā radošums iekrāso katru dienu!”

Sākumskolas skolotāja Sintija Lipska.
Izglītība: pašlaik studē Latvijas Universitātē programmā “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”. Pieredze: pirmo pieredzi ar bērniem guvusi, strādājot Rīgā par pedagoga palīgu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, tieši tad nolēmusi, kad pati vēlas kļūt par pedagogu. Pēc tam darbu turpinājusi Siguldas pirmsskolas izglītības iestādē kā pedagogs un strādājusi Laurenču sākumskolas pagarinātajā dienas grupā. Intereses: pastaigas, sēņošana un ogošana, brīvo laiku patīk pavadīt kopā ar ģimeni.

Sākumskolas skolotāja Liene Krumholce.
Izglītība: 2020. gadā Latvijas Universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikācija. Pieredze: padziļināta interese par bērnu attīstību, tam nepieciešamās vides un procesa veidošanu, kļuva par manas dzīves neatņemamu sastāvdaļu, kļūstot par māti. Rīgas Valdorfskolā – vispārejās pamatizglītības skolotāja, pedagoga palīgs STEM, klases audzinātāja. Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovāciju centrā – STEM projekta pasniedzēja, Rīgas 94. pirmsskolas izglītības iestādē – pirmsskolas izglītības skolotāja, Naukšēnu novada pašvaldībā – pasākumu organizatore, jauniešu centra vadītāja. Intereses: laiks kopā ar ģimeni, kultūras pasākumi, ceļošana, sevis pilnveidošana, grāmatu lasīšana, kaligrāfija, mūzika, sports. Atziņa: Ikviens bērns var labāk mācīties, piedzīvojot drošu, atbalstošu vidi un attiecības. Mūsu uzdevums ir tādu vidi radīt, lai atklātu katra bērna spējas. “Ja tavs prāts var to izdomāt un tava sirds tam noticēt, tad tu to vari sasniegt.” (J.V.Gēte)

Sākumskolas skolotāja Ritma Amoliņa-Ābelīte.
Izglītība: Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psihologijas un Mākslas fakultātē iegūta pirmsskolas skolotāja kvalifikācija, šobrīd studijas turpinās LU PPMF bakalaura studiju programmā “Sākumizglītības skolotājs”. Pieredze:  iepriekš 12 gadu pieredze uzņēmējdarbības jomā, no 2018.gada pirmsskolas skolotāja.  Laurenču sākumskolā pirmā pieredze pagarinātās dienas grupas skolotāja amatā, pēc tam skolotāju palīgs. Intereses: floristika – vasaras pavadītas dekorējot kāzas, patīk dārza darbi, ziemā – rokdarbi. Kopā ar ģimeni piedalīties orientēšanās, slēpņošanas un citās aktivitātēs. Atziņa: “Nekādas lielas lietas mēs nevaram izdarīt. Mēs varam izdarīt mazas lietas, bet ar lielu mīlestību.” (Māte Terēze)

Sākumskolas skolotāja Inga Ulnicāne.
Izglītība: 2012. gadā Rēzeknes Augstskolā iegūts profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pamatizglītības skolotāja sākumskolā ar tiesībām mācīt matemātiku pamatskolā kvalifikācija. Pieredze: pirmā darba pieredze gūta Bērzgales pamatskolā, strādājot par 2.klases audzinātāju, vēlāk mācot matemātiku 4.-6.klasēm.  Ir pieredze darbā apvienotajās klasēs. Intereses: atpūta ar ģimeni, ceļošana. 

Sākumskolas skolotāja Egija Varekoja.
Izglītība: Latvijas Universitātē  2001.gadā iegūts izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā un kvalifikācija „Mājturības un kultūras vēstures skolotāja”,  2006. gadā iegūts skolotāja diploms ar kvalifikāciju „Pamatizglītības skolotājs 1. -4. klasēs”, savukārt Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā 2013. gadā iegūta kvalifikācija „Skolotājs logopēds”. Pieredze: līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar pedagoģisko darbu Zaubes pamatskolā. 10 gadus strādājusi par mājturības un sākumskolas skolotāju, bet pēdējos 5 gadus strādājusi pirmsskolas grupā, gatavojot 5-6 gadīgos bērnus skolai, paralēli 3 gadus vadījusi logopēdijas nodarbības sākumskolas un pirmsskolas bērniem. Intereses: rokdarbi, daiļliteratūra – īpaši latviešu rakstnieki, teātra izrādes, koncerti, pēdējos gadus – dārzs, pelargonijas un mājas apkārtne. Sakārtotā vidē arī domas sakārtojas!

Sākumskolas skolotāja Ieva Razgačeva.
Izglītība: 1999.gadā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā iegūta kvalifikācija “Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt mājturību un vizuālo mākslu pamatskolā”, pedagoģijas bakalaura grāds. 2004.gadā Daugavpils Universitātē- izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. 2006.g. iegūts sertifikāts- tiesības mācīt pirmsskolas  izglītības pakāpē. Pieredze: Raiskuma pamatskolā strādājusi par sākumskolas skolotāju, meiteņu mājturības un tehnoloģiju skolotāju, vizuālās mākslas skolotāju, pirmsskolas skolotāju 5.-6. gadīgiem bērniem. Ir pieredze darbā apvienotajās klasēs. Intereses: sportiska brīvā laika pavadīšana kopā ar ģimeni, grāmatas, dažādas radošas lietas. Atziņa: “Bērni ir kā taureņi vējā, katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj.”

Sākumskolas skolotāja Monta Vaivade. 
Izglītība: 2016.gadā ieguvusi profesionālo bakalaura grādu Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā ar kvalifikāciju kā sākumskolas skolotāja ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā. Pieredze: pirmā pieredze darbā ar bērniem iegūta Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskolā strādājot brīvā laika centrā. Intereses: aktīva atpūta dabā, sports, teātris, grāmatu lasīšana.

Sākumskolas skolotāja Baiba Zelča.
Izglītība: 2018.gadā Latvijas Universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds izglītībā un pirmsskolas un sākumskolas kvalifikācija. Iepriekš Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolā studējusi psiholoģiju. Papildus profesionālās pilnveides kursos apgūti valdorfpedagoģijas principi un metodika pamatskolā. Pieredze: pedagoģija ieinteresēja līdz ar savu bērnu piedzimšanu. Interese par bērnu harmonisku un daudzpusīgu audzināšanu izaugusi par profesionālu interesi. 5 gadus strādājusi pirmsskolā “Pumpurdārzs”. Intereses: patīk aktīvi pavadīt brīvdienas- pastaigas dabā, ceļojumi un piedzīvojumi. Fano par saviem bērniem. Patīk sevi atklāt arvien no jauna. Atziņa: “Visu ko daru, to daru no sirds!”

Datorikas skolotāja, E-klases administratore Evija Ozola.
Izglītība: 2016.gadā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā iegūta kvalifikācija “Pirmsskolas izglītības skolotājs”. Pašlaik studē Latvijas Universitātē programmā “Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs”. Intereses: ceļošana, fotografēšana, snovbords, riteņbraukšana un  psiholoģija.

Sākumskolas skolotāja Annija Diedrika.
Izglītība: 2016. gadā Latvijas Universitātē iegūts profesionālais bakalaura grāds izglītībā un latviešu valodas un literatūras skolotāja, un sākumizglītības skolotāja kvalifikācija. Pieredze: pirmā pieredze darbā skolā gūta NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolā. Strādāts arī citās izglītības iestādēs, palīdzot apgūt latviešu valodu kā dzimto valodu, gan arī mācot mazākumtautībām. Intereses: līdzcilvēki, tekstveide un pašizaugsme.  Atziņa: “Mazāk ir vairāk.”

Vizuālās mākslas skolotāja Ilze Dzilna-Šilova.
Izglītība: 2010. gadā Rīgas Stradiņa universitātē iegūts profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē – mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija, pirms tam 2007.gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē iegūts bakalaura grāds pedagoģijā – Vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja kvalifikācija. Pieredze: profesionālo ceļu uzsākusi Siguldas Mākslu skolā “Baltais Flīģelis”,  kur 5 gadus strādājusi par mākslas vēstures, mākslas valodas pamatu un zīmēšanas skolotāju.  Kā mākslas terapeite 4 gadus strādājusi ar bērniem un pusaudžiem Vidzemes Reģionālajā atbalsta centrā “Dardedze”, šajā laikā arī piedalījusies mākslas terapijas studentu apmācībā Rīgas Stradiņa Universitātē. Pēdējos gadus vadījusi mākslas nodarbības bērniem un pieaugušajiem. Intereses: man ļoti patīk nesteidzīga būšana kopā ar saviem mīļajiem ģimenes lokā, gleznošana, mākslas vēsture, joga un meditācija, garas pastaigas dabā un dzīvās mūzikas baudīšana  – tie visīstākie svētki, kas mani piepilda un dara laimīgu. Atziņa: dzīvot saskaņā ar savu sirdsbalsi!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Vita Tuņķele.
Izglītība: Latvijas Universitātē Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē iegūta vidusskolas latviešu valodas kā otrās valodas skolotāja kvalifikācija. Pieredze: pirmos 5 gadus pēc universitātes absolvēšanas strādājusi Rīgas 9.vakara(maiņu) vidusskolā par latviešu valodas un literatūras skolotāju, gandrīz 10 gadi aizvadīti, mācot latviešu valodu pieaugušajiem un vadot dažāda ilguma kursus, un pavisam neliels laiciņš, mācot studentus LU Rīgas Medicīnas koledžā. Intereses: grāmatas, teātri, koncerti un izstādes. Ļoti patīk pavadīt laiku pie un uz ūdens. Atziņa: “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās.”

Sporta skolotājs Dainis Tašiņš.
Izglītība:  Profesionālais maģistra grāds LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē ar kvalifikāciju veselības mācības un sporta skolotājs. Iegūts B kategorijas sporta speciālista (sporta treneris) sertifikāts, LFF B-UEFA futbola trenera licence un Bērnu nometņu vadītāja apliecība. Apmeklēti profesionālās pilnveides semināri. Pieredze: pēdējos divus gadus strādājis par sporta skolotāju Rīgas 94.vidusskolā, kopš 2006.gada strādā par futbola treneri, bet kopš 2017.gada ir SK „Super Nova” Siguldas filiāles treneris. Intereses: ģimene, sports, ceļošana. Atziņa: Nepadoties pie pirmajām grūtībām, bet turpināt virzīties uz mērķi!

Sporta skolotājs Mareks Veics.
Izglītība: Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā iegūts profesionālais bakalaura grāds sporta zinātnē un basketbola vecākā trenera un vadītāja sporta jomā kvalifikācijas. Jaunībā spēlējis basketbolu, absolvējis arī Siguldas Sporta skolu. Darba pieredze: šobrīd strādā ne tikai kā Laurenču sākumskolas sporta skolotājs, bet arī basketbola un vispārējās fiziskās sagatavotības treneris. Intereses: atpūta ar ģimeni un ceļošana.

Dabaszinību skolotāja Dace Purviņa.
Izglītība: Latvijas Universitātē iegūta kvalifikācija kā vidusskolas bioloģijas un pamatskolas ķīmijas skolotājai. ISEC B1 kursos iegūta kvalifikācija par pamatizglītības dabaszinību standartu īstenošanu 5.-6. klasē un Sertifikāts ar tiesībām mācīt dabaszinības pamatizglītības pakāpē. LLU iegūts zinātniskais grāds kā pedagoģijas maģistram, LLU iegūta kvalifikācija – diplomēts agronoms. Pieredze: izglītības darbā strādāts no 1994. līdz 2015.gadam Mālpils Profesionālajā vidusskolā, kur vidusskolēniem pasniegti lauksaimniecības un vides zinību mācību priekšmeti, paralēli no 2001.līdz 2018.gadam strādāts arī Mālpils internātpamatskolā, mācot dabaszinības sākumskolā un bioloģiju, ķīmiju pamatskolas klasēs. Mālpils internātpamatskolā bijusi Eko komandas koordinatore no 2012. līdz 2018.gadam. No 1986. līdz 1993. gadam gūta pieredze Agrofirmā Mālpils, strādājot par sēklkopības agronomu. Intereses: brīvā laika pavadīšana dabā un veselīgs dzīvesveids – dārzs, mežs, orhidejas, putni, ceļošana, rokdarbi, nedaudz fotografēšana un dziedāšana korī. Atziņa: “Lai kurp tu dotos, dodies no visas sirds.” /Konfūcijs/

Mājturības un tehnoloģijas skolotāja Kristīne Grīnberga.
Izglītība: 2006.gadā Rēzeknes augstskolā iegūta kvalifikācija „Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs, papildspecialitāte – “Vides dizains” darbam arodskolā.” 2010.gadā Latvijas Universitātē iegūtā kvalifikācija “Pamatizglītības (1.-4.klase) skolotāja.” Pieredze: līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar pedagoģisko darbu. Strādājusi  Drabešu internātpamatskolā par internāta skolotāju, sākumskolas skolotāju. Rozulas pamatskolā strādājusi par mājturības un tehnoloģiju skolotāju meitenēm. Amatas pamatskolā strādā par mājturības un tehnoloģijas skolotāju meitenēm, bet Cēsu internātpamatskolā – attīstības centrā par internāta skolotāju. Intereses: brīvo laiku pavadīt ar ģimeni. Rokdarbi.

Mūzikas skolotāja Kristiāna Eglīte.
Izglītība: 2008.gadā pabeigta koordiriģēšna Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā, Ekonomikas un Kultūras augstskolā 2013.gadā pabeigts kultūras menedžments. No 2013.līdz 2017.gadam mācījusies Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā par pedagogu. Pieredze: strādājusi par koordinatoru Skolēnu dziesmu svētkos un lielajos dziesmu svētkos. Pirmā darba pieredze tika iegūta RPII „Mārdega” kā mūzikas skolotājai, strādāts arī citās pirmsskolas iestādēs. Liela darba pieredze tika iegūta PPII „Laumiņas Rezidence”, kur strādājusi par mūzikas skolotāju, pedagogu, metodiķi un pasākumu vadītāju. PII „Zvaigznīte” strādājusi par pedagogu. Pēc ilgākas atpūtas brīvprātīgi darbojās kā kormeistare un diriģente sieviešu korī „Vox Cordis”. Intereses: patīk darboties aktīvos pasākumos, piedalīties dažādās sporta aktivitātēs – skriešana, badmintons un orientšanās sacensībās. Vienmēr ir bijis prieks strādāt kopā ar bērniem gan lielākiem, gan mazākiem.

Mūzikas skolotāja Anita Bērziņa.
Izglītība: Jāzepa Vītola Mūzikas Akadēmijā iegūta kvalifikācija “Kora diriģents, mūzikas priekšmetu pedagogs”.Pieredze: no studiju laikiem līdz 2013.gada vasarai strādājusi Valsts Akadēmiskajā korī “Latvija” – kora māksliniece un diriģente. Paralēli strādājusi Krimuldas Mūzikas skolā, Siguldas 3.pamatskolā, Siguldas Valsts Ģimnāzijā vadījusi meiteņu vokālo kvartetu un kori. Intensīvajā darbā profesionālajā korī izbraukātas neskaitāmas valstis un nodziedāti simtiem brīnišķīgu koncertu, nu gribas nedaudz miera un atpūtas. Intereses: ļoti patīk strādāt ar bērniem, bagātināt viņu emocionālo pasauli caur mūziku un tās izpratni. Patīk daba, dārza darbi, dzīvnieki un makšķerēšana! Pievienojas V.Šekspīra teiktajam: “Katra diena atslēdz kādas neatvērtas durvis.”

Sociālo zinību skolotāja Inga Šteinberga.
Izglītība: 2005.gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātē iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā. Pašlaik studē Liepājas Universitātē 2.līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”.  Projekta „Mācītspēks”dalībniece. Pieredze: 12 gadu pieredze komercbanku sektorā, 7 gadu pieredze jauno darbinieku mācību jomā, 3 gadu pieredze bankas iekšējā lektora amatā. Intereses:  patīk pastaigas, sarunas un grāmatas, ēdienu gatavošana, ģimenes un draugu izbraucienu  un pasākumu plānošana un organizēšana. Dzīves formula: „Esi Tu pati un pasaule Tev piemērosies” /Laura Dennler/

Vācu valodas skolotāja Dace Mitrofanova.
Izglītība: iegūta vācu valodas skolotāja izglītība LU PPF, vēlāk arī filoloģiskā izglītība kā vācu valodas tulkotājai (LU HZF). Pieredze: pirmā darba pieredze kā vācu valodas skolotājai gūta arodvidusskolā, tad strādājusi bijušajā Āgenskalna Ģimnāzijā (tagad Rīgas Valsts vācu ģimnāzija). Tagad strādā Siguldas Pilsētas vidusskolā un Laurenču sākumskolā. Intereses: kino, zīmēšana un grāmatas, reizēm mainot ierasto literatūras žanru. Ar prieku iet garākos pārgājienos, lai izbaudītu dabu. “Sigulda ir forša vieta, kur dzīvot, strādāt un augt!”

Angļu valodas skolotāja Ieva Poriete.
Izglītība: Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātē iegūta angļu valodas skolotāja kvalifikācija. Pieredze: no 2003.līdz 2018. gadam darbs Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā 7.-9. klasēs un 10.-12.klasēs. Šajā laikā aktīvi piedalījusies nacionālā angļu valodas eksāmena rakstu un mutvārdu daļu vērtēšanā, gūstot vērtīgu pieredzi. Intereses: lasīšana, garas pastaigas ar suni, dziedāšana. Moto: katru dienu izdzīvot ar prieku, jo dzīve ir viens liels piedzīvojums.

Angļu valodas skolotāja Kristiāna Priede.
Izglītība: 2011. gadā absolvēja Rīgas 85. vidusskolu un sāka studijas Rīgas tehniskajā universitātē, kur ieguva izglītību – Cilvēku resursu speciālists ar noslieci uz biznesa angļu valodu. Pieredze: universitātes laikā strādāju par asistentu apdrošināšanas firmā “Ergo”. Sākot padziļinātas studijas profesionālajā angļu valodā, iegrimu tulkošanas pasaulē, ar kuras palīdzību esmu apceļojusi daudz skaistas valstis. Interese strādāt ar bērniem parādījās jau sen, bet iespēju bija maz. Šobrīd esmu guvusi neatkārtojami fantastisku iespēju padalīties ar savām angļu valodas zināšanām ar mazajiem Laurenču sākumskolas iemītniekiem. Intereses: adīšana, mūzika, patīk aktīvi pavadīt brīvdienas – pastaigas dabā, riteņbraukšana un ceļojumi. Šobrīd lasu grāmatu par bērnu psiholoģiju. Atziņa: angļu valodā ir tāds teiciens: “Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift, which is why we call it the present.” Izbaudu katru mirkli ar visdziļāko mīlestību un pozitīvismu. 

Matemātikas skolotāja Anta Paula.
Izglītība: 1986.gadā pabeigts tolaik V.Lāča Liepājas Valsts Pedagoģiskais institūts, iegūta pamatskolas pedagoga kvalifikācija. 2002.gadā Latvijas Universitātē iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, izstrādājot un aizstāvot darbu “Kustību nepieciešamība un iespējas jaunākā skolas vecuma bērniem”. Pieredze: pedagoģiskais darba stāžs 33 gadi, strādājot Turaidas pamatskolā un 25 gadus Nītaures vidusskolā gan kā sākumskolas pedagogam, gan mācot matemātiku 5.un 6.klašu skolēniem. Ar ļoti labiem un izciliem panākumiem vadīts tautisko deju kolektīvs “Šurumburums”, kurš skolotājas vadībā 4 reizes piedalījies Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Ir 8 gadu pieredze strādājot Bāriņtiesā.  Intereses: patīk rūpēties par bitēm, iegūta apliecība par profesionālās pilnveides izglītību – biškopis. Prieku un enerģiju rada velobraukšana, nūjošana, ogošana, sēņošana, peldēšana. Regulāri apmeklē teātru izrādes un kvalitatīvus koncertus. Ļoti patīk ceļot gan pa Latviju, gan ārpus tās. Labprāt lasa grāmatas un ir izdevies šajā aktivitātē ieinteresēt arī daudzus bērnus. Atziņa: cilvēka prātam ir trīs atslēgas, ar kurām var atslēgt visu. Tās ir: cipari, burti, notis jeb – zināt, domāt, sapņot. 

Matemātikas skolotāja Agita Kalniņa. 
Izglītība: 1984.gadā pabeigts toreizējais V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts un iegūta matemātikas skolotāja kvalifikācija. Joprojām patīk mācīties. Pieredze: 33gadus strādājusi par matemātikas skolotāju Sesavas pamatskolā. Zināmu laiku bijusi arī direktora vietniece izglītības jomā un interešu izglītībā. Vadījusi klašu audzinātāju metodisko komisiju. Patīk audzināt klasi. Intereses: ģimene. Dzied korī,reizēm uzspēlē teātri. Patīk gan slēpot,gan braukt ar velosipēdu. Spēlē novusu un reizēm galda tenisu. Lasa,ceļo pa Eiropu un Latviju. Apmeklē dažādus kultūras pasākumus. Atziņa: “Tiem spārnus vajag,kas lidot grib!”

Bibliotekāre Marita Veica.
Izglītība: 2007.gadā Liepājas Pedagoģijas akadēmijā iegūts profesionālā bakalaura grāds izglītībā ar kvalifikāciju-pirmsskolas izglītības skolotāja. 2013.gada vasarā profesionālās pilnveides kursos apgūta skolu bibliotekāru profesionālā pilnveide. Pieredze: no 2002.-2009.gadam pieredze gūta, strādājot ar bērniem, kā pirmsskolas izglītības skolotājai Mālpils PII„Māllēpīte” un Siguldas Valdorfa bērnudārzā. No 2010.gada līdz 2013.gada vasarai strādājusi un guvusi pieredzi Siguldas PII „Pīlādzītis” kā izglītības metodiķe. Ikdienā esot kopā ar bērniem, kā arī ģimenē audzinot četrus bērnus, katra diena nes jaunas atziņas, kas liek arvien vairāk domāt un iedziļināties bērna iekšējā pasaulē, lai spētu izprast un palīdzēt bērnam augt un veidoties par personību. “Man ir liels prieks, ka Laurenču sākumskolā esmu atbildīga un klātesoša brīnumam, kas tiek piedzīvots bērniem sastopoties ar literārajiem varoņiem, lasot iemīļotās grāmatas.”

Matemātikas skolotāja Marina Žakoviča.
Izglītība: pašlaik studē Latvijas Universitātē 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības studiju programmā “Skolotājs”. Projekta „Mācītspēks” otrā iesaukuma dalībniece. Bakalaura grāds Uzņēmējdarbības ekonomika un administratīvais darbs, specialitātē – ekonomists. Pieredze: AS Latvijas Loto valdes priekšsēdētājas palīdze, divus gadus dzīvoja Islandē, Biedrības “Leona Paegles ielas nams Nr.12” valdes priekšsēdētāja, Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā projektu vadītāja, finanšu speciāliste. Intereses: riteņbraukšana, aktīvs dzīvesveids, ceļošana, pārgājieni, mežs un daba, rokdarbi, savu zināšanu un prasmju pilnveidošana, grāmatu lasīšana. Atziņa: “Neviens kalns nav par augstu, neviena bedre nav par dziļu.”

Atbalsta personāls

Sociālais pedagogs Edīte Bērziņa.
Izglītība:
2001.gadā iegūts izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā un sociālā pedagoga kvalifikācija. Pieredze: no 2001.līdz 2012.gadam strādājusi Rīgas Mūzikas internātvidusskolā par sociālo pedagogu un audzinātāju. Bijusi skolu sociālo pedagogu metodiskās apvienības vadītāja Zemgales priekšpilsētā. No 2012. līdz 2017.gadam strādājusi Mālpils internātpamatskolā par sociālo pedagogu un audzinātāju. Intereses: dārza veidošana, puķu audzēšana, teātru un koncertu apmeklēšana, kopā pavadīts laiks ar ģimeni. Atziņa: “Nekrati zaļu ābeli – kad āboli nogatavosies, tie paši nokritīs! Viss notiek tad, kad tam jānotiek un tieši īstajā laikā!”

Medicīnas māsa Laine Zīverte.
Izglītība: RSU Sarkanā Krusta Medicīnas koledžā iegūta medicīnas māsas kvalifikācija. 2012.gadā Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē iegūts profesionālais bakalaura grāds veselības aprūpē un internās aprūpes māsas kvalifikācija, bet 2014.gadā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē iegūts Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē. Pieredze: strādājusi kā medicīnas māsa Rīgas Austrumu slimnīcā “Gaiļezers”, Rīgas Dzelzceļa slimnīcā “Biķernieki” (Apdegumu centrā), kā arī Rīgas Austrumu slimnīcā “Linezers” (ginekoloģijas nodaļā). Tāpat ir pieredze kā ārstniecības personai zobārstniecībā, darbojusies arī skaistumkopšanas jomā kā kosmētiķe un sejas un ķermeņa kopšanas speciāliste. Intereses: ceļošana, riteņbraukšana.

Pedagoga palīgs, teātra mākslas un teātra pulciņa vadītāja Gunta Suhanova.
Izglītība: Liepājas Universitātē iegūta latviešu valodas un literatūras skolotājas kvalifikācija, Latvijas Universitātē – maģistra grāds izglītības zinātnēs. Pieredze: strādājusi par matemātikas skolotāju Lādes pamatskolā, latviešu valodas un literatūras skolotāju un direktora vietnieci izglītības jomā Limbažu 3. vidusskolā. Ir pieredze skolu teātru vadīšanā – no 1992.g. bijusi Limbažu 3. vidusskolas skolēnu teātra „Niķis” režisore. Izdevniecību RaKa, Pētergailis un Zvaigzne ABC izdoto mācību grāmatu, metodisko materiālu autore un autoru kolektīvu vadītāja. Intereses: ceļošana, teātris, ziedi un atpūta pie jūras kopā ar bērniem un mazbērniem. Atziņa: “Ikviens bērns ir tā vērts, lai mēs viņam dotu spārnus!”

Psiholoģe Laura Roze.
Izglītība: LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātē iegūts profesionālā maģistra grāds psiholoģijā, kvalifikācija – Izglītības psihologs. Apguvusi vecāku apmācības programmu BEA (“Bērnu emocionālā audzināšana”), iegūstot tiesības vadīt vecāku apmācības grupas. Pieredze: strādājusi kā Psihologs Rīgas Imantas vidusskolā. Tagad strādā Privātajā Vidusskolā “Klasika” un Laurenču sākumskolā. Intereses: pati dzīve un viss ko tā ietver!

Logopēde Vita Siliņa.
Izglītība: Liepājas Valsts pedagoģiskajā institūtā iegūta augstākā pedagoģiskā izglītība, logopēda specialitāte iegūta Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Pieredze: 16 gadus strādājusi kā 1.klases skolotāja, kā logopēde – 15 gadus. Intereses: brīvajā laikā labprāt lasa vēsturiskus romānus, ceļo, sēņo un ogo, apmeklē koncertus un auklē mazbērnus.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: