Vecāku biedrība

Valdes sastāvs: Elīna Prikule
Kontaktinformācija: laurencubiedriba@gmail.com
Maksājumu rekvizīti:
Saņēmējs: Biedrība “Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrība”
Reģ.nr. 50008211561
AS Swedbank, HABALV22
Konta Nr. LV17 HABA 0551 0371 5129 3

Maksājuma mērķī jānorāda: Biedra nauda (bērna vārds, uzvārds un klase).
Maksājumus jāveic līdz katra mēneša 20. datumam

Biedrības_statūti_jaunā_redakcija_29_09_2022
Iesniegums iestāties biedrībā

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: