Par skolu

Laurenču sākumskolas vērtības

MISIJA: attīstīt katra skolēna individuālās spējas un talantus drošā, izglītojošā un mūsdienīgā vidē
VĪZIJA: cieņpilns, mērķtiecīgs un sabiedriski aktīvs skolēns, kurš ir savas valsts patriots un uztver dabu kā vērtību

2013.gada 1.septembrī Siguldā tika atklāta jauna skola – Laurenču sākumskola.
To veidojuši gan skolotāji, gan vecāki, kā arī citu nozaru profesionāļi, lai nodrošinātu bērnu attīstību, veicinātu intelektuālo izaugsmi un atraisītu spējas un talantus.

Šobrīd Laurenču sākumskolā:

 • 20 klašu komplektos mācās 420 izglītojamie;
 • strādā 52 pedagogi, tajā skaitā 18 maģistri;
 • strādā 20 tehniskie darbinieki.

Laurenču  sākumskolā ir mūsdienīgs un aizraujošs mācību process, kas Jūsu bērniem nodrošina paliekošu zināšanu, prasmju un attieksmju apgūšanu.

 • Bērni mācās aizrautīgu un radošu skolotāju vadībā, praktiski un aktīvi darbojoties – pētot, eksperimentējot, analizējot, radot pašiem, lai iegūtu vairāk prieka un motivācijas mācīties.
 • Izglītības saturs un mācību metodes tiek izvēlētas ņemot vērā katra skolēna personību, tādējādi nodrošinot jēgpilnu mācīšanās procesu.
 • Laurenču sākumskolā skolēniem ir iespējas padziļināti apgūt dabaszinības un informācijas tehnoloģijas.
 • Mērķtiecīga un daudzveidīga tehnoloģiju izmantošana, kā arī dabas vides pieejamība sniedz daudz plašākas iespējas arī citu mācību priekšmetu apguvē.
 • Skolēniem tiek piedāvāta viena papildu stunda nedēļā dabaszinībās, datorikā un matemātikā, tāpat skolēni var apmeklēt papildu bezmaksas sporta un vingrošanas nodarbības.
 • Klasēs ir neliels skolēnu skaits (ne vairāk kā 24), kas dod iespēju nodrošināt individuālu pieeju katram bērnam. 

Laurenču sākumskolā Jūsu bērniem ir radīta droša, draudzīga un mājīga vide.

 • Skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pagarināto dienas grupu pedagogu uzraudzībā no plkst.07:00 līdz 08:00 un no 16:00 līdz 19:00.
 • Laurenču sākumskolā ir gaišas, plašas un modernas telpas.
 • Skolēniem tiek piedāvāts psihologa, sociālā pedagoga un logopēda atbalsts.
 • Skolēniem tiek nodrošināta kvalificēta medicīniskā aprūpe.
 • 4.-6.klases skolēniem ir iespēja darboties Skolēnu padomē.

Laurenču sākumskolā skolēniem ir iespēja apmeklēt dažādus interešu izglītības pulciņus: dabaszinību pulciņš, vingrošana, skautu un gaidu kustība tautas dejas, teātris, matemātikas pulciņš, ģitāras, angļu valodas pulciņš, jaunās tehnoloģijas, sports, vokālās nodarbības, taustiņintrumenti, klusuma skola, debates u.c.
Sīkāk par katra pulciņa saturu var uzzināt skolas mājaslapas sadaļā Interešu izglītība.

Laurenču sākumskolas tradīcijas: Laurenču sākumskolas 1.septembra svētki, Sportiskā Tēvu diena, Dzejas nakts, Danču vakars, Pateicības diena vecākiem u.c. pasākumi valsts dzimšanas dienā, Ziemassvētku koncerti, 1.klašu 100.skolas diena, vecāku profesiju diena, Vecāku diena (atklāto stundu vērošana), Teātra dienas, Mākslas nakts, Ģimenes dienas koncerts, fotoorientēšanās “Es zinu, kur tas ir!”, projektu nedēļa mācību gada noslēgumā.

Arī vecāki tiek aicināti līdzdarboties Laurenču sākumskolas darba plānošanā un darbībā.

 • Jūs varat iesaistīties Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrības darbā.
 • Jūs varat iesaistīties Laurenču sākumskolas Skolas padomes darbā.

Laurenču sākumskolas darbībai nepieciešamo finansiālo nodrošinājumu veido:

 • valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām un interešu izglītībai;
 • vecāku līdzfinansējums pagarinātās dienas grupas (20 eur mēnesī) un interešu izglītības nodrošināšanai (10 eur mēnesī par maksas pulciņu) pēc vēlmes un vajadzības;
 • pašvaldības finansējums skolas ēkas uzturēšanai, mācību līdzekļiem, materiāli tehniskajām vajadzībām un tehniskā personāla atalgojumam;
 • finansējuma piesaiste no dažādiem projektiem izglītības inovāciju izstrādei;
 • vecāku līdzfinansējums Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrībai (20 eur mēnesī): biedrības mērķis ir nodrošināt nepieciešamos materiālus mācību stundām (burtnīcas, klades, materiāli vizuālās mākslas un mājturības stundām u.tml.), nodrošināt nepieciešamos resursus klašu pasākumu un aktivitāšu rīkošanai (tematiskās lekcijas u.c. pasākumi, ekskursijas u.tml.), kā arī interešu izglītības un pagarinātās dienas grupas administratora un pedagoga palīga ārpusstundu darbā pakalpojumus. Tāpat Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrība un skolas komanda meklē papildus finansējuma avotus skolas darbībai no valsts, pašvaldības, privātā sektora u.tml. fondiem. Sīkāk par Vecāku biedrību var uzzināt skolas mājaslapas sadaļāVecāku biedrība.

Laurenču sākumskolas prezentācija topošo pirmklasnieku vecākiem: 1.KLASE

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: