Laurenču sākumskola

Par mācību darba organizāciju (papildināts 08.05)

Macibu_process_prezentacija

Kā tiek plānots organizēt mājas darbu izpildi skolā (pagarinātā grupa v.tml.) ? Kā tiks risināta mutvārdu uzdevumu izpilde?

Darbs skolā tiks organizēts tā, lai pēc plkst. 17.00 mājās vairs nebūtu jāpilda apjomīgi mājas darbi to tradicionālajā izpratnē. Lielāks uzsvars tiks likts uz individuālo darbu kopā ar pedagogu pēc obligātā mācību satura apgūšanas, ja bērns kaut ko nav paguvis vai izpratis mācību nodarbību laikā. Beidzoties mācību nodarbībām, kvalificēta pedagoga uzraudzībā organizēsim individuālo mājas darbu, tai skaitā, mutvārdu uzdevumu izpildi, piedāvājot iespēju paralēli izmantot bibliotēku tiem skolēniem, kuriem šādu uzdevumu nebūs.

Tas gan nenozīmē, ka vecākiem nevajadzēs iesaistīties mācību procesā. Sekmīgām mācībām ļoti svarīga ir jaunā satura sasaiste ar jau zināmo, jauno prasmju izmantošana dzīvē, mācību panākumu svinēšana kopā ar sev nozīmīgiem cilvēkiem, tādēļ skolēni regulāri strādās pie uzdevumiem vai mācību projektiem, kur viņu uzdevums būs noskaidrot vecāku viedokli, atrast piemērus no dzīves, aicināsim vecākus piedalīties projektu prezentācijās, bērnu darbu izstādēs un tamlīdzīgi. Tāpat regulāri aicināsim vecākus uz individuālām sarunām ar skolotājiem par to, kā vecāki var atbalstīt savu bērnu mācības.

Vai skolā būs pieejams logopēds?

Jebkuras skolas uzdevums ir apmierināt katra bērna mācīšanās vajadzības. Tās, pirmkārt, redz profesionāļi, kas strādā skolā un kuriem ir lielāka izpratne, kāds īpašs atbalsts katram bērnam varētu būt vajadzīgs tieši mācību procesā.  Skola iespēju robežās darīs visu iespējamo, lai apmierinātu katra bērna mācīšanās vajadzības, kad nepieciešams, nodrošinot vai iesakot papildus profesionālu atbalstu, tai skaitā, logopēda, psihologa vai citus pakalpojumus. Tādēļ jau šobrīd apzinām katra nākamā skolēna vajadzības, vecākiem piesakot bērnus skolā, reaģēsim uz vajadzībām, kad tādas radīsies, meklēsim risinājumus sadarbībā ar vecākiem. Taču, tā kā Laurenču sākumskola būs maza skola ar nelielu bērnu skaitu, skolā neplānojam atsevišķas štata vienības atbalsta personālam/speciālistiem.

Kur notiks sporta nodarbības?

Sporta nodarbības tiks organizētas gan skolas sporta zālē, gan svaigā gaisā. Tas tiks noteikti darīts arī tad, ja nav stadiona – mācību programmas ietvaros tiks likts uzsvars uz fiziskām aktivitātēm, sportošanu, nevis sportu kā disciplīnu.

Pie skolas ir plānots izveidot arī zemo šķēršļu trasi fiziskām aktivitātēm, kā arī veicināt orientēšanās un distanču slēpošanas iekļaušanu mācību dienas aktivitātēs. Pārējais sporta piedāvājums būs zināms pēc detalizētām sarunām ar Siguldas Sporta skolu.

Kādi normatīvi tiks pildīti izglītības kontrolei, piemēram, lasīšana uz ātrumu? Vai skola vadīsies pēc līdzīgiem punktiem, lai izpildītu IZM prasības?

Ikviena pamatskola Latvijā ir atbildīga par to, lai katrs skolēns apgūtu valstī noteiktā pamatizglītības standarta saturu. Šajā dokumentā formulētas zināšanas, prasmes un attieksmes, kas jāapgūst beidzot pamatskolu. Mācību saturs, tai skaitā, mācību programmu izstrāde,  mācību līdzekļu un metožu izvēle ir katras skolas un skolotāju ziņā. Šobrīd Latvijā Valsts izglītības satura centrs administrē centralizētus valsts pārbaudījumus par latviešu valodas, matemātikas un dabaszinību satura apguvi 3. un 6.klases noslēgumā. Laurenču sākumskolā mācību darbu organizēsim tā, lai skolēni būtu gan sekmīgi apguvuši standarta prasības, gan būtu labi sagatavojušies valsts pārbaudes darbiem, taču mūsu galvenais mērķis būs skolēnu vispusīga attīstība un patiesa interese par mācībām mūža garumā.

Pedagogs izvēlēsies mācību metodes, kā mācīšanās procesu virzīt, un noteikti sagatavos bērnus valsts pārbaudījumiem. Taču lasīšana uz ātrumu nav valsts šā brīža standartā mērāms lielums, kā tas bijis iepriekš. Skolas darbs balstīsies nevis uz lasīšanas ātrumu, bet gan uz prasmi lasīt, izprast lasīto un atstāstīt to. Arī lasīšanas tempu var vērtēt citā veidā, nevis kā sacensību ar pulksteni rokās.

Kā notiks mācības, ja nenokomplektēsies pilna klase (īpaši 2.-5.klasei) vai ja klasē būs pieteikti tikai daži skolēni?

Pēc datiem uz 16.aprīli (mācībām pieteikti jau 64 skolēni, un vairāki vēl apsver šādu iespēju, turpinām pieņemt iesniegumus) skolā veiksmīgi darbosies visi klašu komplekti. Apvienotās klases noteikti netiks veidotas. Saņemot skolēna pieteikuma iesniegumu, pārrunājam, kāds ir vecāku skatījums par mācīšanos nepilnā klasē. Sekmīgākai vecāku un skolotāju sadarbībai un skolas darba uzsākšanai, aicinām pieņemt lēmumu un pieteikt bērnu skolā vēlākais līdz maija beigām/jūnija sākumam. Siguldas novada Izglītības pārvalde lūdz pirmklasnieku vecākus lēmumu par sev vēlamo izglītības iestādi pieņemt līdz 15.maijam, lai visās novada skolās noritētu veiksmīga pirmklasnieku sadale pa klasēm.

Par mācību saturu (turpinājums)

Vai nenotiks piesliešanās Valdorfa vai Montesori pieejām?

Tā nebūs ne Valdorfa, ne Montesori skola. Pretējā gadījumā būtu jāpārņem gan mācību materiāli, gan filozofiskais skatījums, un skola jādēvē kādā no šiem nosaukumiem. Lai gan katrā virzienā ir pozitīvās nianses, ko var aizgūt – piemēram, formas, kā veidot dienas ritmu un katram bērnam individuālu dienas plānu, kā veicināt radošumu, atbildību  un darbošanos praksē.

Vai vecāko klašu bērniem, kas izvēlēsies pāriet uz šo skolu, nemainīsies saturs? Vai sagatavotības līmenis būs pietiekams, lai pēc tam iekļautos citās skolās (īpaši 5.-6.klasēm), īpaši tajās, kurās pastāv standarta izglītības prakse?

Protams, skola savā darbā vadīsies pēc valsts noteiktā izglītības standarta pamatskolai, un gatavos skolēnus gan 3., un 6.klases pārbaudījumiem, gan katrā klasē un mācību posmā piedāvās to pašu pamatprogrammu, ko citās skolās. Atšķirīgas būs tikai formas un veidi, kā efektīvāk to apgūt. Tiks piedāvāts padziļinātāks saturs noteiktos virzienos.

Tā kā vecāku apkopotajās anketās atklājas rezultāti, ka pēc skolas beigšanas lielākā daļa vēlas turpināt mācības ģimnāzijā, skolas mērķis jau no paša sākuma būs panākt, lai ikviens bērns spētu sekmīgi turpināt mācības nākamajās izglītības pakāpēs un viņiem būtu pieejamas daudzveidīgas izvēles iespējas.

Šī brīža praksē vērojams, ka izveidojusies ļoti laba sadarbība pirmsskolas izglītības iestādēm ar 1.klašu iekļaušanu skolā, taču vēlākos posmos tā vairs nav tik efektīva. Laurenču sākumskolas mērķis ir jau savlaicīgi veicināt skolu savstarpējo sadarbību.

Tas nozīmē, ka pēc jaunās metodikas strādās ne tikai šīs skolas skolotāji, bet aicināsim sadarboties un kopīgi mācīties, strādāt grupās arī citu skolu pedagogus.

Ģimnāzija jau šobrīd virza savu darbību ne tik daudz uz  visas klases vidējiem rādītājiem, bet gan uz audzēkņu individuālajiem sasniegumiem. Ar laiku šī prakse kļūs arvien noturīgāka.

Visas skolas saskaras ar problēmu, kā noturēt bērnu motivāciju mācībām vecuma posmā no 5.-9.klasei. Tāpēc svarīgi, lai vienīgais motivētājs nav atzīmes vien. Skolas prioritāte būs attīstīt bērnu prasmes plānot savu darbu un laiku, mācību procesā lielu uzsvaru liksim uz skolēnu patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstību.

Vai skolā būs vieta bērniem ar mācīšanās grūtībām? Kādi būs atbalsta mehānismi?

Uz doto brīdi ir skaidrs, ka skola nepiedāvās atsevišķu programmu bērniem, kuriem pēc ārstu ieteikumiem nepieciešama specializētā izglītības programma. Protams, katrs gadījums skatāms individuāli un pārrunās ar vecākiem, lai vienotos par iespēju, ko skola var piedāvāt un vai tas ir pieņemams vecākiem. Lai varētu sniegt Jums konkrētāku atbildi, gaidīsim uz sarunu ar skolas direktori Sanitu Unguri, tālr. 27807774.

Ja vien nav jau skaidras ekspertu novērtētas diagnozes, to, vai bērnam būs mācīšanās grūtības, var saprast tikai sākot strādāt ar viņu. Bet skaidrs ir viens – mācību process būs organizēts tā, lai bērnu vajadzības, kas strādā dažādos tempos un veidos, būtu apmierinātas. Praksē tas varētu izskatīties tā – ja tiek apgūta konkrēta tēma, dažādi skolēni tai pašā laikā spēs izpildīt dažādu skaitu uzdevumu. Vērtējums tiks likts par prasmi, nevis izpildītā apjomu. Bērniem būs iespēja dažādos veidos vingrināties un demonstrēt apgūtās prasmes ne tikai rakstiski. Pedagogam būs jāzina katra bērna individuālā spēja un varēšana un jāpiedāvā bērnam viņam piemērota forma, kā viņam apgūt zināšanas šai pašā tematā.

Par mācību saturu (papildināts 08.05)

Ar ko Laurenču sākumskolā mācību programma atšķirsies no citām sākumskolām novadā vai citur Latvijā?

Laurenču sākumskolā piedāvāsim izglītības programmu ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju novirzienu, kas izpaudīsies vairākos veidos. Ar dabszinībām saistītas tēmas un dažādu tehnoloģisko rīku piedāvātās iespējas integrēsim citu mācību priekšmetu apguvē. Dabaszinībām un tehnoloģiju apguvei plānojam veltīt vairāk laika nekā Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā stundu paraugplānā – piedāvāsim 3 – 4 dabaszinību stundas nedēļā divu ieteikto stundu vietā, piedāvāsim informātiku no pirmās klases ar skolēnu vecumam atbilstošu saturu. Līdztekus mācību nodarbībām, viens no pēcpusdienas papildizglītības nodarbību virzieniem būs daba un tehnika.

Skolā no 1. klases plānojam piedāvāt angļu valodu kā pirmo svešvalodu, bet krievu valodu kā otro svešvalodu no 4. klases. Skolā būs vispusīgas papildizglītības iespējas un sadarbība ar profesionālās izglītības programmu piedāvātājiem.

Martā un aprīlī skolas vadība kopā ar mācību satura grupas vadītāju ir apmeklējusi vairākās izglītības iestādes Latvijā ( Jūrmalā, Valmierā, Rīgā), lai smeltos pieredzi, kā mācības notiek citviet. Aizgūtas daudzas interesantas, praksē jau pārbaudītas ļoti veiksmīgas idejas, kā organizēt mācību procesu un veidot bērniem draudzīgu skolu.

Kā notiks mācības? Kādas papildnodarbības ir ieplānotas? Vai būs iespēja turpināt iesāktos pulciņus?   

Laurenču sākumskolas mērķis ir sniegt vispusīgas izglītības iespējas visiem skolēniem. To mēs panāksim četros veidos:

a) īstenojot integrētu, uz bērnu tiešu pieredzi un aktīvu iesaisti balstītu pieeju mācīšanai stundu jeb mācību nodarbību laikā dienas pirmajā pusē;

b) piedāvājot papildizglītības nodarbības kā daļu no skolas mācību programmas visiem skolēniem pēcpusdienā – mākslas; daba un tehnika; sports, kas dos iespēju padziļināti iepazīt un attīstīt intereses katrā no jomām, nostiprināt mācību nodarbībās iegūtās prasmes un izpaust savas spējas dažādos veidos. Nodarbības būs organizētas tā, lai katrs bērns piedalītos visos trīs virzienos. Mūsu mērķis ir piedāvāt kvalitatīvu un vispusīgu papildizglītības programmu uz vietas skolā sadarbībībā ar labākajiem vietējiem mācībspēkiem un pieaicinot jaunus, lai skolēniem nebūtu nepieciešamība apmeklēt vēl papildus interešu izglītības pulciņus ārpus skolas.

c) sadarbībā ar jau esošo pakalpojumu sniedzējiem un meklējot jaunus, pēc iespējas organizēt skolas darbu tā, lai tiem skolēniem, kas to vēlas, būtu pieejamas profesionālās ievirzes nodarbības. Tās dod iespēju skolēniem intensīvi specializēties konkrētā jomā, mācību nobeigumā piedāvājot formālu apliecinājuma dokumentu par attiecīgās profesionālās ievirzes programmas apguvi. Tipiskākie piemēri šim blokam ir Mūzikas vai Mākslas profesionālās programmas, ko piedāvā „Baltais flīģelis“ vai Siguldas sporta skola noteiktos sporta veidos. Līdzdalība šādās programmās ir katra skolēna/vecāku brīva izvēle. Šīs nodarbības nodrošinās attiecīgais pakalpojuma sniedzējs par atsevišķu samaksu. Lai, saskaņā ar vecāku vēlmēm,  dotu iespēju skolēniem piedalīties pēc iespējas vairāk arī profesionālās ievirzes nodarbībās, Laurenču skolas komanda uzrunā sadarbības partnerus, lai šādas nodarbības varētu notikt uz vietas skolā vai sadarbībā ar vecākiem vai pašiem pakalpojumu sniedzējiem bērniem dienas laikā būtu iespēja nokļūt uz nodarbību vietu. Šādas sarunas jau notiek un notiks ar „Balto flīģeli“, Siguldas sporta skolu, deju kolektīvu „Vizbulīte“ un „Sidrabiņš“  vadītājiem, kalnu slēpošanas sporta klubu „Pantera“, džudo…

d) mērķtiecīgi saskaņojot mācību nodarbību, papildizglītības nodarbību un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumus, pēc iespējas piedāvājot vienotu izglītības pieredzi katram skolēnam. Tādā veidā skolēni būtu lielāki ieguvēji nekā piedaloties atsevišķās interešu izglītības nodarbībās, kas nav savstarpēji saistītas un kas ne vienmēr atbalsta skolas mācību programmas apguvi vai otrādi.

Veidojot papildizglītības piedāvājumu un uzrunājot sadarbības partnerus profesionālās ievirzes nodarbībām, pēc iespējas ņemsim vērā vecāku vēlmes. Tādēļ veicam vecāku anketēšanu. Pagaidu provizoriskie anketēšanas rezultāti atklāj, ka lielākā daļa vecāku vislabprātāk bērniem izvēlētos tādas papildus ārpusstundu aktivitātes, kas saistītas ar sportu, dejošanu (dažāda veida), tehniku (robotika, lidmodelisms), mūziku, dabu un valodu apguvi. Lielākā daļa vecāku atzinuši, ka aktivitātes izvēlas, lai dotu iespēju vispusīgi attīstīt bērna intereses, ko nepiedāvā skola.

Skola piedāvās papildizglītības nodarbības trīs virzienos – mākslas, daba un tehnika, sports. Mākslu virziena nodarbības integrēsim vizuālo mākslu, mūziku, dejas un teātra elementus. Dabas un tehnikas virziena nodarbībās skolēni veiks pētnieciskus projektus dabā, dosies ekspedīcijās, izmantos tehnoloģijas datu ieguvei un apstrādei un prezentēšanai, veidos multimēdiju materiālus un iepazīsies ar programmēšanas pamatprincipiem. Sporta nodarbībās centīsimies izmantot Laurenču apkārtnes sniegtās iespējas un resursus, piedāvājot vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, ietverot arī orientēšanos un slēpošanu.

Papildizglītības nodarbības plānosim katru dienu 90 minūšu garumā laika posmā no 14.00 – 17.00, dažādām klašu grupām nodarbību laikus saskaņojot ar profesionālās ievirzes nodarbībām, skolotāju pieejamību un citiem faktoriem. Papildizglītības nodarbību saturiskais piedāvājums Laurenču skolā un sarunu rezultāti ar partneriem profesionālās ievirzes nodarbību piedāvājumam būs zināmi maija vidū līdz galīgā lēmuma par skolas izvēli pieņemšanai. Precīzs skolas nodarbību grafiks būs zināms augusta beigās pirms mācību gada sākuma, kad būs pilnībā nokomplektētas klases un skolotāji.

Macibu_process_prezentacija

Kas veidos mācību programmas?

Mācību programmas izstrādās īpaši šim nolūkam izveidotas un pieaicinātas ekspertu grupas dažādās jomās, piemēram, dabaszinībās, tehnoloģijās, mūzikā u.tml., darbā pēc iespējas ātrāk iesaistot skolas jaunos skolotājus. Mācību programmu izstrādes procesā pēc iespējas sadarbosimies ar dažādiem partneriem, lai pārņemtu labāko Latvijas pieredzi, piemēram, ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru un citiem. Mācību programmu vadlīnijas taps aprīlī un maijā. Programmu pilnveidošana un detalizēta izstrāde turpināsies vasarā, tiklīdz būs noslēdzies pedagogu vakanču konkurss un darbā varēs iesaistīties jaunie skolotāji.

Aprīlī Rīgā un Siguldā notika pirmās tikšanās ar Latvijā ievērojamiem profesionāļiem un praktiķiem par mūzikas izglītību, dabaszinībām un tehnoloģijām. Tika runāts par mērķiem, saturu un metodēm, kas iekļaujams mācību priekšmetu programmās. Darbs turpināsies uzrunājot konkrētus profesionāłus detalizētai mācību satura izstrādei kopā ar Laurenču sākumskolas skolotājiem.

Arī vecākiem ir iespēja piedalīties Mācību satura darba grupā, lūdzam iepriekš pieteikties uz e-pastu zane.olina@iespejamamisija.lv

Vai pēc mācību uzsākšanas ir plānota mācību procesa izvērtēšana, lai operatīvi identificētu pilnveidojamās jomas?

Ikvienas mācību programmas efektivitāti nosaka gan programmas plānojums, gan tas, cik prasmīgi tā tiek īstenota. Laurenču sākumskolā skolotāji sadarbosies ikdienā gan kopīgi plānojot mācību procesu, gan to regulāri izvērtējot – ņemot vērā skolēnu sasniegumus kopumā un katra bērna attīstības dinamiku, kā savstarpējos vērojumus stundās un ārpusstundu nodarbībās. Šāda regulāra darba izvērtēšana ļaus veikt uzlabojumus izstrādātajās programmās jau to īstenošanas gaitā. Apjomīgāka programmu izvērtēšana un pārstrāde notiks katra mācību gada beigās.

Veicam anketēšanu skolas darba plānošanai

Aicinām ikvienu ģimeni līdz 22.martam aizpildīt aptaujas anketu, lai palīdzētu darba grupai veidot skolēnu un viņu ģimeņu vajadzībām atbilstošāko un pieņemamāko risinājumu jaunajā skolā.

Gaidīsim vienu anketu no katras ģimenes. Mūs interesē Jūsu viedoklis arī tad, ja vēl neesat izlēmuši, vai sūtīsiet savus bērnus Laurenču sākumskolā, kā arī tad, ja Jūsu bērns(i) skolas gaitas jaunajā skolā uzsāks tālākā nākotnē. Šī aptauja ir anonīma, un atbildes izmantosim vienīgi apkopotā veidā.

Aptaujas anketas pieejamas šeit. Aizpildītas anketas gaidīsim uz e-pastu laurencuskola@sigulda.lv vai arī nododot personiski direktorei Sanitai Ungurai, Skolas ielā 3, Siguldā (bijušajā Tornīšu skolā) .

Skolai pieteikti jau 40 audzēkņi, esam pieejami arī Twitter

No 1.marta sākusies dokumentu pieņemšana mācībām Laurenču sākumskolā 1.-5.klasei. Pirmo 10 dienu laikā (dati uz 10.03) reģistrēti jau 40 pieteikumi. Visvairāk – uz 1.klasi, taču ir pieteikti bērni mācībām arī 3., 4. un 5.klasē.

Esam izveidojuši arī savu Twitter kontu, lai Jums vieglāk sekot aktualitātēm. Tāpēc aicinām pievienoties – @LaurencuSkola.

Dokumentus uzņemšanai Laurenču sākumskolā jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3, Siguldā (bijušajā Tornīšu skolā). Piesakot bērnu skolā, līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.

Pieteikumus lūdzam iesniegt  personīgi skolas direktorei Sanitai Ungurai

Pirmdienās, ceturtdienās 8:00-18:00

Otrdienās, trešdienās 8:00- 17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Sīkāka informācija pie Laurenču sākumskolas direktores Sanitas Unguras, mobilais tālrunis: 27807774,  e-pasts: sanita.ungura@sigulda.lv

 

Līdz 20.martam aicinām pieteikties savā pulkā skolotājus!

Ja Jūsu aicinājums ir pedagoģija un gribat strādāt ar jaunu pieeju, aicinām kļūt par komandas biedru, īstenojot jaunas sākumskolas koncepciju, ciešā sadarbībā ar vecākiem un vietējo kopienu, radot unikālu izglītības piedāvājumu Siguldas bērniem.

Savā pulkā gaidām iniciatīvas bagātus, aizrautīgus, atbildīgus, patstāvīgus, radošus un enerģiskus kolēģus!

Ja esat ieinteresēti, sīkāka informācija par prasībām, pienākumiem un mūsu piedāvājumu sadaļā „Vakances”.
Motivētas pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2013.gada 20.martam uz e-pastu: laurencuskola@sigulda.lv vai pa pastu: Skolas iela 3,Sigulda, LV-2150. Uzziņas pa tālruni:27807774.

Reģistrēti pirmie pieteikumi Laurenču sākumskolā

No 1.marta sākusies dokumentu pieņemšana mācībām Laurenču sākumskolā 1.-5.klasei. Pēc aizvadītām 2 reģistrācijas dienām (dati uz 4.03) reģistrēti jau 24 pieteikumi. Visvairāk – uz 1.klasi, taču ir pieteikti bērni mācībām arī 3., 4. un 5.klasē.

Atgādinām, ka šai skolā plānots uzņemt divas 1.klases. Pēc iesniegumu apkopošanas līdz 15.maijam tiks pieņemts lēmums par minēto klašu atvēršanu 2013./2014.mācību gadā. Jāatzīmē, ka iesniegumu pieņemšana par bērnu uzņemšanu skolās turpināsies līdz 1.septembrim.

Dokumentus uzņemšanai Laurenču sākumskolā jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3, Siguldā (bijušajā Tornīšu skolā). Piesakot bērnu skolā, līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.

Pieteikumus lūdzam iesniegt  personīgi skolas direktorei Sanitai Ungurai

Pirmdienās, ceturtdienās 8:00-18:00

Otrdienās, trešdienās 8:00- 17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Sīkāka informācija pie Laurenču sākumskolas direktores Sanitas Unguras,

mobilais tālrunis: 27807774,  e-pasts: sanita.ungura@sigulda.lv

Pieteikšanās Laurenču sākumskolā no 1.marta

Laurenču sākumskola  uzsāk audzēkņu  uzņemšanu ar šī gada 1. martu. Laurenču sākumskolā uzņemsim audzēkņus no 1. līdz 6. klasei.

Pieteikumus lūdzam iesniegt  personīgi skolas direktorei Sanitai Ungurai,

Siguldas novada Jaunrades centrā, Skolas ielā 3 (bijušajā Tornīšu skolā)

Pirmdienās, ceturtdienās 8:00-18:00

Otrdienās, trešdienās 8:00- 17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Sīkāka informācija pie Laurenču sākumskolas direktores Sanitas Unguras,

mobilais tālrunis: 27807774,  e-pasts: sanita.ungura@sigulda.lv

 

Ar šī gada 3. martu  izsludinām konkursu uz sākumskolas skolotāju vietām Laurenču sākumskolā, motivācijas vēstules un CV sūtīt: laurencuskola@sigulda.lv

Par Laurenču sākumskolas direktori apstiprināta Sanita Ungura

Februāra beigās Siguldas novada Dome amatā apstiprinājusi Laurenču pamatskolas direktori Sanitu Unguru.

Sanita Ugura ir absolvējusi Liepājas Universitāti, iegūstot profesionālo maģistra grādu pirmsskolas pedagoģijā un psiholoģijā un Daugavpils Universitāti, kurā iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā.

Sanita Ungura 15 gadus strādājusi par sākumskolas skolotāju, piecus gadus bijusi mācību pārzine Raiskuma pamatskolas sākumskolas izglītības klasēs, bet pēdējos trīs gadus nodevusies Montesori pedagoģijai, strādājot privātajā bērnudārzā „Pētnieku darbnīca”. Kopš 2012.gada Sanita Ungura vadīja Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi „Pīlādzītis”.

„Esmu apņēmības pilna ielikt visas savas zināšanas un pieredzi organizējot un vadot Laurenču sākumskolu. Ir liels izaicinājums iepriekšējos darba gados iegūtās zināšanas iedzīvināt pašvaldības dibinātā skolā ar alternatīvu pieeju mācību procesam un brīvā laika organizēšanai, lai radītu jaunu, bērniem draudzīgu skolu, kuras attīstībai būs svarīga arī vecāku līdzdarbošanās mācību procesā”, atklāj Laurenču sākumskolas direktore S.Ungura.

Jau ziņots, ka 2013.gada 1.septembrī Siguldā, Laurenčos, durvis vērs jauna sākumskola, kuras izveidē iesaistīti dažādu nozaru profesionāļi, lai izveidotu skolu,
kas veicinās bērnu izaugsmi un personības attīstību, atraisīs viņu spējas un vēlmi mācīties. Sākumskolā skolēni apgūs pamatizglītības programmu 1.–6.klasei ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju ievirzi, vispusīgu papildus  izglītības programmu kā arī angļu valodu no 1. klases, bet otru svešvalodu – no 3. klases. Bērni varēs uzturēties skolā, aktīvi nodarbojoties vai atpūšoties līdz pat plkst.19.00 – sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu „Baltais flīģelis” un Sporta skolu varēs uzsākt vai turpināt profesionālās ievirzes izglītību pieprasītākajās programmās.

Direktore atklāj, ka pirmie darbi jaunajā amatā jau uzsākti – notiek darbs pie skolas mācību programmu licenzēšanas, bet jau no 1.marta sāksies skolēnu uzņemšana jaunajā skolā, radoša pedagogu kolektīva komplektēšana un vecāku padomes izveide.

Informāciju par mācību iespējām Laurenču sākumskolā vecāki var iegūt pie skolas direktores Sanitas Unguras pa tālruni 27807774 vai e-pastu: sanita.ungura@sigulda.lv, kā arī sekojot aktualitātēm pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Pārskats par vecāku tikšanos 21.02. Baltajā Flīģelī

Autors: Dace Vāvere. Raksts tapis sadarbībā ar laikrakstu Siguldas Elpa. Oriģinālā publicēts ar virsrakstu Vecākiem liela interese par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā.

Pagājušajā nedēļā uz tikšanos par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā bija pulcējušies aptuveni 100 cilvēki. Viņu vidū bija gan tādi vecāki, kuru bērni uzsāks vai turpinās skolas gaitas šī gada septembrī, gan tādi, kuru bērniem līdz skolas gaitām vēl jāgaida pāris gadi. Visus viņus vienoja vēlme uzzināt, ar ko jaunā sākumskola atšķirsies no citām novada skolām.

Uz šo un citiem vecākus interesējušiem jautājumiem atbildes sniedza Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas vadītāja Līga Sausiņa, Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura, darba grupas dalībniece, „Iespējamās misijas” programmas attīstības vadītāja Zane Oliņa un Siguldas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe.

Līga Sausiņa vecākus iepazīstināja ar bērnu dzimstības dinamiku Siguldas novadā, norādot, ka, sākot ar 2013.gada 1.septembri, katru gadu skolās ienāks vismaz par 50 pirmklasniekiem vairāk nekā līdz šim. „Līdz ar to bērnu pietiks visām Siguldas skolām un būs arī pietiekami, lai nodrošinātu Laurenču skolas nokomplektēšanu tuvāko gadu laikā,” pauda L.Sausiņa un atgādināja, ka Laurenču sākumskola ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas īstenos pamatskolas izglītības programmu ar padziļinātu dabaszinātņu un tehnoloģiju ievirzi. Bez tam skola piedāvās vispusīgu papildus izglītības programmu mākslu, sporta, dabas un tehnikas jomās. Līdz jaunajam mācību gadam tiks speciāli izstrādātas un pilnveidotas mācību priekšmetu programmas, kā arī plānots, kā nodrošināt inovatīvu un efektīvu mācību procesa organizāciju. „Laurenču sākumskola atrodas unikālā vietā, kas paver iespējas mācību procesā un aktīvajā atpūtā mērķtiecīgi izmantot apkārtējo vidi – dabu, sporta kompleksu, tādējādi nodrošinot arī ikdienas nodarbības svaigā gaisā,” uzsvēra L.Sausiņa.

Līdz šim jau vairāki vecāki aktīvi iesaistījušies jaunās skolas koncepta un programmu apspriešanā. Nupat veiktā vecāku aptauja liecina, ka daudziem vecākiem ir aktuāls pilnas dienas režīms, kas dos iespēju bērniem uzturēties skolā arī pēc plkst.16.00, kad viņi varēs gan atpūsties, gan veikt individuālos darbus.

Uz sanāksmi sanākušos vecākus interesēja virkne jautājumu, kas saistīti gan ar uzņemšanu skolā un bērnu dienas režīmu, gan apgūstamajām programmām un vecāku līdzfinansējumu. Atbildot uz vecāku jautājumiem, MaijaBruģe skaidroja, ka Laurenču sākumskolā uzņems bērnus arī no citiem novadiem, jo likumdošana aizliedz noteikt ierobežojumus bērnu uzņemšanai skolā, pamatojoties uz viņu deklarēto dzīves vietu. „Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, varam prognozēt, ka visiem bērniem pietiks vietas Siguldas novada skolās un rindās pie skolām 1.martā, kad sākas uzņemšana, stāvēt nevajag,” pauda M.Bruģe un apstiprināja, ka vecāki var pieteikt bērnu vairākās skolās, kā tas bijis arī iepriekšējos gados. „Marta beigās direktori iesniegs sarakstus ar pieteiktajiem bērniem un mēs noskaidrosim, kāda ir vecāku izvēle, lai palīdzētu pieņemt galīgo lēmumu,” pauda M.Bruģe.

Vecākus satrauca jautājums par to, vai bērniem pēc 6.klases nebūs problēmas turpināt mācības citās skolās, uz ko L.Sausiņa skaidroja, ka Laurenču sākumskola, tāpat kā citas skolas, vadās pēc valsts noteiktā standarta, kas skolēnam ir jāapgūst katrā izglītības posmā. „Standarts ir viens, bet ceļi, kā to sasniedz, var būt dažādi. Tāpat kā līdz šim, bērni varēs turpināt mācības Siguldas Valsts ģimnāzijā, pilsētas vidusskolā vai citā izglītības iestādē. Pēc šīs skolas beigšanas bērniem būs visas durvis vaļā jebkurā virzienā un jebkurā skolā, arī nelielās mācību procesa atšķirības bērniem netraucēs un nebūs šķērslis!” vecākus iedrošināja L.Sausiņa.

Tā kā vairākus vecākus interesēja, vai šobrīd plānotais vecāku 50 latu līdzfinansējums papildus izglītības iespējām vēlāk nepalielināsies, sanāksmes vadītāji apliecināja, ka vecāku līdzfinansējumu pārvaldīs vecāku biedrība, nevis skolas administrācija. Biedrība pati noteiks līdzfinansējuma apjomu un lems par tā izmantošanu.

Aktuāls bija arī jautājums par skolēnu skaitu klasē.„Skolēnu skaits noteikti nepārsniegs 24, bet tas būs atkarīgs no pieteikumu skaita. Maija vidū būs skaidrs, cik klases būs nokomplektētas,” skaidroja L.Sausiņa. Viņu papildināja Zane Oliņa: „Skolēnu skaits nav izšķirošais rādītājs kvalitatīvam izglītības procesam. Latvijā šobrīd ir skolas, kur klasē ir 4–8 skolēni, bet izglītības kvalitāte ir zema. Izšķirošais faktors ir pedagogi.”

Savukārt Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura skaidroja, ka, lai nokomplektētu skolotāju kolektīvu, tiks sludināts konkurss. „Skolotāji tiks izvēlēti ļoti rūpīgi, lai nodrošinātu skolu ar profesionāliem un radošiem skolotājiem. Maijā mēs varēsim iepazīstināt vecākus ar potenciālajiem skolotājiem,” atzina skolas direktore un aicināja vecākus aktīvi piedalīties ar savu redzējumu par skolu, aizpildīt anketas, kā arī komunicēt internetā. „Arī tad, ja vecāki vēl šaubās par skolas izvēli, aicinu tikties ar mani un pārrunāt neskaidros jautājumus,” aicināja S.Ungura.

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=aRjIazVSseo

 
Aicinām vecākus uzdot jautājumus par skolu sadaļā “Jautājumi“!