Laurenču sākumskola

6.a klase piedalās LVM “Meža ekspedīcijā”

19.septembrī Laurenču sākumskolas 6.a klases skolēni, audzinātāja Vanesa Čeičiniece un dabaszinību skolotāja Dace Purviņa devās apgūt dabaszinības mežā, piedaloties Latvijas Valsts Meži rīkotajā “Meža ekspedīcijā”. Lai skolēniem būtu interesantāk, ekspedīcija bija organizēta piedzīvojuma veidā. Šī ekspedīcija ir izveidota atbilstoši dabaszinību standartam, kā rezultātā skolēniem radot izpratni par to, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē. Skolēniem bija iespēja apzināties cilvēka ietekmi uz mežu ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, kā arī veidot izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Šis piedzīvojums bija lielisks pārgājiens 2 km garumā ar 10 izglītojošām pieturām pieredzējušu mežsaimniecības speciālistu vadībā. Skolēniem tika izsniegtas Ekspedīcijas darba burtnīcas, kurās bija jāreģistrē dažādi novērojumi un mērījumi par meža stādīšanu, kopšanu un aizsardzību. Pēdējā pieturā skolēni būvēja tiltu no koka dēļiem bez naglām, izmantojot Leonardo Da Vinči projektu, bet noslēgumā visi pie ugunskura varēja sasildīties un kopīgās sarunās atskatīties uz dienas laikā piedzīvoto.

Informāciju sagatavoja dabaszinību skolotāja Dace Purviņa

Dzejas dienas Laurenču sākumskolā

Septembrī, tāpat kā citur Latvijā, arī Laurenču sākumskolas skolēni tika aicināti klausīties dzeju, analizēt un pašiem to sacerēt. 2.un 3.klašu skolēni apmeklēja bibliotēku, kur vienu mācību stundu veltīja dzejai. Iepazinās ar 2019.gada jaunizdoto dzejas krājumu “Garā pupa”, klausījās dzejoļus, kosarakstījuši dzejnieki pagājušajā gadsimtā, un salīdzināja ar mūsdienu autoru dzeju, centās saklausīt tajos gan senvārdus, gan jaunvārdus. Mācījās saklausīt atskaņas, kā arī atpazīt citus literārās izpausmes veidus kādā sarakstīti dzejoļi. Stundas noslēgumā skolēni, sadaloties pa grupām, paši iejutās dzejnieku lomās un radīja jaunus pantus ar atskaņām, kas tagad būs apkopoti un glabāsies skolas bibliotēkā. Paldies skolēniem un klašu audzinātājām par atsaucību!

Informāciju sagatavoja bibliotekāre Marita Veica

Paldies!

Sakām lielu paldies 6.a klases skolnieces Rūtas Treimanes mammai Inārai par zaļo dāvinājumu skolai – tagad dabaszinību atpūtas stūrīti 4.-6.klašu korpusā rotā skaists fikuss!

Grāmatu jaunumi skolas bibliotēkā!

Esam priecīgi paziņot, ka skolas bibliotēkas krājums ir papildināts ar ļoti daudz jaunām un dažām arī jau par klasisku vērtību palikušām daiļliteratūras grāmatām. Skolēniem būs iespēja lasīt jau iemīļoto autoru darbu turpinājumus, gan nesen izdotas, jaunas grāmatas un grāmatu sērijas. Vēl ceļā uz grāmatu jaunumu plauktu ir 15 jaunākās grāmatas no izdevniecības “Liels un mazs”.
Tāpat, kā katru gadu, skola piedalās lasītveicināšanas programmā “Bērnu un jauniešu žūrija 2019”, arī šīs grāmatas ir pieejamas lasīšanai. Aicinu skolēnus būt aktīviem un ieinteresētiem apmeklēt skolas bibliotēku! Pielikumā neliels foto ieskats jaunumu klāstā.

Informāciju sagatavoja Laurenču sākumskolas bibliotekāre Marita Veica

Šajā mācību gadā Laurenču sākumskola abonē datubāzi letonika.lv!

Letonika.lv ir uzziņu, tulkošanas, multivides, oriģinālliteratūras, mācību un informācijas meklēšanas sistēma par Latviju latviešu valodā. Jau vairākus gadus tas ir visapmeklētākais interneta resurss Latvijas bibliotēkās un skolās. Katram Laurenču sākumskolas skolēnam ar savu e-klases pieeju ir iespēja piekļūt visiem letonika.lv resursiem!
Lai izzinošs mācību gads!

Paldies!

Sakām lielu paldies Laurenču sākumskolas vecāku atbalsta biedrībai par piešķirto finansējumu, kā arī Laurenču sākumskolas Skolēnu padomei par iniciatīvu jauna atpūtas un mācību stūrīša iekārtošanai 4.-6.klašu korpusā!
Turpmāk katru mēnesi Skolēnu padome aicinās ikvienu Laurenču sākumskolas skolēnu iesniegt savus radošos darbus – zīmējumus, kolāžas, dzejoļus, pasakas u.tml., ko ievietot stūrīti esošajos rāmīšos, tā regulāri mainot kolekciju! Par radošām idejām!

Laurenču sākumskolā aizvadīta Sportiskā Tēvu diena 2019

Siguldas 83.skautu un gaidu vienība piedalījusies “Zinību Burziņā”

2.septembrī Siguldā, Raiņa parkā, norisinājās pasākums par godu Zinību dienai „Zinību Burziņš”, kurā piedalījās arī Siguldas 83. skautu un gaidu vienība. Pasākuma apmeklētāji tika iepazīstināti ar Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju un Siguldas 83.skautu un gaidu vienību. Tika piedāvāta iespēja pamēģināt dažādas skautu un gaidu prasmes, piemēram, ugunskura iekurināšana, mezglu siešana, iešana ar koka kājām jeb „ķekatām” u.c. Visiem interesentiem centāmies atbildēt uz viņu jautājumiem par skautu un gaidu kustību, viņu ikdienu, nodarbībām.Paldies visiem mūsu vienības mazskautiem un guntiņām, kas iesaistījās pasākuma kuplināšanā un skautisma un gaidisma kustības popularizēšanā.

Informāciju sagatavoja Siguldas 83.skautu un gaidu vienības vadītājs Gatis Kalniņš

Mācību gada atklāšana Laurenču sākumskolā

Aicinām uz tikšanos!

Aicinām ikvienu iepazīt interešu izglītības piedāvājumu Laurenču sākumskolā 4.septembrī plkst.18.00. Tiksimies Laurenču ielā 7, skolas aktu zālē. Šajā vakarā būs iespēja iepazīties arī ar interešu izglītības nodarbību vadītājiem. Jau ar 5. septembri jebkurš skolēns var sākt apmeklēt sevi interesējošās nodarbības! Pieteikuma forma interešu izglītības nodarbībām atrodama šeit (aktīva no 4.septembra plkst.20:00):
https://forms.gle/YVssjN8SDhTgF1nv8