Laurenču sākumskola

Par mācību saturu (papildināts 08.05)

Ar ko Laurenču sākumskolā mācību programma atšķirsies no citām sākumskolām novadā vai citur Latvijā?

Laurenču sākumskolā piedāvāsim izglītības programmu ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju novirzienu, kas izpaudīsies vairākos veidos. Ar dabszinībām saistītas tēmas un dažādu tehnoloģisko rīku piedāvātās iespējas integrēsim citu mācību priekšmetu apguvē. Dabaszinībām un tehnoloģiju apguvei plānojam veltīt vairāk laika nekā Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā stundu paraugplānā – piedāvāsim 3 – 4 dabaszinību stundas nedēļā divu ieteikto stundu vietā, piedāvāsim informātiku no pirmās klases ar skolēnu vecumam atbilstošu saturu. Līdztekus mācību nodarbībām, viens no pēcpusdienas papildizglītības nodarbību virzieniem būs daba un tehnika.

Skolā no 1. klases plānojam piedāvāt angļu valodu kā pirmo svešvalodu, bet krievu valodu kā otro svešvalodu no 4. klases. Skolā būs vispusīgas papildizglītības iespējas un sadarbība ar profesionālās izglītības programmu piedāvātājiem.

Martā un aprīlī skolas vadība kopā ar mācību satura grupas vadītāju ir apmeklējusi vairākās izglītības iestādes Latvijā ( Jūrmalā, Valmierā, Rīgā), lai smeltos pieredzi, kā mācības notiek citviet. Aizgūtas daudzas interesantas, praksē jau pārbaudītas ļoti veiksmīgas idejas, kā organizēt mācību procesu un veidot bērniem draudzīgu skolu.

Kā notiks mācības? Kādas papildnodarbības ir ieplānotas? Vai būs iespēja turpināt iesāktos pulciņus?   

Laurenču sākumskolas mērķis ir sniegt vispusīgas izglītības iespējas visiem skolēniem. To mēs panāksim četros veidos:

a) īstenojot integrētu, uz bērnu tiešu pieredzi un aktīvu iesaisti balstītu pieeju mācīšanai stundu jeb mācību nodarbību laikā dienas pirmajā pusē;

b) piedāvājot papildizglītības nodarbības kā daļu no skolas mācību programmas visiem skolēniem pēcpusdienā – mākslas; daba un tehnika; sports, kas dos iespēju padziļināti iepazīt un attīstīt intereses katrā no jomām, nostiprināt mācību nodarbībās iegūtās prasmes un izpaust savas spējas dažādos veidos. Nodarbības būs organizētas tā, lai katrs bērns piedalītos visos trīs virzienos. Mūsu mērķis ir piedāvāt kvalitatīvu un vispusīgu papildizglītības programmu uz vietas skolā sadarbībībā ar labākajiem vietējiem mācībspēkiem un pieaicinot jaunus, lai skolēniem nebūtu nepieciešamība apmeklēt vēl papildus interešu izglītības pulciņus ārpus skolas.

c) sadarbībā ar jau esošo pakalpojumu sniedzējiem un meklējot jaunus, pēc iespējas organizēt skolas darbu tā, lai tiem skolēniem, kas to vēlas, būtu pieejamas profesionālās ievirzes nodarbības. Tās dod iespēju skolēniem intensīvi specializēties konkrētā jomā, mācību nobeigumā piedāvājot formālu apliecinājuma dokumentu par attiecīgās profesionālās ievirzes programmas apguvi. Tipiskākie piemēri šim blokam ir Mūzikas vai Mākslas profesionālās programmas, ko piedāvā „Baltais flīģelis“ vai Siguldas sporta skola noteiktos sporta veidos. Līdzdalība šādās programmās ir katra skolēna/vecāku brīva izvēle. Šīs nodarbības nodrošinās attiecīgais pakalpojuma sniedzējs par atsevišķu samaksu. Lai, saskaņā ar vecāku vēlmēm,  dotu iespēju skolēniem piedalīties pēc iespējas vairāk arī profesionālās ievirzes nodarbībās, Laurenču skolas komanda uzrunā sadarbības partnerus, lai šādas nodarbības varētu notikt uz vietas skolā vai sadarbībā ar vecākiem vai pašiem pakalpojumu sniedzējiem bērniem dienas laikā būtu iespēja nokļūt uz nodarbību vietu. Šādas sarunas jau notiek un notiks ar „Balto flīģeli“, Siguldas sporta skolu, deju kolektīvu „Vizbulīte“ un „Sidrabiņš“  vadītājiem, kalnu slēpošanas sporta klubu „Pantera“, džudo…

d) mērķtiecīgi saskaņojot mācību nodarbību, papildizglītības nodarbību un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumus, pēc iespējas piedāvājot vienotu izglītības pieredzi katram skolēnam. Tādā veidā skolēni būtu lielāki ieguvēji nekā piedaloties atsevišķās interešu izglītības nodarbībās, kas nav savstarpēji saistītas un kas ne vienmēr atbalsta skolas mācību programmas apguvi vai otrādi.

Veidojot papildizglītības piedāvājumu un uzrunājot sadarbības partnerus profesionālās ievirzes nodarbībām, pēc iespējas ņemsim vērā vecāku vēlmes. Tādēļ veicam vecāku anketēšanu. Pagaidu provizoriskie anketēšanas rezultāti atklāj, ka lielākā daļa vecāku vislabprātāk bērniem izvēlētos tādas papildus ārpusstundu aktivitātes, kas saistītas ar sportu, dejošanu (dažāda veida), tehniku (robotika, lidmodelisms), mūziku, dabu un valodu apguvi. Lielākā daļa vecāku atzinuši, ka aktivitātes izvēlas, lai dotu iespēju vispusīgi attīstīt bērna intereses, ko nepiedāvā skola.

Skola piedāvās papildizglītības nodarbības trīs virzienos – mākslas, daba un tehnika, sports. Mākslu virziena nodarbības integrēsim vizuālo mākslu, mūziku, dejas un teātra elementus. Dabas un tehnikas virziena nodarbībās skolēni veiks pētnieciskus projektus dabā, dosies ekspedīcijās, izmantos tehnoloģijas datu ieguvei un apstrādei un prezentēšanai, veidos multimēdiju materiālus un iepazīsies ar programmēšanas pamatprincipiem. Sporta nodarbībās centīsimies izmantot Laurenču apkārtnes sniegtās iespējas un resursus, piedāvājot vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, ietverot arī orientēšanos un slēpošanu.

Papildizglītības nodarbības plānosim katru dienu 90 minūšu garumā laika posmā no 14.00 – 17.00, dažādām klašu grupām nodarbību laikus saskaņojot ar profesionālās ievirzes nodarbībām, skolotāju pieejamību un citiem faktoriem. Papildizglītības nodarbību saturiskais piedāvājums Laurenču skolā un sarunu rezultāti ar partneriem profesionālās ievirzes nodarbību piedāvājumam būs zināmi maija vidū līdz galīgā lēmuma par skolas izvēli pieņemšanai. Precīzs skolas nodarbību grafiks būs zināms augusta beigās pirms mācību gada sākuma, kad būs pilnībā nokomplektētas klases un skolotāji.

Macibu_process_prezentacija

Kas veidos mācību programmas?

Mācību programmas izstrādās īpaši šim nolūkam izveidotas un pieaicinātas ekspertu grupas dažādās jomās, piemēram, dabaszinībās, tehnoloģijās, mūzikā u.tml., darbā pēc iespējas ātrāk iesaistot skolas jaunos skolotājus. Mācību programmu izstrādes procesā pēc iespējas sadarbosimies ar dažādiem partneriem, lai pārņemtu labāko Latvijas pieredzi, piemēram, ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru un citiem. Mācību programmu vadlīnijas taps aprīlī un maijā. Programmu pilnveidošana un detalizēta izstrāde turpināsies vasarā, tiklīdz būs noslēdzies pedagogu vakanču konkurss un darbā varēs iesaistīties jaunie skolotāji.

Aprīlī Rīgā un Siguldā notika pirmās tikšanās ar Latvijā ievērojamiem profesionāļiem un praktiķiem par mūzikas izglītību, dabaszinībām un tehnoloģijām. Tika runāts par mērķiem, saturu un metodēm, kas iekļaujams mācību priekšmetu programmās. Darbs turpināsies uzrunājot konkrētus profesionāłus detalizētai mācību satura izstrādei kopā ar Laurenču sākumskolas skolotājiem.

Arī vecākiem ir iespēja piedalīties Mācību satura darba grupā, lūdzam iepriekš pieteikties uz e-pastu zane.olina@iespejamamisija.lv

Vai pēc mācību uzsākšanas ir plānota mācību procesa izvērtēšana, lai operatīvi identificētu pilnveidojamās jomas?

Ikvienas mācību programmas efektivitāti nosaka gan programmas plānojums, gan tas, cik prasmīgi tā tiek īstenota. Laurenču sākumskolā skolotāji sadarbosies ikdienā gan kopīgi plānojot mācību procesu, gan to regulāri izvērtējot – ņemot vērā skolēnu sasniegumus kopumā un katra bērna attīstības dinamiku, kā savstarpējos vērojumus stundās un ārpusstundu nodarbībās. Šāda regulāra darba izvērtēšana ļaus veikt uzlabojumus izstrādātajās programmās jau to īstenošanas gaitā. Apjomīgāka programmu izvērtēšana un pārstrāde notiks katra mācību gada beigās.

Veicam anketēšanu skolas darba plānošanai

Aicinām ikvienu ģimeni līdz 22.martam aizpildīt aptaujas anketu, lai palīdzētu darba grupai veidot skolēnu un viņu ģimeņu vajadzībām atbilstošāko un pieņemamāko risinājumu jaunajā skolā.

Gaidīsim vienu anketu no katras ģimenes. Mūs interesē Jūsu viedoklis arī tad, ja vēl neesat izlēmuši, vai sūtīsiet savus bērnus Laurenču sākumskolā, kā arī tad, ja Jūsu bērns(i) skolas gaitas jaunajā skolā uzsāks tālākā nākotnē. Šī aptauja ir anonīma, un atbildes izmantosim vienīgi apkopotā veidā.

Aptaujas anketas pieejamas šeit. Aizpildītas anketas gaidīsim uz e-pastu laurencuskola@sigulda.lv vai arī nododot personiski direktorei Sanitai Ungurai, Skolas ielā 3, Siguldā (bijušajā Tornīšu skolā) .

Skolai pieteikti jau 40 audzēkņi, esam pieejami arī Twitter

No 1.marta sākusies dokumentu pieņemšana mācībām Laurenču sākumskolā 1.-5.klasei. Pirmo 10 dienu laikā (dati uz 10.03) reģistrēti jau 40 pieteikumi. Visvairāk – uz 1.klasi, taču ir pieteikti bērni mācībām arī 3., 4. un 5.klasē.

Esam izveidojuši arī savu Twitter kontu, lai Jums vieglāk sekot aktualitātēm. Tāpēc aicinām pievienoties – @LaurencuSkola.

Dokumentus uzņemšanai Laurenču sākumskolā jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3, Siguldā (bijušajā Tornīšu skolā). Piesakot bērnu skolā, līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.

Pieteikumus lūdzam iesniegt  personīgi skolas direktorei Sanitai Ungurai

Pirmdienās, ceturtdienās 8:00-18:00

Otrdienās, trešdienās 8:00- 17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Sīkāka informācija pie Laurenču sākumskolas direktores Sanitas Unguras, mobilais tālrunis: 27807774,  e-pasts: sanita.ungura@sigulda.lv

 

Līdz 20.martam aicinām pieteikties savā pulkā skolotājus!

Ja Jūsu aicinājums ir pedagoģija un gribat strādāt ar jaunu pieeju, aicinām kļūt par komandas biedru, īstenojot jaunas sākumskolas koncepciju, ciešā sadarbībā ar vecākiem un vietējo kopienu, radot unikālu izglītības piedāvājumu Siguldas bērniem.

Savā pulkā gaidām iniciatīvas bagātus, aizrautīgus, atbildīgus, patstāvīgus, radošus un enerģiskus kolēģus!

Ja esat ieinteresēti, sīkāka informācija par prasībām, pienākumiem un mūsu piedāvājumu sadaļā „Vakances”.
Motivētas pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2013.gada 20.martam uz e-pastu: laurencuskola@sigulda.lv vai pa pastu: Skolas iela 3,Sigulda, LV-2150. Uzziņas pa tālruni:27807774.

Reģistrēti pirmie pieteikumi Laurenču sākumskolā

No 1.marta sākusies dokumentu pieņemšana mācībām Laurenču sākumskolā 1.-5.klasei. Pēc aizvadītām 2 reģistrācijas dienām (dati uz 4.03) reģistrēti jau 24 pieteikumi. Visvairāk – uz 1.klasi, taču ir pieteikti bērni mācībām arī 3., 4. un 5.klasē.

Atgādinām, ka šai skolā plānots uzņemt divas 1.klases. Pēc iesniegumu apkopošanas līdz 15.maijam tiks pieņemts lēmums par minēto klašu atvēršanu 2013./2014.mācību gadā. Jāatzīmē, ka iesniegumu pieņemšana par bērnu uzņemšanu skolās turpināsies līdz 1.septembrim.

Dokumentus uzņemšanai Laurenču sākumskolā jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3, Siguldā (bijušajā Tornīšu skolā). Piesakot bērnu skolā, līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.

Pieteikumus lūdzam iesniegt  personīgi skolas direktorei Sanitai Ungurai

Pirmdienās, ceturtdienās 8:00-18:00

Otrdienās, trešdienās 8:00- 17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Sīkāka informācija pie Laurenču sākumskolas direktores Sanitas Unguras,

mobilais tālrunis: 27807774,  e-pasts: sanita.ungura@sigulda.lv

Pieteikšanās Laurenču sākumskolā no 1.marta

Laurenču sākumskola  uzsāk audzēkņu  uzņemšanu ar šī gada 1. martu. Laurenču sākumskolā uzņemsim audzēkņus no 1. līdz 6. klasei.

Pieteikumus lūdzam iesniegt  personīgi skolas direktorei Sanitai Ungurai,

Siguldas novada Jaunrades centrā, Skolas ielā 3 (bijušajā Tornīšu skolā)

Pirmdienās, ceturtdienās 8:00-18:00

Otrdienās, trešdienās 8:00- 17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Sīkāka informācija pie Laurenču sākumskolas direktores Sanitas Unguras,

mobilais tālrunis: 27807774,  e-pasts: sanita.ungura@sigulda.lv

 

Ar šī gada 3. martu  izsludinām konkursu uz sākumskolas skolotāju vietām Laurenču sākumskolā, motivācijas vēstules un CV sūtīt: laurencuskola@sigulda.lv

Par Laurenču sākumskolas direktori apstiprināta Sanita Ungura

Februāra beigās Siguldas novada Dome amatā apstiprinājusi Laurenču pamatskolas direktori Sanitu Unguru.

Sanita Ugura ir absolvējusi Liepājas Universitāti, iegūstot profesionālo maģistra grādu pirmsskolas pedagoģijā un psiholoģijā un Daugavpils Universitāti, kurā iegūts akadēmiskais maģistra grāds pedagoģijā.

Sanita Ungura 15 gadus strādājusi par sākumskolas skolotāju, piecus gadus bijusi mācību pārzine Raiskuma pamatskolas sākumskolas izglītības klasēs, bet pēdējos trīs gadus nodevusies Montesori pedagoģijai, strādājot privātajā bērnudārzā „Pētnieku darbnīca”. Kopš 2012.gada Sanita Ungura vadīja Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi „Pīlādzītis”.

„Esmu apņēmības pilna ielikt visas savas zināšanas un pieredzi organizējot un vadot Laurenču sākumskolu. Ir liels izaicinājums iepriekšējos darba gados iegūtās zināšanas iedzīvināt pašvaldības dibinātā skolā ar alternatīvu pieeju mācību procesam un brīvā laika organizēšanai, lai radītu jaunu, bērniem draudzīgu skolu, kuras attīstībai būs svarīga arī vecāku līdzdarbošanās mācību procesā”, atklāj Laurenču sākumskolas direktore S.Ungura.

Jau ziņots, ka 2013.gada 1.septembrī Siguldā, Laurenčos, durvis vērs jauna sākumskola, kuras izveidē iesaistīti dažādu nozaru profesionāļi, lai izveidotu skolu,
kas veicinās bērnu izaugsmi un personības attīstību, atraisīs viņu spējas un vēlmi mācīties. Sākumskolā skolēni apgūs pamatizglītības programmu 1.–6.klasei ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju ievirzi, vispusīgu papildus  izglītības programmu kā arī angļu valodu no 1. klases, bet otru svešvalodu – no 3. klases. Bērni varēs uzturēties skolā, aktīvi nodarbojoties vai atpūšoties līdz pat plkst.19.00 – sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu „Baltais flīģelis” un Sporta skolu varēs uzsākt vai turpināt profesionālās ievirzes izglītību pieprasītākajās programmās.

Direktore atklāj, ka pirmie darbi jaunajā amatā jau uzsākti – notiek darbs pie skolas mācību programmu licenzēšanas, bet jau no 1.marta sāksies skolēnu uzņemšana jaunajā skolā, radoša pedagogu kolektīva komplektēšana un vecāku padomes izveide.

Informāciju par mācību iespējām Laurenču sākumskolā vecāki var iegūt pie skolas direktores Sanitas Unguras pa tālruni 27807774 vai e-pastu: sanita.ungura@sigulda.lv, kā arī sekojot aktualitātēm pašvaldības interneta vietnē www.sigulda.lv.

Pārskats par vecāku tikšanos 21.02. Baltajā Flīģelī

Autors: Dace Vāvere. Raksts tapis sadarbībā ar laikrakstu Siguldas Elpa. Oriģinālā publicēts ar virsrakstu Vecākiem liela interese par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā.

Pagājušajā nedēļā uz tikšanos par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā bija pulcējušies aptuveni 100 cilvēki. Viņu vidū bija gan tādi vecāki, kuru bērni uzsāks vai turpinās skolas gaitas šī gada septembrī, gan tādi, kuru bērniem līdz skolas gaitām vēl jāgaida pāris gadi. Visus viņus vienoja vēlme uzzināt, ar ko jaunā sākumskola atšķirsies no citām novada skolām.

Uz šo un citiem vecākus interesējušiem jautājumiem atbildes sniedza Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas vadītāja Līga Sausiņa, Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura, darba grupas dalībniece, „Iespējamās misijas” programmas attīstības vadītāja Zane Oliņa un Siguldas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Maija Bruģe.

Līga Sausiņa vecākus iepazīstināja ar bērnu dzimstības dinamiku Siguldas novadā, norādot, ka, sākot ar 2013.gada 1.septembri, katru gadu skolās ienāks vismaz par 50 pirmklasniekiem vairāk nekā līdz šim. „Līdz ar to bērnu pietiks visām Siguldas skolām un būs arī pietiekami, lai nodrošinātu Laurenču skolas nokomplektēšanu tuvāko gadu laikā,” pauda L.Sausiņa un atgādināja, ka Laurenču sākumskola ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas īstenos pamatskolas izglītības programmu ar padziļinātu dabaszinātņu un tehnoloģiju ievirzi. Bez tam skola piedāvās vispusīgu papildus izglītības programmu mākslu, sporta, dabas un tehnikas jomās. Līdz jaunajam mācību gadam tiks speciāli izstrādātas un pilnveidotas mācību priekšmetu programmas, kā arī plānots, kā nodrošināt inovatīvu un efektīvu mācību procesa organizāciju. „Laurenču sākumskola atrodas unikālā vietā, kas paver iespējas mācību procesā un aktīvajā atpūtā mērķtiecīgi izmantot apkārtējo vidi – dabu, sporta kompleksu, tādējādi nodrošinot arī ikdienas nodarbības svaigā gaisā,” uzsvēra L.Sausiņa.

Līdz šim jau vairāki vecāki aktīvi iesaistījušies jaunās skolas koncepta un programmu apspriešanā. Nupat veiktā vecāku aptauja liecina, ka daudziem vecākiem ir aktuāls pilnas dienas režīms, kas dos iespēju bērniem uzturēties skolā arī pēc plkst.16.00, kad viņi varēs gan atpūsties, gan veikt individuālos darbus.

Uz sanāksmi sanākušos vecākus interesēja virkne jautājumu, kas saistīti gan ar uzņemšanu skolā un bērnu dienas režīmu, gan apgūstamajām programmām un vecāku līdzfinansējumu. Atbildot uz vecāku jautājumiem, MaijaBruģe skaidroja, ka Laurenču sākumskolā uzņems bērnus arī no citiem novadiem, jo likumdošana aizliedz noteikt ierobežojumus bērnu uzņemšanai skolā, pamatojoties uz viņu deklarēto dzīves vietu. „Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, varam prognozēt, ka visiem bērniem pietiks vietas Siguldas novada skolās un rindās pie skolām 1.martā, kad sākas uzņemšana, stāvēt nevajag,” pauda M.Bruģe un apstiprināja, ka vecāki var pieteikt bērnu vairākās skolās, kā tas bijis arī iepriekšējos gados. „Marta beigās direktori iesniegs sarakstus ar pieteiktajiem bērniem un mēs noskaidrosim, kāda ir vecāku izvēle, lai palīdzētu pieņemt galīgo lēmumu,” pauda M.Bruģe.

Vecākus satrauca jautājums par to, vai bērniem pēc 6.klases nebūs problēmas turpināt mācības citās skolās, uz ko L.Sausiņa skaidroja, ka Laurenču sākumskola, tāpat kā citas skolas, vadās pēc valsts noteiktā standarta, kas skolēnam ir jāapgūst katrā izglītības posmā. „Standarts ir viens, bet ceļi, kā to sasniedz, var būt dažādi. Tāpat kā līdz šim, bērni varēs turpināt mācības Siguldas Valsts ģimnāzijā, pilsētas vidusskolā vai citā izglītības iestādē. Pēc šīs skolas beigšanas bērniem būs visas durvis vaļā jebkurā virzienā un jebkurā skolā, arī nelielās mācību procesa atšķirības bērniem netraucēs un nebūs šķērslis!” vecākus iedrošināja L.Sausiņa.

Tā kā vairākus vecākus interesēja, vai šobrīd plānotais vecāku 50 latu līdzfinansējums papildus izglītības iespējām vēlāk nepalielināsies, sanāksmes vadītāji apliecināja, ka vecāku līdzfinansējumu pārvaldīs vecāku biedrība, nevis skolas administrācija. Biedrība pati noteiks līdzfinansējuma apjomu un lems par tā izmantošanu.

Aktuāls bija arī jautājums par skolēnu skaitu klasē.„Skolēnu skaits noteikti nepārsniegs 24, bet tas būs atkarīgs no pieteikumu skaita. Maija vidū būs skaidrs, cik klases būs nokomplektētas,” skaidroja L.Sausiņa. Viņu papildināja Zane Oliņa: „Skolēnu skaits nav izšķirošais rādītājs kvalitatīvam izglītības procesam. Latvijā šobrīd ir skolas, kur klasē ir 4–8 skolēni, bet izglītības kvalitāte ir zema. Izšķirošais faktors ir pedagogi.”

Savukārt Laurenču sākumskolas direktore Sanita Ungura skaidroja, ka, lai nokomplektētu skolotāju kolektīvu, tiks sludināts konkurss. „Skolotāji tiks izvēlēti ļoti rūpīgi, lai nodrošinātu skolu ar profesionāliem un radošiem skolotājiem. Maijā mēs varēsim iepazīstināt vecākus ar potenciālajiem skolotājiem,” atzina skolas direktore un aicināja vecākus aktīvi piedalīties ar savu redzējumu par skolu, aizpildīt anketas, kā arī komunicēt internetā. „Arī tad, ja vecāki vēl šaubās par skolas izvēli, aicinu tikties ar mani un pārrunāt neskaidros jautājumus,” aicināja S.Ungura.

VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=aRjIazVSseo

 
Aicinām vecākus uzdot jautājumus par skolu sadaļā “Jautājumi“!

 

Vecākiem par bērnu izglītības iespējām jaunajā Laurenču sākumskolā

2013.gada 1.septembrī Siguldā, Laurenčos, durvis vērs jauna sākumskola,
kuras izveidē iesaistīti dažādu nozaru profesionāļi, lai izveidotu skolu,
kas veicinās bērnu izaugsmi un personības attīstību, atraisīs viņu spējas un vēlmi mācīties.

Laurenču sākumskolā Jūsu bērnam būs plašākas izglītības iespējas.

 • Bērni apgūs pamatizglītības programmu 1.–6. klasei ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju ievirzi, kā arī angļu valodu no 1. klases, bet otru svešvalodu – no 3. klases.
 • Vispusīga papildus  izglītības programma nodrošinās daudzveidīgu spēju attīstību mākslas, sporta, dabas un tehnikas jomās.
 • Sadarbībā ar Siguldas Mākslu skolu „Baltais flīģelis” un Sporta skolu varēs uzsākt vai turpināt profesionālās ievirzes izglītību pieprasītākajās programmās.
 • Bērni varēs uzturēties skolā, aktīvi nodarbojoties vai atpūšoties, līdz laikam, kamēr Jūs beigsiet darbu (līdz plkst. 19.00).

Laurenču  sākumskolā būs mūsdienīgs un aizraujošs mācību process, kas Jūsu bērniem nodrošinās paliekošu zināšanu un prasmju apgūšanu.

 • Bērni apgūs zināšanas pēc speciāli izstrādātām un pilnveidotām mācību priekšmetu programmām.
 • Bērni mācīsies aizrautīgu un radošu skolotāju vadībā, praktiski un aktīvi darbojoties – pētot, eksperimentējot, analizējot, radot pašiem, lai iegūtu vairāk prieka un motivācijas mācīties.
 • Mērķtiecīga un daudzveidīga tehnoloģiju izmantošana, kā arī dabas vides pieejamība pavērs daudz plašākas iespējas visu mācību priekšmetu apguvē.
 • Klasēs būs neliels skolēnu skaits (ne vairāk kā 22), kas dos iespēju nodrošināt individualizētu pieeju katram bērnam.

Laurenču sākumskolā Jūsu bērniem tiks radīta droša, draudzīga un mājīga vide.

 • Līdz mācību gada sākumam tiks nosiltināta skolas ēka, nomainīta apkures sistēma.
 • Pēc remonta bērni iegūs gaišas, mājīgas, mūsdienīgas telpas un to iekārtojumu, plašu bibliotēku – resursu centru, renovētu virtuvi un ēdnīcu.
 • Padziļinātai dabaszinību un tehnoloģiju apguvei tiks iekārtoti speciāli aprīkoti mācību kabineti. Ap skolu tiks izveidota labiekārtota teritorija ārpusklašu nodarbībām un brīvajam laikam.
 • Laurenču sporta un aktīvās atpūtas kompleksa tuvums pavērs unikālas iespējas sportam un aktīvajai atpūtai.
 • Lai bērni varētu droši nokļūt līdz skolai, tiks sakārtota infrastruktūra – Laurenču ielas remonts, gājēju un veloceliņa izbūve līdz skolai, skolēnu autobuss drošai nokļūšanai uz skolu un mājām.

Vecāki tiek aicināti līdzdarboties Laurenču sākumskolas darba plānošanā un darbībā.

 • Jūs varēsiet iesaistīties vecāku biedrības izveidošanā un darbībā.
 • Mēs aicināsim Jūs piedalīties mācību procesā – atsevišķu stundu un interešu izglītības nodarbību vadīšanā, ārpusklases pasākumu organizēšanā un norisē.
 • Mēs lūgsim Jūs ar līdzfinansējumu (aptuveni 50 Ls mēnesī) palīdzēt nodrošināt bērniem papildus izglītības iespējas.

Laurenču sākumskolas darbībai nepieciešamo finansiālo nodrošinājumu veidos:

 • valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām un interešu izglītībai;
 • vecāku līdzfinansējums papildus izglītības iespējām;
 • pašvaldības finansējums skolas ēkas uzturēšanai, mācību līdzekļiem, materiāli tehniskajām vajadzībām un daļai darbinieku;
 • finansējuma piesaiste no dažādiem projektiem izglītības inovāciju izstrādei.

Skolēnu uzņemšana 1.–5. klasē:

 • vecāku iesniegumus bērnu uzņemšanai 1.–5. klasē pieņems no 1. marta;
 • dokumentus pieņems Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3;
 • dokumentu pieņemšana turpināsies līdz 1. septembrim;
 • izvērtējot iesniegumu skaitu, līdz 15. maijam Izglītības pārvalde pieņems lēmumu par 1.–5. klašu atvēršanu Laurenču sākumskolā 2012./2013.mācību gadā.

Ceturtdien, 21.februārī plkst.19.00,

Mākslu skolā „Baltais Flīģelis”

aicinām uz sarunu par izglītības iespējām Laurenču sākumskolā.