Laurenču sākumskola

Finanšu jautājumi

Vai skolai ir savs budžets?

Skolai ir budžets gan skolas darba sagatavošanai, gan mācībām sākot ar 2013./2014. mācību gadu. Skolas dibinātājs tāpat kā citām novada skolām ir Siguldas novada pašvaldība. Budžets veidosies no četriem avotiem: a) pašvaldības finansējuma, kas ietver ēkas remontu un labiekārtošanu, saimniecisko un tehnisko izdevumu segšanu, personāla un vadības komandas darba apmaksu skolas darbības uzsākšanas periodā, saimnieciski tehniskā personāla darba apmaksu skolas tālākās darbības nodrošināšanai; b) valsts mērķdotācijas pedagogu algām mācību nodarbībā, izglītības standarta īstenošanai, tāpat kā citās Latvijas skolās; c) vecāku papildfinansējuma par papildus izglītības nodarbībām pēcpusdienā vai citiem papildus pakalpojumiem, kas būs pieejami skolā, un ko pārraudzīs vecāku biedrība; d) citiem avotiem, ko skolai izdosies katru gadu piesaistīt, tai skaitā, pieejamais valsts un pašvaldības finansējums interešu izglītībai, dažādu projektu konkursu finansējums, ziedojumi, u.tml.

Kādiem nolūkiem plānots tērēt vecāku papildmaksājumu?

Vecāku papildfinansējums tiks izmantots papildizglītības nodarbību izmaksu segšanai, ko skola piedāvās kā papildus izglītības iespēju ārpus valstī noteiktā izglītības standarta. To plānots piedāvāt kā vienotu veselumu atsevišķu interešu izglītības pulciņu vietā. Par šīs papildizglītības programmas finansiālo nodrošinājumu rūpēsies skolas vecāku biedrība.

Pašlaik plānojam, ka vecāku papildfinansējums par papildizglītības nodarbībām vienam skolēnam varētu sastādīt ne vairāk kā 50 LVL mēnesī. Katrs nākamais bērns no tās pašas ģimenes maksātu ievērojami mazāku summu. Gala lēmums par papildfinansējuma summu tiks pieņems laika periodā no maija vidus līdz jūnija vidum, kad plānojam izveidot vecāku biedrību, kas lems par šiem jautājumiem.

Vecāku aptaujas provizoriskie rezultāti jau šobrīd atklāj, ka lielākā daļa vecāku katra bērna ārpusstundu izglītībai un attīstībai tērē vidēji 20-30 LVL mēnesī un uzskata to par adekvātu ieguldījumu.

Ar kādām izmaksām papildus jārēķinās par profesionālās ievirzes nodarbībām?

To ietekmēs konkrēti jūsu izvēlētie nodarbību veidi un pieejamais valsts vai pašvaldības līdzfinansējums profesionālās ievirzes programmām, kā tas jau šobrīd organizēts Siguldas sporta skolā vai Mākslu skolā „Baltais flīģelis“.

Vai vecākiem būs jāmaksā papildmaksājums, ja  bērns neapmeklēs skolas piedāvātās  nodarbības pēcpusdienā?  Vai ir paredzētas arī kādas atlaides (piemēram, daudzbērnu ģimenēm)?

Skolas koncepcijas pamatā ir piedāvājums par pilnas dienas skolu, kas piedāvā vispusīgas attīstības iespējas visiem skolēniem. Tas nozīmē, ka pēcpusdienas papildizglītības nodarbības ir daļa no skolas izglītības piedāvājuma, un mēs aicinām visus skolēnus šīs iespējas izmantot. Taču, saprotot to, ka sevišķi skolas uzsākšanas periodā, Laurenču sākumskolā mācības uzsāks ne tikai pirmklasnieki, bet arī vecāki skolēni, kas jau iesākuši apmeklēt daudzveidīgas ārpusskolas nodarbības, mēs rēķināmies ar situāciju, ka visi skolēni neizmantos visu skolas piedāvājumu. Par šādiem individuāliem gadījumiem lems skolas vadība sadarbībā ar vecāku biedrību. Vecāko klašu skolēniem – no 3.-6.klasei, skolas darba uzsākšanas periodā veidosim elastīgāku piedāvājumu.

Atlaides ģimenēm ar vairākiem bērniem Laurenču sākumskolā visdrīzāk tiks plānotas. Meklēsim finansiāla atbalsta iespējas arī ģimenēm ar ierobežotiem finansu līdzekļiem. Par šiem jautājumiem lems skolas vecāku biedrība.

Par vecāku iesaistīšanos (papildināts 16.04)

Kā tieši vēl bez papildfinansējuma vecāki varēs iesaistīties skolas darbā?

Vecāki noteikti aicināti aktīvi līdzdarboties, jo tāda ir sākotnējā skolas dibināšanas koncepcija. Uz šo brīdi ir izveidotas 5 darba grupas par skolas darba uzsākšanai ļoti nepieciešamiem tematiem – par vecāku atbalsta biedrības dibināšanu un finanšu jautājumiem, par skolas darbībai nepieciešamo resursu sagādāšanu, par komunikāciju ar vecākiem, par vasarā plānoto bērnu un vecāku kopīgo pasākumu un par mācību saturu.

Vecāki aicināti iesaistīties biedrības izveidošanā un darbībā, pārstāvēt vecāku intereses skolas pārvaldē. Mēs aicināsim vecākus piedalīties mācību procesā – dažādu mācību un papildizglītības pasākumu vadīšanā, ārpusklases pasākumu organizēšanā un norisē. Vecāku aptaujas provizoriskie rezultāti rāda, ka paši vecāki lielākoties savu iesaistīšanos redz kā brīvprātīgie mācību procesā, darbošanos atbalsta biedrībā, skolas pārvaldē, kā arī vecāki ir gatavi veikt tehniskus un saimnieciskus darbus.  Piemēram, varētu tikt organizētas ekskursijas (mācību stundas)  uz kādu interesantu objektu – ceptuvi vai vecāku darbavietu. Vecāki varētu arī sniegt individuālu atbalstu atsevišķiem skolēniem lasītprasmes nostiprināšanā vai konsultēt skolēnu mācību projektus par dažādām tēmām.

Jau tagad vecāki ar savu līdzdalību ir piedāvājuši vairākas labas idejas. Strādājot darba grupās 10.aprīlī, vecāki sprieda, kā skolā izveidot plašu bibliotēku ar daiļliteratūras un izziņas literatūru skolēniem no 1.–6.klasei latviešu, angļu un krievu valodā. Tika ierosināts organizēt grāmatu ziedojumu kampaņas Siguldas Novada svētku laikā un citos pasākumos, ieteikumi sadarbības izveidei ar Siguldas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu.

Vecāki sniedza vairākas radošas idejas skolas iekštelpu un apkārtnes labiekārtošanai, piemēram, jau pieteicās palīdzēt izveidot zemās virvju trases pie skolas, gaiteņos un rotaļu telpā veidot attīstošas izklaides – piemēram, ierīkot kastaņu baseinu, kur skolēniekm spēlēties, rotaļu veikalu, skatuvīti ar apģērbiem lomu spēlēm, virvju zirnekli vai zemu kāpelējamo sienu aktīvai atpūtai.

Tika meklēti risinājumi distanču slēpošanas inventāra iegādei, lai visi skolēni ziemā varētu sporta stundās slēpot. Vecākiem bija ieteikumi par praktiskiem risinājumiem un finansējumu skolēnu skapīšiem. Vairāki darba grupas locekļi piedāvāja savu kompetenci, prasmes un kontaktus, piemēram, dizainā, telpu uzkopšanā, fizioterapijā un citās jomās.

Turpināsies darbs arī kopā ar vecākiem izstrādājot mācību programmu, plānojot dažādus skolas pasākumus un dibinot biedrību. Ja arī jūs vēlaties līdzdarboties kādā no grupām, gaidām Jūsu pieteikumu uz e-pastu laurencuskola@sigulda.lv

Vai ir vecāku biedrības nolikums vai statūti?

Sākot ar 10.aprīli aktīvu darbu sākusi Vecāku biedrības dibināšanas un Finanšu darba grupa, kurā piedalās skolas pārstāvji un vecāki. 18.aprīlī darba grupa tiksies atkārtoti, lai diskutētu par nolikumā iekļaujamiem tematiem. Vecāki tiekoties pauduši apņēmību izpētīt citu biedrību prakses, veikt aprēķinus par skolas piedāvājuma un līdzmaksājuma veidiem un aktīvi ķerties klāt Laurenču sākumskolas vecāku biedrības dibināšanai jau tuvākajā laikā.

Vai līdzšinējā darba grupa turpinās savu darbu?

Paralēli direktores darbam, visus aktuālos jautājumus turpina skatīt, diskutēt un risināt arī līdzšinējā darba grupa – Līga Sausiņa (Siguldas novada domes Izglītības un kultūras komitejas vadītāja), Maija Bruģe (Siguldas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja), Zane Oliņa (Iespējamās misijas programmas attīstības vadītāja), kā arī vairāki vecāki, kas palīdz nodrošināt skolas projekta publicitāti, iesaistās vecāku darba grupu koordinēšanā.

Darbojas arī piecas vecāku darba grupas – Vecāku atbalsta biedrības dibināšanas un Finanšu pārraudzības, Resursu, Komunikācijas un mārketinga, projekta „Lieli un mazi tiekas Laurenčos“, kā arī Mācību satura darba grupa.

Par skolas personālu (papildināts 16.04)

Kādi ir kritēriji skolotāju atlasei un kvalifikācijas kontrolei?

Pievienoties skolas komandai aicināti iniciatīvas bagāti, aizrautīgi, atbildīgi, patstāvīgi, radoši un enerģiski cilvēki. Priekšroka tiks dota kandidātiem ar iepriekšēju pedagoģisko pieredzi, īpaši sākumskolas darbā, un interesi par inovācijām izglītībā un pieredzi inovāciju ieviešanā. Augstu tiks vērtēta spēja sadarboties, nepārtraukti profesionāli pilnveidoties un gatavība sevi analizēt, izvērtēt savu darbu, lai regulāri uzlabotu mācību programmu. Skolotājus izvēlēsim rūpīgas atlases procesā.

Aprīlī jau notikusi un vēl rit rūpīga kandidātu atlase. Viens no kritērijiem pārrunās bija skolotāja praktiskā darba izvērtējums – līdz ar interviju kandidātiem sagatavojoties pārrunām tika uzdots praktisks uzdevums. Atlasi veic vairāki personāla, izglītības speciālisti un pieaicināti vecāku pārstāvji no Satura darba grupas. Pēc tam tiks vērtētas kandidāta prasmes reālā darbībā (piemēram, apmeklējot viņa šā brīža darba vietu). Ja būs nepieciešams, lai izvēlētos pašus labākos pedagogus, rīkosim atkārtotu konkursu.

Labāko pasaules izglītības sistēmu un konkrētu skolu darba analīze rāda, ka skolotāju darba kvalitāti nosaka trīs faktori – sākotnējā skolotāju atlase, viņu sagatavošanas kvalitāte, un kvalitatīvas profesionālās attīstības un atbalsta iespējas jau strādājot skolā. Turklāt skolotāji strādā labāk tajās skolās, kur spēcīgi attīstīta sadarbība skolotāju darbā, gan kopīgi plānojot mācību darbu, gan regulāri pārrunājot katra skolēna sniegumu un nepieciešamos uzlabojumus darbā ar šiem skolēniem. Īpaši svarīga ir savstarpējā uzticēšanās skolotāju starpā, lai viņi uzdrošinātos dalīties gan ar labās prakses piemēriem ar kolēģiem, gan gūtu atbalstu profesionāliem izaicinājumiem. Laurenču sākumskolā pedagogu darbu organizēsim, ņemot vērā šīs atziņas. Tas nozīmē, ka daudz laika atvēlēsim kopīgai darba plānošanai, skolotāju mācībām u.tml.

Īpašu uzmanību un laiku veltim skolotāju iesaistei skolas vīzijas veidošanā un mērķu izvirzīšanā, kopīgā mācību satura un procesa plānošanā, piedāvājot skolotājiem profesionālās izaugsmes iespējas gan skolā, gan ārpus tās. Kopīgi veidosim skolotāju darba izvērtēšanas kritērijus, rosināsim skolotājus regulāri vērot vienam otra stundas, vāksim atsauksmes gan no skolēniem, gan skolēnu vecākiem. Skolas vadība organizēs ikgadējas darba izvērtēšanas un mērķu izvirzīšanas sarunas katram skolotājam.

Vēl līdz mācību programmas uzsākšanai rudenī, pedagogi strādās jau vasarā – lai sastrādātos savstarpēji, iepazītu viens otru un izstrādātu mācību priekšmetu sadarbību.  Paralēli izmantosim arī dažādu projektu piedāvātās iespējas (piemēram, Comenius, pieredzes apmaiņas braucieni), organizēsim sadarbību ar pedagogiem arī no citām novada skolām.

Skolas izveides moto ir kopienas veidošana. Tas nozīmē ne tikai sadarbību un saliedētību ar audzēkņiem, vecākiem, bet, protams, sākotnēji pašā skolas personālā. Kolektīva saliedēšanu veicinās gan regulāras, tā dēvētās, piecminūtes sapulces, lai veicinātu pedagogiem piederības un atbildības sajūtu, ka ikvienam no viņiem ir iespēja izteikt viedokli un piedalīties skolas administratīvajā dzīvē.  Kā ikvienā kolektīvā, noteikti veidosies savas tradīcijas arī neformālām aktivitātēm.

Par mācību darba organizāciju (papildināts 08.05)

Macibu_process_prezentacija

Kā tiek plānots organizēt mājas darbu izpildi skolā (pagarinātā grupa v.tml.) ? Kā tiks risināta mutvārdu uzdevumu izpilde?

Darbs skolā tiks organizēts tā, lai pēc plkst. 17.00 mājās vairs nebūtu jāpilda apjomīgi mājas darbi to tradicionālajā izpratnē. Lielāks uzsvars tiks likts uz individuālo darbu kopā ar pedagogu pēc obligātā mācību satura apgūšanas, ja bērns kaut ko nav paguvis vai izpratis mācību nodarbību laikā. Beidzoties mācību nodarbībām, kvalificēta pedagoga uzraudzībā organizēsim individuālo mājas darbu, tai skaitā, mutvārdu uzdevumu izpildi, piedāvājot iespēju paralēli izmantot bibliotēku tiem skolēniem, kuriem šādu uzdevumu nebūs.

Tas gan nenozīmē, ka vecākiem nevajadzēs iesaistīties mācību procesā. Sekmīgām mācībām ļoti svarīga ir jaunā satura sasaiste ar jau zināmo, jauno prasmju izmantošana dzīvē, mācību panākumu svinēšana kopā ar sev nozīmīgiem cilvēkiem, tādēļ skolēni regulāri strādās pie uzdevumiem vai mācību projektiem, kur viņu uzdevums būs noskaidrot vecāku viedokli, atrast piemērus no dzīves, aicināsim vecākus piedalīties projektu prezentācijās, bērnu darbu izstādēs un tamlīdzīgi. Tāpat regulāri aicināsim vecākus uz individuālām sarunām ar skolotājiem par to, kā vecāki var atbalstīt savu bērnu mācības.

Vai skolā būs pieejams logopēds?

Jebkuras skolas uzdevums ir apmierināt katra bērna mācīšanās vajadzības. Tās, pirmkārt, redz profesionāļi, kas strādā skolā un kuriem ir lielāka izpratne, kāds īpašs atbalsts katram bērnam varētu būt vajadzīgs tieši mācību procesā.  Skola iespēju robežās darīs visu iespējamo, lai apmierinātu katra bērna mācīšanās vajadzības, kad nepieciešams, nodrošinot vai iesakot papildus profesionālu atbalstu, tai skaitā, logopēda, psihologa vai citus pakalpojumus. Tādēļ jau šobrīd apzinām katra nākamā skolēna vajadzības, vecākiem piesakot bērnus skolā, reaģēsim uz vajadzībām, kad tādas radīsies, meklēsim risinājumus sadarbībā ar vecākiem. Taču, tā kā Laurenču sākumskola būs maza skola ar nelielu bērnu skaitu, skolā neplānojam atsevišķas štata vienības atbalsta personālam/speciālistiem.

Kur notiks sporta nodarbības?

Sporta nodarbības tiks organizētas gan skolas sporta zālē, gan svaigā gaisā. Tas tiks noteikti darīts arī tad, ja nav stadiona – mācību programmas ietvaros tiks likts uzsvars uz fiziskām aktivitātēm, sportošanu, nevis sportu kā disciplīnu.

Pie skolas ir plānots izveidot arī zemo šķēršļu trasi fiziskām aktivitātēm, kā arī veicināt orientēšanās un distanču slēpošanas iekļaušanu mācību dienas aktivitātēs. Pārējais sporta piedāvājums būs zināms pēc detalizētām sarunām ar Siguldas Sporta skolu.

Kādi normatīvi tiks pildīti izglītības kontrolei, piemēram, lasīšana uz ātrumu? Vai skola vadīsies pēc līdzīgiem punktiem, lai izpildītu IZM prasības?

Ikviena pamatskola Latvijā ir atbildīga par to, lai katrs skolēns apgūtu valstī noteiktā pamatizglītības standarta saturu. Šajā dokumentā formulētas zināšanas, prasmes un attieksmes, kas jāapgūst beidzot pamatskolu. Mācību saturs, tai skaitā, mācību programmu izstrāde,  mācību līdzekļu un metožu izvēle ir katras skolas un skolotāju ziņā. Šobrīd Latvijā Valsts izglītības satura centrs administrē centralizētus valsts pārbaudījumus par latviešu valodas, matemātikas un dabaszinību satura apguvi 3. un 6.klases noslēgumā. Laurenču sākumskolā mācību darbu organizēsim tā, lai skolēni būtu gan sekmīgi apguvuši standarta prasības, gan būtu labi sagatavojušies valsts pārbaudes darbiem, taču mūsu galvenais mērķis būs skolēnu vispusīga attīstība un patiesa interese par mācībām mūža garumā.

Pedagogs izvēlēsies mācību metodes, kā mācīšanās procesu virzīt, un noteikti sagatavos bērnus valsts pārbaudījumiem. Taču lasīšana uz ātrumu nav valsts šā brīža standartā mērāms lielums, kā tas bijis iepriekš. Skolas darbs balstīsies nevis uz lasīšanas ātrumu, bet gan uz prasmi lasīt, izprast lasīto un atstāstīt to. Arī lasīšanas tempu var vērtēt citā veidā, nevis kā sacensību ar pulksteni rokās.

Kā notiks mācības, ja nenokomplektēsies pilna klase (īpaši 2.-5.klasei) vai ja klasē būs pieteikti tikai daži skolēni?

Pēc datiem uz 16.aprīli (mācībām pieteikti jau 64 skolēni, un vairāki vēl apsver šādu iespēju, turpinām pieņemt iesniegumus) skolā veiksmīgi darbosies visi klašu komplekti. Apvienotās klases noteikti netiks veidotas. Saņemot skolēna pieteikuma iesniegumu, pārrunājam, kāds ir vecāku skatījums par mācīšanos nepilnā klasē. Sekmīgākai vecāku un skolotāju sadarbībai un skolas darba uzsākšanai, aicinām pieņemt lēmumu un pieteikt bērnu skolā vēlākais līdz maija beigām/jūnija sākumam. Siguldas novada Izglītības pārvalde lūdz pirmklasnieku vecākus lēmumu par sev vēlamo izglītības iestādi pieņemt līdz 15.maijam, lai visās novada skolās noritētu veiksmīga pirmklasnieku sadale pa klasēm.

Par mācību saturu (turpinājums)

Vai nenotiks piesliešanās Valdorfa vai Montesori pieejām?

Tā nebūs ne Valdorfa, ne Montesori skola. Pretējā gadījumā būtu jāpārņem gan mācību materiāli, gan filozofiskais skatījums, un skola jādēvē kādā no šiem nosaukumiem. Lai gan katrā virzienā ir pozitīvās nianses, ko var aizgūt – piemēram, formas, kā veidot dienas ritmu un katram bērnam individuālu dienas plānu, kā veicināt radošumu, atbildību  un darbošanos praksē.

Vai vecāko klašu bērniem, kas izvēlēsies pāriet uz šo skolu, nemainīsies saturs? Vai sagatavotības līmenis būs pietiekams, lai pēc tam iekļautos citās skolās (īpaši 5.-6.klasēm), īpaši tajās, kurās pastāv standarta izglītības prakse?

Protams, skola savā darbā vadīsies pēc valsts noteiktā izglītības standarta pamatskolai, un gatavos skolēnus gan 3., un 6.klases pārbaudījumiem, gan katrā klasē un mācību posmā piedāvās to pašu pamatprogrammu, ko citās skolās. Atšķirīgas būs tikai formas un veidi, kā efektīvāk to apgūt. Tiks piedāvāts padziļinātāks saturs noteiktos virzienos.

Tā kā vecāku apkopotajās anketās atklājas rezultāti, ka pēc skolas beigšanas lielākā daļa vēlas turpināt mācības ģimnāzijā, skolas mērķis jau no paša sākuma būs panākt, lai ikviens bērns spētu sekmīgi turpināt mācības nākamajās izglītības pakāpēs un viņiem būtu pieejamas daudzveidīgas izvēles iespējas.

Šī brīža praksē vērojams, ka izveidojusies ļoti laba sadarbība pirmsskolas izglītības iestādēm ar 1.klašu iekļaušanu skolā, taču vēlākos posmos tā vairs nav tik efektīva. Laurenču sākumskolas mērķis ir jau savlaicīgi veicināt skolu savstarpējo sadarbību.

Tas nozīmē, ka pēc jaunās metodikas strādās ne tikai šīs skolas skolotāji, bet aicināsim sadarboties un kopīgi mācīties, strādāt grupās arī citu skolu pedagogus.

Ģimnāzija jau šobrīd virza savu darbību ne tik daudz uz  visas klases vidējiem rādītājiem, bet gan uz audzēkņu individuālajiem sasniegumiem. Ar laiku šī prakse kļūs arvien noturīgāka.

Visas skolas saskaras ar problēmu, kā noturēt bērnu motivāciju mācībām vecuma posmā no 5.-9.klasei. Tāpēc svarīgi, lai vienīgais motivētājs nav atzīmes vien. Skolas prioritāte būs attīstīt bērnu prasmes plānot savu darbu un laiku, mācību procesā lielu uzsvaru liksim uz skolēnu patstāvīgas mācīšanās prasmju attīstību.

Vai skolā būs vieta bērniem ar mācīšanās grūtībām? Kādi būs atbalsta mehānismi?

Uz doto brīdi ir skaidrs, ka skola nepiedāvās atsevišķu programmu bērniem, kuriem pēc ārstu ieteikumiem nepieciešama specializētā izglītības programma. Protams, katrs gadījums skatāms individuāli un pārrunās ar vecākiem, lai vienotos par iespēju, ko skola var piedāvāt un vai tas ir pieņemams vecākiem. Lai varētu sniegt Jums konkrētāku atbildi, gaidīsim uz sarunu ar skolas direktori Sanitu Unguri, tālr. 27807774.

Ja vien nav jau skaidras ekspertu novērtētas diagnozes, to, vai bērnam būs mācīšanās grūtības, var saprast tikai sākot strādāt ar viņu. Bet skaidrs ir viens – mācību process būs organizēts tā, lai bērnu vajadzības, kas strādā dažādos tempos un veidos, būtu apmierinātas. Praksē tas varētu izskatīties tā – ja tiek apgūta konkrēta tēma, dažādi skolēni tai pašā laikā spēs izpildīt dažādu skaitu uzdevumu. Vērtējums tiks likts par prasmi, nevis izpildītā apjomu. Bērniem būs iespēja dažādos veidos vingrināties un demonstrēt apgūtās prasmes ne tikai rakstiski. Pedagogam būs jāzina katra bērna individuālā spēja un varēšana un jāpiedāvā bērnam viņam piemērota forma, kā viņam apgūt zināšanas šai pašā tematā.

Par mācību saturu (papildināts 08.05)

Ar ko Laurenču sākumskolā mācību programma atšķirsies no citām sākumskolām novadā vai citur Latvijā?

Laurenču sākumskolā piedāvāsim izglītības programmu ar padziļinātu dabaszinību un tehnoloģiju novirzienu, kas izpaudīsies vairākos veidos. Ar dabszinībām saistītas tēmas un dažādu tehnoloģisko rīku piedāvātās iespējas integrēsim citu mācību priekšmetu apguvē. Dabaszinībām un tehnoloģiju apguvei plānojam veltīt vairāk laika nekā Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā stundu paraugplānā – piedāvāsim 3 – 4 dabaszinību stundas nedēļā divu ieteikto stundu vietā, piedāvāsim informātiku no pirmās klases ar skolēnu vecumam atbilstošu saturu. Līdztekus mācību nodarbībām, viens no pēcpusdienas papildizglītības nodarbību virzieniem būs daba un tehnika.

Skolā no 1. klases plānojam piedāvāt angļu valodu kā pirmo svešvalodu, bet krievu valodu kā otro svešvalodu no 4. klases. Skolā būs vispusīgas papildizglītības iespējas un sadarbība ar profesionālās izglītības programmu piedāvātājiem.

Martā un aprīlī skolas vadība kopā ar mācību satura grupas vadītāju ir apmeklējusi vairākās izglītības iestādes Latvijā ( Jūrmalā, Valmierā, Rīgā), lai smeltos pieredzi, kā mācības notiek citviet. Aizgūtas daudzas interesantas, praksē jau pārbaudītas ļoti veiksmīgas idejas, kā organizēt mācību procesu un veidot bērniem draudzīgu skolu.

Kā notiks mācības? Kādas papildnodarbības ir ieplānotas? Vai būs iespēja turpināt iesāktos pulciņus?   

Laurenču sākumskolas mērķis ir sniegt vispusīgas izglītības iespējas visiem skolēniem. To mēs panāksim četros veidos:

a) īstenojot integrētu, uz bērnu tiešu pieredzi un aktīvu iesaisti balstītu pieeju mācīšanai stundu jeb mācību nodarbību laikā dienas pirmajā pusē;

b) piedāvājot papildizglītības nodarbības kā daļu no skolas mācību programmas visiem skolēniem pēcpusdienā – mākslas; daba un tehnika; sports, kas dos iespēju padziļināti iepazīt un attīstīt intereses katrā no jomām, nostiprināt mācību nodarbībās iegūtās prasmes un izpaust savas spējas dažādos veidos. Nodarbības būs organizētas tā, lai katrs bērns piedalītos visos trīs virzienos. Mūsu mērķis ir piedāvāt kvalitatīvu un vispusīgu papildizglītības programmu uz vietas skolā sadarbībībā ar labākajiem vietējiem mācībspēkiem un pieaicinot jaunus, lai skolēniem nebūtu nepieciešamība apmeklēt vēl papildus interešu izglītības pulciņus ārpus skolas.

c) sadarbībā ar jau esošo pakalpojumu sniedzējiem un meklējot jaunus, pēc iespējas organizēt skolas darbu tā, lai tiem skolēniem, kas to vēlas, būtu pieejamas profesionālās ievirzes nodarbības. Tās dod iespēju skolēniem intensīvi specializēties konkrētā jomā, mācību nobeigumā piedāvājot formālu apliecinājuma dokumentu par attiecīgās profesionālās ievirzes programmas apguvi. Tipiskākie piemēri šim blokam ir Mūzikas vai Mākslas profesionālās programmas, ko piedāvā „Baltais flīģelis“ vai Siguldas sporta skola noteiktos sporta veidos. Līdzdalība šādās programmās ir katra skolēna/vecāku brīva izvēle. Šīs nodarbības nodrošinās attiecīgais pakalpojuma sniedzējs par atsevišķu samaksu. Lai, saskaņā ar vecāku vēlmēm,  dotu iespēju skolēniem piedalīties pēc iespējas vairāk arī profesionālās ievirzes nodarbībās, Laurenču skolas komanda uzrunā sadarbības partnerus, lai šādas nodarbības varētu notikt uz vietas skolā vai sadarbībā ar vecākiem vai pašiem pakalpojumu sniedzējiem bērniem dienas laikā būtu iespēja nokļūt uz nodarbību vietu. Šādas sarunas jau notiek un notiks ar „Balto flīģeli“, Siguldas sporta skolu, deju kolektīvu „Vizbulīte“ un „Sidrabiņš“  vadītājiem, kalnu slēpošanas sporta klubu „Pantera“, džudo…

d) mērķtiecīgi saskaņojot mācību nodarbību, papildizglītības nodarbību un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumus, pēc iespējas piedāvājot vienotu izglītības pieredzi katram skolēnam. Tādā veidā skolēni būtu lielāki ieguvēji nekā piedaloties atsevišķās interešu izglītības nodarbībās, kas nav savstarpēji saistītas un kas ne vienmēr atbalsta skolas mācību programmas apguvi vai otrādi.

Veidojot papildizglītības piedāvājumu un uzrunājot sadarbības partnerus profesionālās ievirzes nodarbībām, pēc iespējas ņemsim vērā vecāku vēlmes. Tādēļ veicam vecāku anketēšanu. Pagaidu provizoriskie anketēšanas rezultāti atklāj, ka lielākā daļa vecāku vislabprātāk bērniem izvēlētos tādas papildus ārpusstundu aktivitātes, kas saistītas ar sportu, dejošanu (dažāda veida), tehniku (robotika, lidmodelisms), mūziku, dabu un valodu apguvi. Lielākā daļa vecāku atzinuši, ka aktivitātes izvēlas, lai dotu iespēju vispusīgi attīstīt bērna intereses, ko nepiedāvā skola.

Skola piedāvās papildizglītības nodarbības trīs virzienos – mākslas, daba un tehnika, sports. Mākslu virziena nodarbības integrēsim vizuālo mākslu, mūziku, dejas un teātra elementus. Dabas un tehnikas virziena nodarbībās skolēni veiks pētnieciskus projektus dabā, dosies ekspedīcijās, izmantos tehnoloģijas datu ieguvei un apstrādei un prezentēšanai, veidos multimēdiju materiālus un iepazīsies ar programmēšanas pamatprincipiem. Sporta nodarbībās centīsimies izmantot Laurenču apkārtnes sniegtās iespējas un resursus, piedāvājot vispārējās fiziskās sagatavotības nodarbības, ietverot arī orientēšanos un slēpošanu.

Papildizglītības nodarbības plānosim katru dienu 90 minūšu garumā laika posmā no 14.00 – 17.00, dažādām klašu grupām nodarbību laikus saskaņojot ar profesionālās ievirzes nodarbībām, skolotāju pieejamību un citiem faktoriem. Papildizglītības nodarbību saturiskais piedāvājums Laurenču skolā un sarunu rezultāti ar partneriem profesionālās ievirzes nodarbību piedāvājumam būs zināmi maija vidū līdz galīgā lēmuma par skolas izvēli pieņemšanai. Precīzs skolas nodarbību grafiks būs zināms augusta beigās pirms mācību gada sākuma, kad būs pilnībā nokomplektētas klases un skolotāji.

Macibu_process_prezentacija

Kas veidos mācību programmas?

Mācību programmas izstrādās īpaši šim nolūkam izveidotas un pieaicinātas ekspertu grupas dažādās jomās, piemēram, dabaszinībās, tehnoloģijās, mūzikā u.tml., darbā pēc iespējas ātrāk iesaistot skolas jaunos skolotājus. Mācību programmu izstrādes procesā pēc iespējas sadarbosimies ar dažādiem partneriem, lai pārņemtu labāko Latvijas pieredzi, piemēram, ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru un citiem. Mācību programmu vadlīnijas taps aprīlī un maijā. Programmu pilnveidošana un detalizēta izstrāde turpināsies vasarā, tiklīdz būs noslēdzies pedagogu vakanču konkurss un darbā varēs iesaistīties jaunie skolotāji.

Aprīlī Rīgā un Siguldā notika pirmās tikšanās ar Latvijā ievērojamiem profesionāļiem un praktiķiem par mūzikas izglītību, dabaszinībām un tehnoloģijām. Tika runāts par mērķiem, saturu un metodēm, kas iekļaujams mācību priekšmetu programmās. Darbs turpināsies uzrunājot konkrētus profesionāłus detalizētai mācību satura izstrādei kopā ar Laurenču sākumskolas skolotājiem.

Arī vecākiem ir iespēja piedalīties Mācību satura darba grupā, lūdzam iepriekš pieteikties uz e-pastu zane.olina@iespejamamisija.lv

Vai pēc mācību uzsākšanas ir plānota mācību procesa izvērtēšana, lai operatīvi identificētu pilnveidojamās jomas?

Ikvienas mācību programmas efektivitāti nosaka gan programmas plānojums, gan tas, cik prasmīgi tā tiek īstenota. Laurenču sākumskolā skolotāji sadarbosies ikdienā gan kopīgi plānojot mācību procesu, gan to regulāri izvērtējot – ņemot vērā skolēnu sasniegumus kopumā un katra bērna attīstības dinamiku, kā savstarpējos vērojumus stundās un ārpusstundu nodarbībās. Šāda regulāra darba izvērtēšana ļaus veikt uzlabojumus izstrādātajās programmās jau to īstenošanas gaitā. Apjomīgāka programmu izvērtēšana un pārstrāde notiks katra mācību gada beigās.

Veicam anketēšanu skolas darba plānošanai

Aicinām ikvienu ģimeni līdz 22.martam aizpildīt aptaujas anketu, lai palīdzētu darba grupai veidot skolēnu un viņu ģimeņu vajadzībām atbilstošāko un pieņemamāko risinājumu jaunajā skolā.

Gaidīsim vienu anketu no katras ģimenes. Mūs interesē Jūsu viedoklis arī tad, ja vēl neesat izlēmuši, vai sūtīsiet savus bērnus Laurenču sākumskolā, kā arī tad, ja Jūsu bērns(i) skolas gaitas jaunajā skolā uzsāks tālākā nākotnē. Šī aptauja ir anonīma, un atbildes izmantosim vienīgi apkopotā veidā.

Aptaujas anketas pieejamas šeit. Aizpildītas anketas gaidīsim uz e-pastu laurencuskola@sigulda.lv vai arī nododot personiski direktorei Sanitai Ungurai, Skolas ielā 3, Siguldā (bijušajā Tornīšu skolā) .

Skolai pieteikti jau 40 audzēkņi, esam pieejami arī Twitter

No 1.marta sākusies dokumentu pieņemšana mācībām Laurenču sākumskolā 1.-5.klasei. Pirmo 10 dienu laikā (dati uz 10.03) reģistrēti jau 40 pieteikumi. Visvairāk – uz 1.klasi, taču ir pieteikti bērni mācībām arī 3., 4. un 5.klasē.

Esam izveidojuši arī savu Twitter kontu, lai Jums vieglāk sekot aktualitātēm. Tāpēc aicinām pievienoties – @LaurencuSkola.

Dokumentus uzņemšanai Laurenču sākumskolā jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3, Siguldā (bijušajā Tornīšu skolā). Piesakot bērnu skolā, līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.

Pieteikumus lūdzam iesniegt  personīgi skolas direktorei Sanitai Ungurai

Pirmdienās, ceturtdienās 8:00-18:00

Otrdienās, trešdienās 8:00- 17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Sīkāka informācija pie Laurenču sākumskolas direktores Sanitas Unguras, mobilais tālrunis: 27807774,  e-pasts: sanita.ungura@sigulda.lv

 

Līdz 20.martam aicinām pieteikties savā pulkā skolotājus!

Ja Jūsu aicinājums ir pedagoģija un gribat strādāt ar jaunu pieeju, aicinām kļūt par komandas biedru, īstenojot jaunas sākumskolas koncepciju, ciešā sadarbībā ar vecākiem un vietējo kopienu, radot unikālu izglītības piedāvājumu Siguldas bērniem.

Savā pulkā gaidām iniciatīvas bagātus, aizrautīgus, atbildīgus, patstāvīgus, radošus un enerģiskus kolēģus!

Ja esat ieinteresēti, sīkāka informācija par prasībām, pienākumiem un mūsu piedāvājumu sadaļā „Vakances”.
Motivētas pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2013.gada 20.martam uz e-pastu: laurencuskola@sigulda.lv vai pa pastu: Skolas iela 3,Sigulda, LV-2150. Uzziņas pa tālruni:27807774.

Reģistrēti pirmie pieteikumi Laurenču sākumskolā

No 1.marta sākusies dokumentu pieņemšana mācībām Laurenču sākumskolā 1.-5.klasei. Pēc aizvadītām 2 reģistrācijas dienām (dati uz 4.03) reģistrēti jau 24 pieteikumi. Visvairāk – uz 1.klasi, taču ir pieteikti bērni mācībām arī 3., 4. un 5.klasē.

Atgādinām, ka šai skolā plānots uzņemt divas 1.klases. Pēc iesniegumu apkopošanas līdz 15.maijam tiks pieņemts lēmums par minēto klašu atvēršanu 2013./2014.mācību gadā. Jāatzīmē, ka iesniegumu pieņemšana par bērnu uzņemšanu skolās turpināsies līdz 1.septembrim.

Dokumentus uzņemšanai Laurenču sākumskolā jāiesniedz Siguldas novada pašvaldības Izglītības pārvaldē, Skolas ielā 3, Siguldā (bijušajā Tornīšu skolā). Piesakot bērnu skolā, līdzi jāņem bērna dzimšanas apliecība.

Pieteikumus lūdzam iesniegt  personīgi skolas direktorei Sanitai Ungurai

Pirmdienās, ceturtdienās 8:00-18:00

Otrdienās, trešdienās 8:00- 17:00

Piektdienās 8:00-14:00

Sīkāka informācija pie Laurenču sākumskolas direktores Sanitas Unguras,

mobilais tālrunis: 27807774,  e-pasts: sanita.ungura@sigulda.lv