Laurenču sākumskola

Programmas “Latvijas Skolas soma” muzikāli izglītojošās aktivitātes

Mācību gadu noslēgumā programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros Laurenču sākumskolas skolēni mūzikas stundās skatījās un klausījās atraktīvo un muzikāli izglītojošo koncertlekciju “Ceļojums apkārt pasaulei. Pasaka par Sprīdīti”.

Skolēniem šo visiem zināmo stāstu muzikālā veidā izstāstīja dziedātāja Rūta Dūduma un komponists Jānis Ķirsis.

Muzikālās koncertlekcijas laikā skolēni gan dziedāja, gan dejoja, gan strādāja ar jau iepriekš sagatavotajām darba lapām.

Skolotāja Kristiāna Eglīte nolēma šo stāstu turpināt arī tālāk, tāpēc nākamajās stundās mazie laurēni skatījās animācijas filmu par Sprīdīti, strādāja ar dažādiem uzdevumiem par redzēto un apkopoja šajā filmā izmantotās dziesmas.

#LatvijasSkolasSoma

Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

#EkoSkola: mazo laurēnu Projektu nedēļa

Projektu nedēļas ietvaros 1.-3. klašu skolēni apmeklēja Dabas muzeja lekcijas, pie mums ciemos bija atbraukuši trīs dabas pētnieki, kas skolēniem pastāstīja par kukaiņu pasauli, putnu daudzveidību un koku atpazīšanu un noteikšanu. Skolēniem bija iespēja apskatīt kukaiņu kolekciju, Latvijā biežāk sastopamo putnu kolekciju un praktiski darboties koku izpētē.

Vēl šajā nedēļā bija iespēja praktiski darboties divās Vienkoču parka vadītāju piedāvātajās praktiskajās nodarbībās. Otrdien skolēni veidoja rotas no dabas materiāliem, savukārt ceturtdien norisinājās dūceņu darbnīca. Izrādās, ka par dabu var ne tikai runāt, bet no dabas var radīt arī cilvēkam noderīgas lietas!

Informāciju sagatavoja 1.-3. kl. metodiskās komisijas vadītāja Santa Kadiķe

6. klašu izlaidums Laurenču sākumskolā

31. maijā lielākie laurēni teica savus paldies vārdus skolai, skolotājiem, kā arī vecākiem. 6. klašu skolēni saņēma savu pēdējo izglītības dokumentu šajā skolā, lai dotos tālāk un turpinātu iegūt zinības.

Paldies 6.a klases audzinātājai Antai Paulai, 6.b klases audzinātājai Vitai Tuņķelei un 6.c klases audzinātājai Ievai Porietei par skolēnu atbalstīšanu, motivēšanu un audzināšanu 3 gadu garumā!

Lai mūsu laurēni nes skolas vārdu tālāk droši un pārliecināti!

Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

Mācību gada noslēgums Laurenču sākumskolā

31. maija Svinīgajā līnijā katrā klašu grupā tika godināti visi skolēni un skolotāji, bet īpašu paldies un rokasspiedienu no direktora saņēma tie skolēni, kuri ar savu darbu un centību ir nopelnījuši kādu no skolas ikgadējiem apbalvojumiem par mācību un skolas dzīves procesu:

☀️ 3. klašu grupā 12 skolēni saņēma atzinību par augstiem sasniegumiem mācību darbā (liecībā tikai 9 un 10 balles, un visi sasniedzamie rezultāti apgūti)

☀️ 4.-6. klašu grupā 6 skolēni saņēma Platīna liecību (liecībā tikai 9 un 10 balles), 23 skolēni bija nopelnījuši Zelta liecību (liecībā tikai 8, 9 un 10 balles), bet 38 skolēni saņēma Izaugsmes liecību (vidējās atzīmes kāpums, salīdzinot ar 1. semestri)

☀️arī 2. semestrī bija skolēni, kas saņēma atzinību – Vērtību vēstnesis – par aktīvu skolas vērtību iedzīvināšanu ikdienā, pateicību par godprātīgu attieksmi pret mācību darbu, kā arī pateicību par iniciatīvu un aktīvu iesaistīšanos skolas dzīvē

☀️6 skolēni saņēma īpašu diplomu par to, ka sakrājuši visvairāk punktu vietnē uzdevumi.lv

☀️sumināti tika arī tie skolēni, kuri skolu pārstāvēja dažādos konkursos, olimpiādēs un sporta sacensībās

🌟 Gada klases titulu šogad saņēma 2. b klase (1.-3. kl. posms) un 5.a klase (4.-6. kl. posms)

Visa pasākuma laikā skolēnus un skolotājus iepriecināja dažādi muzikāli sveicieni: skolas 1. klašu ansamblis un 2.-6. klašu ansamblis skolotājas Kristiānas Eglītes vadībā, ģitārspēles pulciņa pārstāvji skolotājas Danas Žores vadībā, bet vislielākais pārsteigums bija 3. c klases skolnieces Marijas Markitanas mammas, ukraiņu mākslinieces Darjas Leleko priekšnesums, kurā viņa gan dziedāja, gan spēlēja ukraiņu nacionālo mūzikas instrumentu banduru.

Direktors pateicās arī 3. klašu audzinātājām Sigitai Polei, Sintijai Lipskai un Baibai Zelčai par paveikto darbu ar skolēniem 3 gadu garumā, jo nākamajā mācību gadā viņas atkal uzsāks darbu ar pašiem mazākajiem laurēniem, bet tagadējie trešklasniekie dosies uz nākamo, 4.-6. kl., posmu.

Paldies visiem skolēniem par centību, ieguldīto darbu, skolas vārda nešanu novadā un ārpus tā! Paldies skolotājiem par skolēnu sagatavošanu, atbalstīšanu un motivēšanu! Paldies vecākiem par iesaisti un būšanu blakus! Paldies ikvienam skolas darbiniekam par ikdienas procesu virzīšanu!

Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

#EkoSkola: Projektu nedēļa

Mežs ienāk un paliek Laurenčos,

Lai bērni kokos spēlētos,

Par putniem un kokiem mācītos-

Stumbrus mērītu, lapas pētītu,

Par kukaiņiem projektu rakstītu,

Sešus gadus kopā tā draudzīgi vadītu,

ziedonis aiz loga, Ziedonis klasē

Tas ir viss, ko gribējām jums pateikt.

/5. c klases radīts dzejolis/

23.-27. maijam Laurenču sākumskolā norisinājās Projektu nedēļa – Skolas vide un apkārtne. Mežs.

Visas nedēļas garumā katra klase strādāja pie sava izvēlētā projekta par mežu un visu, kas ar to saistīts.

Lai iedvesmotos darbam, klases devās gan pārgājienā uz mežu, gan ciemos pie Gaujas plostnieka klausīties stāstus, kā arī viesojās “Zaļās pasakas” autora Imanta Ziedoņa Murjāņu muzejā.

Skolēni pētīja un izzināja, rakstīja dzejoļus, pasakas un epifānijas par mežu, veidoja informatīvus plakātus, bukletus. Vāca augus un veidoja herbāriju, ko pēc tam izmantoja grāmatzīmju izgatavošanā. Citi meklēja materiālus par kokiem, veidoja meža grāmatu, atjaunoja kukaiņu viesnīcu. 3.a klase pat iesaistījās Eiropas sabiedriskās zinātnes iniciatīvā “Meklēsim gaiļbiksītes”, sniedzot ieguldījumu zinātniskajā izpētē. Vēl laurēni veidoja spēļu rokasgrāmatu, interaktīvu orientēšanās spēli, pat izveidoja āra atkritumu kastes no koka dēlīšiem.

Piektdienas rītā klases savu veikumu demonstrēja pārējām klasēm. Un pēc tam viens otra veikumu novērtēja, aizpildot anketu par redzēto un dzirdēto.

Skolēni un skolotāji visi kopā ne tikai labi un kvalitātīvi noslēdza mācību gadu, bet arī secināja, ka “mēs, mežs un skola, kopā draudzīgi sadzīvojam un saudzējam viens otru”.

Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

Teātra dienas

Trīs dienas Laurenču sākumskolas lielā skatuve tikai aizpildīta ar mūsu talantīgajiem laurēnu kopienas Teātra pulciņa māksliniekiem. Ar 5 dažādām izrādēm skolēni priecēja gan skolasbiedrus un skolotājus, gan vecākus.

18. maijā ar izrādi “Kas man par to būs?” savu aktierisko talantu demonstrēja 2. klašu teātra grupa, bet ar izrādi “Mūsu sētas Reksis” visus priecēja 3. klašu teātra grupa.

20. maijā uzstājās 5.a klases teātra grupa ar izrādi “Trīs eiro” un 6.c klases teātra grupa ar izrādi “Neēd mūs, Sintij!”.

24. maijā Teātra dienas noslēdza 4., 5. klašu teātra grupa ar izrādi “Trīs resni laupītāji”.

Skatītāju aplausi un prieks liecināja, ka Teātra dienas aizvadītas godam.

Paldies Teātra pulciņa skolotājai Guntai Suhanovai par talantu pamanīšanu un atbalstīšanu, kā arī sagatavošanu teātra izrādēm!

Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

Atskaites koncerts

Lietainā 20. maija vakarā Laurenču sākumskolas zāli, vecāku un citu klausītāju sirdis sildīja skolēnu dziedāšanas un ģitārspēles atskaites koncerts.

Interešu izglītības 1. klašu ansamblis koncertu svinīgi atklāja ar Renāra Kaupera skanīgo dziesmu bērniem “Mamma Gamma”. Vēlāk viņiem pievienojās arī lielo klašu skolēnu ansamblis, kuri izpildīja citas skanīgas dziesmas. Koncerta vidū savas prasmes demontrēja ģitārspēles pulciņa skolēni, spēlējot divas, visiem zināmas dziesmas – “Wild Thing” un “Stand By Me”. Un koncertu noslēdza abi ansambļi ar Renāra Kaupera dziesmu “Mana dziesma”.

Paldies Skolēnu padomes pārstāvei, 5.b klases skolniecei Patrīcijai Lauperei par koncerta programmas pieteikšanu!

Paldies skolotājām Kristiānai Eglītei un Danai Žorei par skolēnu sagatavošanu skaistajam koncertam!

Informāciju sagatavoja Santa Bērziņa

Matemātikas pēcpusdiena 4.-6. klasēm

18. maijā 3 jaunieši no Laurenču sākumskolas piedalījās Matemātikas pasākumā Siguldas novada skolām, kur tika veicināta skolēnu un skolotāju iepazīšanās un sadarbība, pielietojot zināšanas dažādu matemātikas uzdevumu risināšanā.

Izaicinājums bija sadarboties skolas komandā, kur no katras klašu grupas startēja pa vienam skolēnam. 4. klases pārstāvēja Aivars Veidemanis (4.b), 5. klases – Jēkabs Kurmelis (5.c), 6. klases – Anete Anspoka (6.a). Priecājamies par iegūto 3. vietu!

Informāciju sagatavoja matemātikas skolotāja Anta Paula

2.-4. kl. skolēni piedalās Tautas bumbas sadraudzības turnīrā

18.05. Laurenču sākumskolas 2.-4. kl. skolēni piedalījās Mālpils vidusskolas rīkotajā Tautas bumbas sadraudzības turnīrā starp Siguldas novada skolām.

Mūsu skolēni cīnījās godam, un rezultāti to apliecina:
2.kl. komandai – 3. vieta3.kl. komandai – 2. vieta 4.kl. komandai – 2. vieta

Apsveicam un lepojamies!
Informāciju sagatavoja sporta skolotājs Dainis Tašiņš

5. a klases mācību ekskursija uz Lietuvu

10.-11. maijā 5.a klase baudīja alternatīvo mācīšanos – divu dienu mācību ekskursiju uz Klaipēdu.
Pirmā pietura – Palanga, Dzintara muzejs un Botāniskais dārzs. Palangas Dzintara muzejs ir viens no lielākajiem dzintara muzejiem Eiropā. Muzejā redzējām interesantus un unikālus dzintara gabalus un izstrādājumus no dzintara, uzzinājām par dzintara rašanos un amatniecības attīstību.

Nākamā pieturas vieta – Klaipēda. Klaipēda ir viena no spilgtākajām Lietuvas pilsētām, kas slēpj unikālu pagātni. Pastaigājāmies pa veco pilsētu – šī vieta vislabāk atklāj pilsētas garu. Redzējām Klaipēdas slavenākās skulptūras: peli, kurai ausī iečukstējām savus sapņus, kaķi ar džentelmeņa seju, trīsmetrīgo, sarkano drakonu, zēnu ar kucēnu, kurš ar ķepu sargā uzrakstu “Mīli, tici un gaidi”. Mākslas pagalmā, kurā līdz mūsdienām saglabājies vācu pildrežģu arhitektūras stila ēku komplekss, spēlējām lielā spēļu laukumā šahu un dambreti.Klaipēdā mēs iepazināmies ne tikai ar pilsētas vēsturi un kultūru, bet arī apmeklējam svarīgākos dabas objektus –Kuršu kāpu, Jūras muzeju ar bagātīgo ūdens pasauli, delfināriju, kurā izbaudījām delfīnu un Kalifornijas jūras lauvu priekšnesumu. Baltijas jūrā vērojām garāmejošos kuģus un veco zvejas kuģu ekspozīciju.
Atpakaļceļā apmeklējam Krusta kalnu, runājam par reliģiju un svētām lietām, par dzīves izaicinājumiem un garīgajām vērtībām.

Paldies vecākiem un skolas vadībai par atbalstu un aktīvu iesaistīšanos ekskursijas organizēšanā!
Informāciju sagatavoja 5.a klases audzinātāja Valentīna Voiciša