Laurenču sākumskola

5.klases veido savu ģimenes vai dzimtas koku

5.klašu skolēni sociālo zinību stundās apguva zināšanas par cilvēka vecumposmiem, to raksturīgajām pazīmēm un sadarbībā ar vecākiem pētīja un zīmēja savas ģimenes vai dzimtas kokus.Pētot savu ģimeņu vēsturi, skolēni uzzināja dažādas interesantas lietas, piemēram, to, ka ģimenes mēs būt ļoti lielas, kāda skolēna vecmāmiņas un vectētiņi ir dzimuši vienā gadā, dzimtas locekļiem ir interesanti vārdi, kāda skolniece jau ir tante, bet kādam radinieks ir sarakstījis grāmatu “Dvēseļu putenis”. Tāpat tika atklāts, ka kādā ģimenē ir simtgadnieks, bet kādu skolēnu saista radniecīgas saites ar citu skolasbiedru. Attēlojot dzimtas kokus, skolēni izmantoja dažādas radošas metodes to noformēšanā un zīmēšanā, tādējādi darbi ieguva milzu vērtību, ko tagad var likt pie sienas gleznas vietā.Darbus un to prezentēšanu pēc iepriekš noteiktiem kritērijiem vērtēja gan paši skolēni, gan skolotāja.


Informāciju sagatavoja sociālo zinību un vēstures skolotāja Inga Šteinberga

#EkoSkola – 3.a klasē runā par tēmu “Pārtika”

Laurenču sākumskolas Ekoskolas gada tēmai “Pārtika” ļoti rūpīgi pievērsusies 3.a klase – skolēni runāja par to, kā iepirkties, lai iztērētu mazāk, kā uzglabāt un saldēt pārtiku, ietaupot laiku un samazinot pārtikas atkritumus, vēroja video pamācību, grupēja un kārtoja pārtikas produktu attēlus aplikācijā. Stundā tika izmantoti projekta “Ar cieņu par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas atkritumu mazināšanai neformālā izglītībā” materiāli.

Informāciju sagatavoja 3.a klases audzinātāja Ineta Buķele

#EkoSkola – Ekoskolu “Rīcības dienas 2020”

Ekoskolu “Rīcības dienas 2020” ietvaros Laurenču sākumskolas skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs un aicināja tajās iesaistīties arī savas ģimenes! Mācību stundu ietvaros 5. un 6.klašu skolēni runāja par aprites ekonomiku, bet 1.-3.klašu skolēni veidoja ikdienai noderīgus priekšmetus no otrreizēji izmantojama materiāla – 1.klašu skolēni izgatavoja palodzes dekorus, kā pamatu ņemot tualetes papīra rullīšus, 2.klases darbojās ar plastmasas pudelēm, izgatavojot zīmuļu vai citu priekšmetu trauku, bet 3.klases no nevajadzīgām stikla burciņām izveidoja svečturus dekupāžas tehnikā. Skolēnu un Ekopadomes pārstāves Adele Nora (6.c klase) un Beāte Kronberga (4.b klase) bija sagatavojušas video pamācības konkrēto priekšmetu radīšanai, tā attālināti stiprinot sadarbību starp 1.-3.klašu un 4.-6.klašu korpusu. 4.klases šajā nedēļā veica labos darbus skolas pagalmā – tika sakopta skolas apkārtne, sagrābjot nokritušās rudens lapas. Tāpat jebkurš skolēns un viņa ģimene tika aicināti nodot nevajadzīgās baterijas un makulatūru, kuras nodošanai skolas remontstrādnieks bija izgatavojis īpašu kasti pie 4.-6.klašu korpusa, lai makulatūras nodošana būtu droša. 
Sakām lielu paldies skolēniem par ideju realizēšanu un atsaucību, kā arī skolēnu ģimenēm par iesaistīšanos!

Informāciju sagatavoja Vanesa Zaļā

6.klases pilnveido savas zināšanas un prasmes tēmā “Drošība”

Septembris un oktobris 6.klašu mājturībā un tehnoloģijās un informātikā bija piepildīts ar radoši tehniskām aktivitātēm – filmu scenāriju plānošanu, filmēšanu un montēšanu tēmā „Drošība”. Atsaucoties uz skolas attīstības plānā iekļauto ieteikumu par skolas drošības un kārtības instruktāžu izveidošanu video formātā, kas būtu izmantojams mācību semestru sākumos audzināšanas stundās par drošību, kā arī īstenojot starppriekšmetu saikni starp minētajiem priekšmetiem, skolēni radīja video materiālu par drošību un kārtību skolā. 
Katra skolēnu grupa (4 – 5 dalībnieki) izlozēja 2 veidu instruktāžas, no kurām pašiem bija jāizvēlas 10 filmējamie noteikumi, tādējādi veicinot to, ka skolēni iepazīstas ar visiem savas grupas izlozētajiem noteikumiem. Lai filmēšanas un montēšanas process būtu strukturēts, grupas dalībnieki iepriekš izplānoja scenāriju – radošo ideju kartē īsi aprakstīja darbības, lomu sadalījumu un norādīja nepieciešamos resursus. Nofilmēto materiālu skolēni samontēja informātikas un mājturības un tehnoloģiju stundās. Drošības tēmas noslēgumā grupas prezentēja savas filmas gan klasei, gan citu priekšmetu skolotājām. Gluži kā pirmizrādē!
Skolēnu darba pašvērtējumi un aptaujas dati vietnē plicker.com parādīja, ka 60% no visu 6.klašu skolēniem izvēlas mācīties noteikumus, tos paši filmējot, pārējie labprāt klausītos skolotāja stāstījumā, pārrakstītu kladēs vai zīmētu plakātus. Savukārt ar 10 ballēm vairākums skolēni novērtējuši savu ieguldījumu grupas darbā, bet sadarbību ar grupas biedriem – ar 7 – 9 ballēm. Skolēni arī atzina, ka filmas veidošanas gaitā uzlabojuši sadarbības, plānošanas un vadīšanas prasmes. Labākos video kadrus no visām klasēm skolotāja Santa Salceviča apkopojusi vienā video, bet visi pārējie materiāli ir pieejami skolotājiem skolas koplietošanas vietnē.
Paldies skolotājām Guntai Suhanovai, Kristīnei Grīnbergai un Santai Salcevičai par lielisko sadarbību!

Informāciju sagatavoja mājturības un tehnoloģiju skolotāja Sandra Ozoliņa

#EkoSkola – Skolēni un viņu ģimenes atsaucas izaicinājumam, izgatavot lietas no otrreizēji izmantojama materiāla

Atsaucoties Ekopadomes aicinājumam, “Rīcības dienās 2020” izgatavot kādu ikdienai noderīgu lietu no otrreizēji pārstrādājama materiāla, 3.a klases skolniece Kate Andersone un viņas mamma Ieva dalās ar savu ideju: “Mums mājās vairāku gadu garumā ir sakrāti plastmasas pudeļu korķi, tiešām ļoti daudz. Katru gadu domājam, ko ar tiem varētu iesākt, un šoreiz, kad Kate izlasīja par šo projektu, uzreiz bija skaidrs, ka izmantosim tieši korķīšus. Kopā nosaucām par “Priecīgajiem glāžu paliktnīšiem”! Mūsuprāt, šos paliktnīšus ideāli varētu izmantot bērnu ballītē. Katram savs glāzes paliktnītis, tādējādi var zināt, kuram pieder kura glāze.” Liels paldies arī 3.c klases skolēniem Martinam Audaram, Adrianam Audaram un Raivo Maderniekam par idejām:
Martins – klavieres no kartona kastēm un citiem iepakojumiem;
Adrians – vāze no stikla pudeles;
Raivo – krūzes paliktnis no korķīšiem.

Informāciju sagatavoja Vanesa Zaļā

#EkoSkola – 3.a un 2.c klase piedalās Starptautiskajā “Āra izglītības dienā”

Vides izglītības fonds 5.novembrī atzīmēja Starptautisko “Āra izglītības dienu” ar tēmu “Visvairāk man patīk būt ārā.” 3.a un 2.c klases skolēni āra izglītības dienā sportoja un orientējās, dabaszinībās pētīja bioloģisko daudzveidību skolas apkārtnē, kā arī latviešu valodas stundas ietvaros lasīja un mācījās veidot aprakstu, vērojot apkārtni.

Informāciju sagatavoja 3.a klases audzinātāja Ineta Buķele un 2.c klases audzinātāja Baiba Zelča

5.klašu skolēni piedalās nodarbībās “Blēņas un pasakas”

4.novembrī Laurenču sākumskolas 5.klašu skolēni piedalījās interaktīvās nodarbībās “Blēņas un pasakas”, kas tika rīkotas programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros. Interaktīvās nodarbības ievaddaļā skolēni papildināja un nostiprināja zināšanas un kultūras izpratni par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Galvenā nodarbības daļa bija veltīta padziļinātai Imanta Ziedoņa pasaku iepazīšanai no grāmatas “Blēņas un pasakas”, veicinot lasītprasmi un akcentējot rakstnieka vērtības. Skolēniem bija jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes – lasītprasme, radošums, sadarbība un līdzdalība. Paldies nodarbību vadītājai Sallijai par vērtīgajām nodarbībām!

Informāciju sagatavoja Vanesa Zaļā

#EkoSkola – 5. un 6.klašu skolēni iepazīst aprites ekonomikas principus

Ekoskolu “Rīcības dienās 2020”, kas norisinās no 2.līdz 8.novembrim, Laurenču sākumskolas 5.un 6.klašu skolēni dabaszinību stundā analizēja dažādu produktu dzīves posmus, izvērtējot nepieciešamo izejmateriālu un saražotās produkcijas attiecību. Skolēni salīdzināja dažādu produktu vides ietekmes, strādājot grupās veidoja plakātus par dažādu produktu: papīra, plastmasas, apģērba, ūdens patēriņa un pārtikas patēriņa radītajām vides ietekmēm. Stundas noslēgumā skolēnu grupas prezentēja izveidotos plakātus saviem klases biedriem un iesaistījās diskusijā ar priekšlikumiem par produktu vides ietekmju samazināšanu. Aprites ekonomika ir salīdzinoši jauna, bet ļoti aktuāla perspektīva ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kurā uzsvars likts uz atjaunīgo energoresursu izmantošanu un bezatkritumu pieeju resursu patēriņā. Ekoskolu projekts aprites ekonomikas veicināšanai (Eco-Schools Project for Advancing Circular Economy jeb E-SPACE) uzsver rīcīborientētas izglītības lomu nākotnes vides problēmu risināšanā un pozitīvu pārmaiņu veicināšanā. Apgūstot un izprotot aprites ekonomikas konceptu, jaunā paaudze būs motivēta ne tikai rosināt ilgtspējīgas pārmaiņas savās izglītības iestādēs, bet ar savām ikdienas izvēlēm palielināt pieprasījumu aprites ekonomikai arī kopumā.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

1.klašu skolēni viesojas “Mazajā Brīnumzemē”

3. un 4.novembrī 1.klašu skolēni devās uz Laurenču sākumskolas 4.-6.klašu korpusa “Mazā Brīnumzeme” telpām, lai piedalītos nodarbībā “Pašu veidota Latvija”, kas tika rīkota programmas “Latvijas Skolas soma” ietvaros. Nodarbību vadītāja pavadībā skolēni uzzināja, kā tiek veidota un darbojas aizraujošā modelisma pasaule, apskatot jau izveidoto miniatūrās pasaules ekspozīciju, kurā varēja redzēt gan pilsētas, gan laukus, kalnus un ielejas, kā arī dažādas sadzīves ainiņas. Nodarbības vadītājs ar skolēniem pārrunāja gan to, kā turpina augt Mazā Brīnumzeme, gan mudināja aizdomāties, kurš un kā veido šodienas Latviju. 
Otrajā nodarbības daļā skolēni 3D maketu būves darbnīcā uzbūvēja tādu Latvijas vietu, kuru vēlētos izveidot vai kurā plāno strādāt, kad Latvijai tiks svinēta 150.dzimšanas diena. Skolēni apguva prasmes strādāt ar dažādiem telpiskajiem materiāliem, kā arī mākslinieciskajām tehnikām. Nodarbības noslēgumā izveidotie maketi tika savienoti kopā, lai redzētu, cik daudzveidīga un aizraujoša ir pašu skolēnu izsapņotā nākotnes Latvija. 
Paldies “Mazā Brīnumzeme” komandai par vērtīgajām nodarbībām!

Informāciju sagatavoja Vanesa Zaļā

Atrastās mantas meklē īpašniekus!

Sporta ģērbtuvēs atrastās mantas meklē savus īpašniekus! Ja fotogrāfijās atpazināt sava bērna mantas, par to saņemšu vai nodošanu skolēnam lūgums sazināties e-klasē ar klases audzinātāju!