Mīti un fakti par Laurenču sākumskolu

1. Laurenču sākumskola ir privātskola.
Nē, Laurenču sākumskola ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas īsteno pamatizglītības pirmā posma (1.–6. klase) programmu (izglītības programmas kods 11011111).

2. Laurenču sākumskolā ir 100 eiro mēneša maksa.
Nē, Laurenču sākumskolā ir vecāku līdzfinansējums 20eur mēnesī Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrībai, lai nodrošinātu pakalpojumus, kuriem nav pieejams valsts vai pašvaldības finansējums, tajā skaitā ekskursijas, skolas tradicionālos pasākumus, nepieciešamos materiālus mācību procesam, ko nenodrošina valsts un pašvaldība u.tml.
Papildus tam pēc vecāku izvēles, vēlmes un vajadzības ir iespēja izmantot pagarinātās dienas grupas pakalpojumu, kad ir iespējams atstāt bērnu skolā pedagogu uzraudzībā rīta pusē no plkst.7:00 līdz 8:00 un otrajā dienas daļa no 16:00 līdz 19:00. Arī šis pakalpojums izmaksās 20eur mēnesī.
Kā arī pēc vecāku vēlmes un vajadzības ir iespēja apmeklēt vairāk nekā 15 dažādus interešu izglītības pulciņus, no kuriem lielākā daļa ir bezmaksas (tautas dejas, koris, lasītāju pulciņš, sports un vingrošana, teātris, perkusijas, ģitārspēle u.c. pulciņi).

3. Laurenču sākumskolā, uzsākot mācības, ir jāiegādājas dārgas ierīces.
Nē, lai uzsāktu mācību gaitas Laurenču sākumskolā, nav vajadzīgas nekādas ierīces, īpaši specifiski pirkumi. Skola nodrošina mācību procesu pēc vajadzības ar planšetdatoriem u.c. nepieciešamajiem resursiem.

4. Laurenču sākumskolā ir IT, dabaszinību un sporta novirziena klases.
Laurenču sākumskolā skolēniem ir iespējas padziļināti apgūt dabaszinības un informācijas tehnoloģijas, pievēršot pastiprinātu uzmanību šīm divām nozarēm, nodrošinot gan fakultatīvās nodarbības šajos mācību priekšmetos, kā arī tos integrējot skolēnu ikdienā un mācību procesā. Tāpat Laurenču sākumskolas skolēniem tiek piedāvātas papildu bezmaksas nodarbības sportā un vingrošanā.

5. Obligāta pagarinātās dienas grupa.
Nē, Laurenču sākumskolas skolēniem pagarinātā dienas grupa nav obligāti izmantojams pakalpojums. To katrs vecāks izvēlas brīvi pēc savas vēlmes un vajadzības.

6. Neviennozīmīgais viedoklis par Laurenču sākumskolas skolēnu mācību sasniegumiem.
Diagnosticējošo darbu rezultāti salīdzinot skolas rezultātus ar valsts vidējiem rādītājiem 6.klašu skolēniem ir augstāki: matemātikā par 14,05%, latviešu valodā par 14,44% un dabaszinībās par 13,99%. 3.klasēs Laurenču sākumskolas skolēniem ir labāki rezultāti matemātikā par 6,7% , bet latviešu valodā par 18,01%, nekā vidēji valstī.
Papildus mūsu skolēni veiksmīgi startē dažāda veida olimpiādēs gan novada līmenī (godalgotas vietas un atzinības raksti novada un starpnovadu olimpiādēs), gan arī valsts līmenī. Kā arī tiek veiksmīgi startēts dažādās sacensībās (Fischer slēpošanas sacensību posmos iegūtas godalgotas vietas u.tml.).
Vairāk nekā 85% mūsu skolas skolēnu pēc 6.klases beigšanas iestājas Siguldas Valsts ģimnāzijā.

7. Skolā ir klases ar lielu skolēnu skaitu.
Nē, Laurenču sākumskolā skolēnu skaits vienā klasē nav lielāks par 24 skolēniem.

%d bloggers like this: