Par skolu

2013.gada 1.septembrī Siguldā tika atklāta jauna skola – Laurenču sākumskola.

To veidojuši gan skolotāji, gan vecāki, kā arī citu nozaru profesionāļi, lai nodrošinātu bērnu attīstību, veicinātu intelektuālo izaugsmi un atraisītu spējas un talantus.

 

Laurenču  sākumskolā ir mūsdienīgs un aizraujošs mācību process, kas Jūsu bērniem nodrošina paliekošu zināšanu un prasmju apgūšanu.

 • Bērni mācās aizrautīgu un radošu skolotāju vadībā, praktiski un aktīvi darbojoties – pētot, eksperimentējot, analizējot, radot pašiem, lai iegūtu vairāk prieka un motivācijas mācīties.
 • Mērķtiecīga un daudzveidīga tehnoloģiju izmantošana, kā arī dabas  vides pieejamība pavērš daudz plašākas iespējas visu mācību priekšmetu apguvē.
 • Klasēs ir neliels skolēnu skaits (ne vairāk kā 24), kas dod iespēju nodrošināt individuālu pieeju katram bērnam.

Laurenču sākumskolā Jūsu bērniem ir radīta droša, draudzīga un mājīga vide.

Arī vecāki tiek aicināti līdzdarboties Laurenču sākumskolas darba plānošanā un darbībā.

 • Jūs varat iesaistīties Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrības darbā;
 • Jūs varat iesaistīties Laurenču sākumskolas Skolas padomes darbā.

Laurenču sākumskolas darbībai nepieciešamo finansiālo nodrošinājumu veido:

 • valsts mērķdotācijas pedagogu darba algām un interešu izglītībai;
 • vecāku līdzfinansējums papildus izglītības iespējām;
 • pašvaldības finansējums skolas ēkas uzturēšanai, mācību līdzekļiem,  materiāli tehniskajām vajadzībām un tehniskā personāla atalgojumam;
 • finansējuma piesaiste no dažādiem projektiem izglītības inovāciju izstrādei.

Vecāku līdzfinansējums

Vecāku līdzfinansējums Laurenču sākumskolā nepieciešams, lai nodrošinātu papildus izglītības iespējas un pakalpojumus, kuriem nav pieejams valsts vai pašvaldības finansējums, nodrošinot papildus atbalstu mācību procesam, piedāvājot skolēniem iespējas padziļinātai interešu attīstībai un atvieglojot vecāku ikdienu, organizējot bērnu līdzdalību ārpusskolas nodarbībās. Vecāku līdzfinansējumu pārvalda Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība.

Pateicoties vecāku līdzfinansējumam, Laurenču sākumskolas skolēniem iespējams:

 • Piedalīties skolas piedāvātajās interešu izglītības nodarbībās mākslu, dabas, tehnikas un sporta jomās;
 • Pavadīt laiku skolā kvalificētu pedagogu uzraudzībā laikā no 7:00 rītā līdz 19:00 vakarā;
 • Saņemt kvalificēta atbalsta personāla palīdzību, lai sekmētu katra skolēna mācīšanās vajadzības;
 • Nodrošināt nepieciešamos resursus klašu pasākumu un aktivitāšu rīkošanai;
 •  Līdztekus vecāku līdzfinansējumam, Laurenču sākumskolas Vecāku atbalsta biedrība un skolas komanda meklē papildus finansējuma avotus skolas darbībai no valsts, pašvaldības, privātā sektora u.tml. fondiem.

VIDEOhttp://www.youtube.com/watch?v=aRjIazVSseo

%d bloggers like this: